Poraďte si s novými výzvami v oblasti rýchloobrátkového spotrebného tovaru (FMCG)

Optimalizujte riadenie dopytu, zabezpečte dodržiavanie predpisov týkajúcich sa bezpečnosti potravín a zvýšte agilitu dodávateľského reťazca – s prispôsobenými riešeniami od globálnej siete odborníkov na SAP.

image

Spoločnosti podnikajúce v oblasti FMCG by sa mali prispôsobiť digitálnej dobe čo najskôr

Firmy, ktoré podnikajú v oblasti spotrebných výrobkov (FMCG alebo CPG) dnes čelia mnohým novým výzvam. Rýchlo meniace sa požiadavky spotrebiteľov ovplyvňujú dizajn a cenu výrobkov ako nikdy predtým. Zároveň, nestála ekonomika si vyžaduje bezprecedentnú agilitu dodávateľského reťazca. A v dôsledku čoraz prísnejším predpisom pre bezpečnosť potravín je dodržiavanie predpisov nielen dôležitejšie, ale aj stále ťažšie dosiahnuteľné.

Na zvládnutie týchto výziev musia maloobchodné spoločnosti spojiť všetky svoje PLM procesy do jednej platformy – pomocou sofistikovaného softvéru ERP, ktorý spĺňa ich špecifické potreby.

Aktuálne trendy v oblasti rýchloobrátkového spotrebného tovaru (FMCG)

Riadenie dopytu

Na dnešnom, na zákazníka orientovanom trhu je absolútne nevyhnutné efektívne riadenie dopytu. Spoločnosti v oblasti FMCG vyžadujú rýchly a jednoduchý prístup k relevantným informáciám na podporu analýzy profitu a optimalizácie cien.

A na zaručenie presných dát potrebujú ten najlepší softvér na tvorbu prognóz. Odhliadnuc od technológie, podniky nesmú stratiť zo zreteľa svoje najdôležitejšie aktívum – svojich zákazníkov.

Agilita dodávateľského reťazca

Dobré plánovanie je pre úspech kritické, ale rovnako dôležité je aj rýchle a efektívne prehodnotenie plánov. S rastúcim množstvom denne prepravovaného tovaru musí byť plánovanie dostatočne agilné, aby reagovalo na nepredvídateľné udalosti – napríklad oneskorenie doručenia spôsobené dopravnými zápchami.

Pre urýchlenie rozhodovania je nevyhnutný prístup k presným informáciám v reálnom čase prostredníctvom Internetu vecí (IoT).

Viac informácií o riadení dodávateľského reťazca

Bezpečnosť potravín

V ére definovanej globalizáciou a digitalizáciou, podniky vyžadujú systemizovaný program bezpečnosti potravín. Takýto program by mal zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu naprieč všetkými procesmi a včasné dodržiavanie globálnych predpisov.

Aby sa odstránil časový interval medzi incidentmi a nápravnými opatreniami, spoločnosti v potravinárskom sektore potrebujú silnú platformu fungujúcu v operačnej pamäti, zatiaľ čo inovatívne možnosti Internetu vecí im umožnia udržať si náskok pred konkurenciou.

White Paper
Prehodnoťte svoje podnikanie a zistite, ako byť úspešným v súťaživej digitálnej ekonomike

Tu sa dozviete, ako na to. Náš odborník, Don Mackenzie, vám dá užitočné rady, ako poskytnúť spotrebiteľom nákupné zážitky, ktoré zodpovedajú ich presným potrebám a ako maximalizovať výkonnosť dodávateľského reťazca.

Stiahnuť teraz

Čelíte podobným výzvam v oblasti rýchloobrátkového spotrebného tovaru?

