NTT DATA Business Solutions

Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov pre NTT DATA Business Solutions, s. r. o.

I. Úvod

My, NTT DATA Business Solutions, s. r. o., sme ako prevádzkovateľ webovej stránky subjektom zodpovedným za spracúvanie osobných údajov používateľov webovej stránky. Naše kontaktné údaje nájdete na webovej stránke v časti s informáciami o spoločnosti; osoby, ktoré sa majú kontaktovať v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, sú uvedené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov.

Ochranu Vášho súkromia a vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, ukladáme a používame výlučne v súlade s obsahom týchto pravidiel ochrany osobných údajov a príslušných predpisov o ochrane údajov, najmä európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, najmä zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, a zákona č. 351/2011 Z:z. o elektronických komunikáciách..

Na základe týchto pravidiel ochrany osobných údajov Vás informujeme o rozsahu a účeloch, na ktoré sa Vaše osobné údaje spracúvajú v súvislosti s používaním webových stránok.

Prečítajte si viac o našich právnych predpisoch, pravidlách ochrany osobných údajov a dôvery

1. Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Patria sem všetky informácie o vašej totožnosti, napríklad meno a priezvisko, e-mailová adresa alebo poštová adresa. Informácie, ktoré nemôžu byť spojené s vašou identitou (napr. štatistické údaje, ako napríklad počet používateľov webovej stránky), sa nepovažujú za osobné údaje.

Našu webovú stránku môžete používať bez zverejnenia svojej totožnosti a bez poskytnutia osobných údajov. Vtedy budeme zhromažďovať iba všeobecné informácie o návšteve našej webovej stránky. V prípade niektorých ponúkaných služieb sa však už od Vás zhromažďujú osobné údaje. Spravidla potom tieto údaje spracúvame iba na účely používania webovej stránky, najmä na poskytovanie požadovaných informácií. Počas zhromažďovania osobných údajov sa musia poskytnúť iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné. Môžete poskytnúť aj dodatočné informácie; poskytnutie takýchto informácií však bude dobrovoľné. Z tohto dôvodu označíme, či je informačné pole povinné alebo voliteľné. Podrobnostiach ohľadom konkrétneho spracúvania poskytujeme v príslušnej časti týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Na základe vašich osobných údajov sa v súvislosti s používaním našej webovej stránky nevykonávajú žiadne automatizované rozhodnutia.

2. Spracúvanie osobných údajov

Vaše údaje uchovávame na špeciálne chránených serveroch v rámci Európskej únie a tiež na serveroch poskytovateľov služieb, ktoré používame, a to aj v Spojených štátoch amerických. Tieto údaje sú chránené technickými a organizačnými opatreniami, aby sa zabránilo strate, zničeniu, prístupu, úprave alebo distribúcii Vašich údajov neoprávnenými osobami. K Vašim údajom má prístup iba niekoľko oprávnených osôb. Tieto osoby sú zodpovedné za technický, obchodný alebo redakčný dohľad nad servermi. Napriek pravidelnému monitorovaniu však nie je možná úplná ochrana pred všetkými rizikami.

Vaše osobné údaje sa prenášajú v šifrovanej podobe cez internet. Na prenos dát používame šifrovanie TLS / SSL (Transport Layer Security / Secure Socket Layer).

3. Sprístupnenie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje používame výlučne na poskytovanie služieb, ktoré požadujete. V prípade, keď používame externých poskytovateľov služieb, majú aj oni prístup k údajom iba na účely poskytovania služieb. Prijímame technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili súlad so zákonnými požiadavkami týkajúcimi sa ochrany údajov, a zaväzujeme ich dodržiavať rovnako aj našich externých poskytovateľov služieb.

Bez Vášho výslovného súhlasu neposkytujeme údaje tretím stranám, najmä nie na reklamné účely. Vaše osobné údaje budú zverejnené, iba ak ste so zverejnením osobne súhlasili, alebo ak sme oprávnení alebo povinní zverejniť údaje na základe zákonných ustanovení a / alebo úradných alebo súdnych príkazov. Môže to zahŕňať najmä poskytovanie informácií na účely trestného či priestupkového konania alebo bezpečnostné účely alebo na účely uplatňovanie práv duševného vlastníctva.

Keď prenášame Vaše osobné údaje sami alebo prostredníctvom poskytovateľov služieb v štátoch mimo Európskej únie, riadime sa osobitnými ustanoveniami čl. 44 a nasl. GDPR a tiež zaväzujeme našich poskytovateľov služieb dodržiavať tieto ustanovenia. Preto Vaše údaje budeme prenášať do štátov mimo Európskej únie, iba ak bude dodržaná úroveň ochrany zabezpečená GDPR. Táto úroveň ochrany je zabezpečená najmä rozhodnutím Komisie o primeranosti alebo uplatnením primeraných záruk podľa čl. 46 GDPR.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

Ak získame súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR je takýto súhlas právnym základom pre spracúvanie údajov.

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje, pretože je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo v rámci zmluvného vzťahu s vami právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR ide o právny základ pre spracúvanie údajov.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR možno tiež použiť ako právny základ pre spracúvanie údajov, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany, a ak Vaše záujmy, základné práva a slobody neprevažujú nad oprávnenými záujmami našej spoločnosti či tretej strany.

V rámci týchto pravidiel ochrany osobných údajov vždy uvádzame právny základ, ktorý sa používa na zdôvodnenie spracovania Vašich osobných údajov.

5. Vymazanie údajov a doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje vždy vymažeme alebo zablokujeme, ak prestane existovať účel na ich uchovávanie. Údaje však môžeme uchovávať dlhšie, ak to vyžadujú právne predpisy, ktorým podliehame, napríklad pokiaľ ide o zákonné požiadavky na uchovávanie a dokumentáciu. V takom prípade

Vaše osobné údaje vymažeme alebo zablokujeme po uplynutí zákonných lehôt.