 • Zdá sa vám čoraz zložitejšie vysporiadať sa s meniacimi sa požiadavkami spotrebiteľov a nestálosťou ekonomiky?
 • Zápasíte so zmenšujúcimi sa prevádzkovými maržami v dôsledku rastúcej globálnej konkurencie a kolísavosti cien surovín?
 • Máte problém s dodržiavaním predpisov v dôsledku dynamického globálneho regulačného prostredia a nevyhnutnosti zmierniť prevádzkové riziká a znížiť mieru nezhody s predpismi?
 • Ste oboznámení so všetkými úskaliami s dodržiavaním predpisov a bezpečnosti potravín v súvislosti rastúcou globálnou ekonomikou?
 • Je pre váš podnik čoraz viac dôležitá granularita a transparentnosť dát?

Ak práve čelíte jednej alebo viacerým z týchto výziev, vieme vám pomôcť tieto procesy správne nastaviť.

Procesy, špecifické pre sektor rýchloobrátkového spotrebného tovaru (FMCG)

Správa zásob a riadenie dodávateľského reťazca

 • Správa inventára vo viacerých, súbežných merných jednotkách, v prípade potreby a zabezpečenie bezproblémového spracovávania naprieč všetkými jednotkami (napr. výpočet ceny podľa použitej mernej jednotky)
 • Správa všetkých formátov inventára, vrátane tovaru vo vlastníctve zákazníka, rezervovaného tovaru, tovaru vyrobeného na objednávku (označeného súkromným štítkom), tovaru v karanténe, predbežne schváleného tovaru podľa kvality atď.
 • Riešenie všetkých problémov súvisiacich s vysledovateľnosťou, sledovaním šarží, riadením sťahovania tovaru z trhu z dôvodu kvality atď.

Plánovanie predaja a prevádzky

 • Vyhodnoťte všetky možnosti zlepšenia podnikania
 • Preskúmajte produktový a zákaznícky mix, plánujte dodávku prísad, nákup surovín a náklady na dodávateľský reťazec a optimalizujte tiež náklady s cieľom maximalizovať marže
 • Spolupracujte naprieč všetkými rolami a funkciami, aby ste vytvorili čo najlepší plán

Riadenie životného cyklu produktu

 • Zjednodušenie riadenia životného cyklu produktu (PLM) od vzniku produktu až po jeho likvidáciu – a zosúladenie produktového portfólia podniku s jeho cieľmi
 • Prechod od výskumu a vývoja k výrobe, dobre naplánovaným a dôsledne koordinovaným spôsobom

Tvorba cien, propagácia a provízie

 • Riaďte zložitú tvorbu zákazníckych cien s uplatnením logiky zhora-nadol, aby sa dala zohľadniť zložitosť detailov zmluvných cien jednotlivých komponentov
 • Stanovenie ceny podľa jednotlivých charakteristík produktu
 • Zvládnutie otázky tvorby propagačných cien, ktoré súvisia s plánovacími cyklami fyzickej logistiky (zásoby, doprava atď.)
 • Implementujte automatizovanú optimalizáciu cien na základe dopytu
 • Presne kompenzujte sprostredkovateľské/distribučné kanály, vedúce ku koncovému zákazníkovi

Multikanálový predaj

Jeden systém na zvládnutie predaja:

 • priamy predaj
 • nepriamy predaj prostredníctvom maklérov/distribútorov
 • B2B a B2C e-commerce a e-shopy

Analýza a riadenie výnosov

 • Zosúlaďte analýzy so strategickými potrebami v rámci všetkých podnikových procesov
 • Riaďte výnosy počas celého procesu nákupu, výroby, skladovania a logistiky – zamerajte toto úsilie skôr na kritické kontrolné body ako na neefektívny celkový pohľad
 • Zvýšte transparentnosť v oblastiach kľúčových pre výkonnosť podniku, v reálnom čase a za chodu (nebudú potrebné žiadne účtovné závierky)
 • Zjednodušte uzávierkové procesy na konci mesiaca a konci roku, aby prebehli rýchlo a presne
 • Využite zabudovanú analýzu pre spätnú väzbu v reálnom čase, týkajúcu sa kritických záležitostí, ako napr. výnosy

Analýza rentability

 • Začnite využívať ideálnu úroveň granularity, a umožnite tak správu marže na správnej úrovni detailu – väčšina podnikov v oblasti FMCG potrebuje viditeľnosť na úrovni zákazníka a na úrovni produktu
 • Rozčleňte analýzu rentability tak, aby ste videli, aký efekt majú mixy zákazník/výnosy a produkt/náklady, exekúcia logistiky a ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú ziskovosť – tieto informácie využite na zlepšenie procesu plánovania predaja a prevádzky

Naša špecializované riešenie pre oblasť rýchloobrátkového spotrebného tovaru (FMCG)

Sektor produkcie vajec

Sektor výroby vajec, ako každý druh veľkoobchodu, sa vyznačuje masívnym cenovým tlakom. Preto je mimoriadne dôležité, aby všetky podnikové procesy, ako správa hydiny, zber, klasifikácia a triedenie vajec, boli v optimálnej miere zjednodušené a fungovali spôsobom, ktorý je čo najhospodárnejší. Ako odborníci v sektore vajec, poznáme vaše procesy zvnútra aj zvonku a nájdeme také riešenie SAP, ktoré pokryje všetky vaše potreby.

Pekárenská a cukrárenská výroba

V priebehu posledných rokov, objem predaja v pekárenskom a cukrárenskom priemysle takmer stagnoval v dôsledku meniacich sa stravovacích návykov zákazníkov. Zachovanie si konkurencieschopnosti je však dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Základná požiadavka je zabezpečiť, aby všetky procesy - ako napríklad spravovanie receptúr a kontrola kvality - fungovali bezprobémovo. Naši odborníci vám pomôžu s špecializovanými riešeniami SAP, a vy sa môžete sústrediť na svoje hlavnú činnosť: výrobu kulinárskych špecialít.

Mäsový priemysel

Predpisy o bezpečnosti potravín sú v mäsovom priemysle mimoriadne prísne a ich dodržiavanie je nevyhnutné, aby sa predišlo vysokým pokutám - alebo, čo by bolo ešte horšie, zatvoreniu podniku. Navyše, zákonné požiadavky sa rýchlo menia a nie je jednoduché ich všetky sledovať. Podporíme vás s našimi osvedčenými odbornými znalosťami a riešeniami SAP, ktoré sú prispôsobené vašim špecifickým požiadavkám.

Mliekárenský sektor

Nárast zdravého stravovania a obľuba nakupovania online/cez smartfón mení spôsob, akým sa mliečne výrobky nakupujú a konzumujú. Prispôsobte sa týmto trendom efektívnejším využívaním technológií a dát, a vytvorte zákazníkom ponuku šitú na mieru. Zároveň, prostredníctvom lepšieho riadenia zásob dosiahnete väčší súlad pomeru ponuka/dopyt. S našimi rozsiahlymi poznatkami o procesoch v mliekárenskom priemysle vám pomôžeme zvládnuť tieto nové výzvy.

Tovar dlhodobej spotreby

Digitálna transformácia a meniace sa nákupné návyky spotrebiteľov spôsobili, že v sektore tovaru dlhodobej spotreby (hard goods) sú analýzy a spracovávanie veľkého objemu dát teraz nevyhnutnosťou. Spoločnosti sa musia zaoberať problematikou zavedenia cloudu, bezpečnosti dát a SAP HANA, aby si zachovali konkurencieschopnosť na rastúcom globálnom trhu. Využite našu silnú pozíciu v oblasti vývoja technológií a naše expertízu pre daný sektor, a my vám pomôžeme prekonať akúkoľvek výzvu, ktorej môžete vo vašom odvetví čeliť.

Často sú to práve malé veci, ktoré robia veľký rozdiel

Chápeme jemné rozdiely medzi špecializáciami sektorov spotrebného tovaru. Vďaka tomu sme vyvinuli množstvo špecializovaných riešení pre jednotlivé odvetvia, aby sme poskytli našim zákazníkom riešenia SAP na mieru - či už prevádzkované u používateľa, v cloude alebo hybridné.

Don Mackenzie, riaditeľ vývoja riešení pre sektor spotrebného tovaru, NTT DATA Business Solutions Inc.

NTT DATA Business Solutions: Pri spotrebnom tovare sa skúsenosť spája s inováciou

Ako dlhodobý a overený partner SAP, v NTT DATA Business Solutions sme od začiatku zapojení do procesu vývoja riešení, špecifických pre daný sektor. V kombinácii s viac ako 25-ročnými skúsenosťami s implementáciou SAP vo viacerých sektoroch, sme nadobudli bezkonkurenčné znalosti v sektoru spotrebného tovaru. To nás taktiež stavia do čela spoločností, ktoré neustále inovujú v tomto sektore, čo znamená, že keď rastieme my, rastiete aj vy.

Navyše, vďaka našej celosvetovej pôsobnosti môžete využívať naše špičkové B2B a B2C riešenia a konzultácie 24/7, kdekoľvek ste.

Aké benefity prinášame našim zákazníkom

Vreugdenhil Dairy Foods

Together with the Vreugdenhil team, we successfully implemented SAP S/4HANA in an operative supply chain that has no room for disruptions or errors. Read how we broke down silos, upped business process efficiency, and went live during peak milk production season.

Agthia

Agthia Group is a leading Abu Dhabi based food and beverage company. Agthia offers a world-class portfolio of integrated businesses providing high-quality and trusted food and beverage products for customers and consumers across the UAE, GCC, Turkey, and the wider Middle East.

Kamps GmbH

Proactive application support, end-to-end system monitoring and a flexible support model by NTT DATA Business Solutions ensure that Kamps benefits from outstanding performance and security within daily business.

BSH

BSH operates within Bosch group with a total of 60 thousand employees globally and its largest factory is located in Tekirdağ, Turkey.

KLAFS

With the integration of SAP Cloud Platform and the cloud-based application, SAP Sales Cloud, at KLAFS customer relationships are strengthened, sales opportunities are identified at an early stage and revenue is increased on a lasting basis.

Duracell

NTT DATA Business Solutions establishes a cloud-portable testing automation platform leveraging SAP’s Solution Manager as part of Duracell’s journey to Business Suite on HANA

Premier Foods

SAP Analytics Cloud Planning was implemented as a solution to improve and standardise the commercial planning process. The integration with SAP SuccessFactors will help drive the HR planning process.

A market leader in fish and shellfish processing

The conversion and migration to S/4HANA was carried out very successfully, quickly, and smoothly.

LEHA

With the implementation of SAP S/4HANA and the customized NTT DATA Business Solutions AddOns it.configure and it.mobile InfoCollector App, LEHA now has a state-of-the-art IT landscape that ensures continuous growth and readyness for the digital future.

Nilfisk A/S, Copenhagen, Denmark

Nilfisk has entered the increasingly lucrative rental market. To leverage the full potential of their rental business, they have implemented it.hire&rental from NTT DATA Business Solutions.

Ďalšie užitočné poznatky z oblasti spotrebného tovaru

Ako čeliť vplyvu digitalizácie, ktorá rozvírila vody v oblasti FMCG
White Paper
Ako čeliť vplyvu digitalizácie, ktorá rozvírila vody v oblasti FMCG

Zlepšite presnosť plánovania dopytu, vytvorte citlivo reagujúci dodávateľský reťazec a zabezpečte inovatívne uvedenie produktov na trh.

Stiahnuť teraz
Ako vytvárať hodnotu v digitálnom, na zákazníka orientovanom svete
White Paper
Ako vytvárať hodnotu v digitálnom, na zákazníka orientovanom svete

Angažujte svojich zákazníkov a profitujte tak z nových príležitostí. Dodávajte tie správne hodnoty v správnom čase.

Stiahnuť teraz
Profitujte z nových príležitostí v neustále sa meniacom odvetví globálneho spotrebného tovaru
Industry Brief
Profitujte z nových príležitostí v neustále sa meniacom odvetví globálneho spotrebného tovaru

Uspokojte rastúce požiadavky vašich zákazníkov a podávajte výkon na špičkovej úrovni s našim riešením it.consumer.

Stiahnuť teraz
SAP S/4HANA: Ako mení sektor spotrebného tovaru?
Solution Brief
SAP S/4HANA: Ako mení sektor spotrebného tovaru?

Zjednodušte procesy v sektore spotrebného tovaru pomocou dodávateľských reťazcov v reálnom čase a digitalizovaného predaja - dvoch kľúčových funkcií SAP S/4HANA pre daný sektor.

Stiahnuť teraz

Zistite, čo hovoria naši odborníci o sektore spotrebného tovaru

Analytics
Your New Uncomplicated Travel Management with SAP Concur

Jan Ammann | aug 23, 2020

Global Blog
Hazardous Materials Management: How to Minimize Risk and Optimize Your Processes

Domenika Reinhold | aug 14, 2020

Artificial Intelligence
How RPA Bots Help Chatbots Getting Smarter

Adrian Kostrz | jún 09, 2020

Analytics
How Big Data is Changing the Consumer Packaged Goods (CPG) Industry: 3 Strategic Business Priorities

| okt 24, 2019

Cloud
A State of Flux: Rethinking Business Models with the SAP HANA Cloud Platform Part 2

itelligence | dec 21, 2016

Cloud
A State of Flux: Rethinking Business Models with the SAP HANA Cloud Platform Part 1

itelligence | dec 13, 2016

Riešenia SAP pre sektor spotrebného tovaru

Digitálna transformácia

Digitálna transformácia s internetom vecí (IoT) je jednoduchšia s odborným poradenstvom a inovatívnymi obchodnými modelmi od NTT DATA Business Solutions.

Riadenie dodávateľského reťazca

NTT DATA Business Solutions je ideálnym partnerom, ktorý vám pomôže optimalizovať plánovanie a realizáciu dodávateľského reťazca ako aj riadenie prepravy.

Predaj a marketing

vzťah so zákazníkmi je kľúčom k úspechu pre marketing a predaj. NTT DATA Business Solutions poskytuje efektívne procesy marketingu a predaja, ktoré vám pomôžu s dosiahnutím vašich cieľou.

Omnichannel Commerce

NTT DATA Business Solutions vám pomôže stanoviť si jasnú stratégiu v rámci omnichannel marketingu pre novú éru obchodovania v modeli B2C a B2B s efektívnym e-commerce riešením.

it.mds

Získajte viac informácií o tom, ako vám NTT DATA Business Solutions pomôže zlepšiť riadenie kmeňových dát a zlepšite presnosť a integritu dát s it.mds.

Diskrétna výroba

Optimalizujte výrobné činnosti, urýchlite vývoj produktov a zachovajte si konkurenčnú výhodu vďaka odborným znalostiam v oblasti výrobného priemyslu od NTT DATA Business Solutions.

it.x-press

NTT DATA Business Solutions je ideálnym partnerom, ktorý pomôže vášmu podniku optimalizovať prepravné procesy a logistiku pomocou inovatívneho a agilného riešenia it.x-press.

SAP Consulting

Vytvoríme pre vás spoľahlivý plán IT a úspešnú stratégiu SAP vďaka SAP consultingu od NTT DATA Business Solutions – nasmerujeme vás pri implementácii SAP.

Kontaktujte nás ešte dnes

Hľadáte odpovede alebo by ste chceli získať viac informácií z oblasti spotrebného tovaru? Chcete získať podrobnejšie rady od nášho odborníka alebo sa chcete zaregistrovať na jeden z našich seminárov týkajúcich sa sektoru spotrebného tovaru?

Stačí nás kontaktovať – radi vám pomôžeme.

Contact Us
Kontakt

Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte nám na +421
2 209 11 111
Pošlite nám správu