II. Používanie našej webovej stránky

1. Informácie o Vašom počítači

Zakaždým, keď vstúpite na našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce informácie o Vašom počítači, nezávisle na Vašej registrácii: IP adresa Vášho počítača, dopyt z Vášho prehliadača a čas tohto dopytu. Okrem toho zaznamenávame stav a množstvo prenesených údajov ako súčasť tohto dopytu. Zhromažďujeme tiež informácie o produkte a verzii prehliadača a operačného systému použitého počítača. Ďalej zaznamenávame sprostredkujúcu webovú stránku, z ktorej ste vstúpili na našu webovú stránku. IP adresa Vášho počítača je uložená iba po dobu používania webovej stránky a následne je vymazaná alebo skrátením anonymizovaná. Zvyšné údaje sa uchovávajú po dobu jedného roka.

Tieto údaje používame na prevádzku webovej stránky, najmä na zisťovanie a opravu chýb, na zisťovanie stupňa využitia webovej stránky a na vykonávanie úprav alebo vylepšení. Tieto účely tiež tvoria právny základ nášho oprávneného záujmu na spracovaní údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2. Používanie cookies

Rovnako ako mnoho iných webových stránok, aj naša webová stránka používa cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači, a ktoré ukladajú určité nastavenia a údaje pre interakciu s našou webovou stránkou prostredníctvom Vášho prehliadača. Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej bol súbor cookie odoslaný, informácie o veku súboru cookie a alfanumerický identifikátor.
Cookies nám umožňujú rozpoznať Váš počítač a okamžite sprístupniť určité nastavenia alebo predvoľby. Vždy, keď je to možné cookies, ktoré používame sú „session“ cookies, ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky vymažú. V jednotlivých prípadoch sa môžu použiť aj cookies s dlhšou dobou uloženia, aby bolo možné zohľadniť Vaše nastavenia a predvoľby aj pri nasledujúcej návšteve našej webovej stránky.

Väčšina prehľadávačov je nastavená na automatické prijímanie cookies. Ukladanie cookies však môžete deaktivovať alebo nastaviť prehľadávač tak, aby Vás informoval o odoslaní cookies. Tiež je možné ručne vymazať cookies, ktoré už boli uložené prostredníctvom nastavení prehliadača. Upozorňujeme, že ak odmietnete ukladanie cookies, alebo ak odstránite potrebné cookies, Vaše použitie našej webovej stránky môže byť v niektorých prípadoch obmedzené alebo úplne zablokované.

V prípade, že pre našu webovú stránku nie sú potrebné cookies, žiadame Vás, aby ste pri prvom vstupe na stránku vyjadrili súhlas s používaním cookies. Pokiaľ ide o nepovinné cookies tretích strán, nižšie nájdete podrobnejší popis služieb, ktoré využívame od týchto poskytovateľov tretích strán. Právnym základom pre príslušné spracovanie údajov vrátane akéhokoľvek ďalšieho prenosu údajov je v každom prípade Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas, ktorý ste udelili, je možné kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať, najmä zmenou zvolených nastavení.

Právnym základom pre používanie požadovaných cookies je náš oprávnený záujem na správnej prezentácii našej webovej stránky podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ako aj – v prípade, že sa zmluvy uzatvárajú alebo plnia prostredníctvom našej webovej stránky – zmluvné plnenie podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Súhlas so súborom cookie

Kliknutím na odkaz nižšie si môžete pozrieť všetky podrobnosti a prehodnotiť svoju voľbu týkajúcu sa súborov cookie na tejto stránke.

Váš výber týkajúci sa cookies na tejto webovej stránke

3. Registrácia

Pre používanie našej webovej stránky sa môžete zaregistrovať. Za týmto účelom musíte zdieľať údaje požadované v súvislosti s registráciou, ako napríklad meno a priezvisko, adresa a e-mailová adresa. Zhromažďujeme taktiež dátum a čas registrácie a IP adresu. Výhodou je, že tieto informácie nemusíte znova zadávať pri každom použití alebo objednávke.

Právnym základom spracúvania údajov pre registráciu je v prípade súhlasu čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Ak sa zaregistrujete na účely plnenia alebo iniciovania zmluvy s nami, právnym základom pre spracovanie údajov je navyše čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Po registrácii Vám bude zriadený zákaznícky účet. Údaje budeme na zákazníckom účte ukladať tak dlho, kým bude existovať aktívny zákaznícky vzťah. Ak počas troch rokov nebude možné zistiť ďalšiu činnosť, stav zákazníckeho vzťahu sa nastaví na neaktívny. O odstránenie svojho zákazníckeho účtu môžete požiadať kedykoľvek.

III. Začlenenie služieb od tretích strán

Pre niektoré funkcie na našej webovej stránke využívame služby tretích strán. Relevantné služby sú primárne voliteľné funkcie, ktoré by ste museli výslovne zvoliť alebo použiť. S príslušnými poskytovateľmi sme uzavreli zmluvné dohody o poskytovaní alebo začleňovaní ich služieb a vynakladáme maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia tretích strán taktiež poskytovali transparentné informácie o rozsahu spracovania osobných údajov a dodržiavali zákonné ustanovenia o ochrane osobných údajov.

1. Google Tag Manager

Naša webová stránka používa Google Tag Manager od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Google Tag Manager je systém správy značiek (TMS), pomocou ktorého je možné na našej webovej stránke spravovať značky – t.j. kódy sledovania – a súvisiace fragmenty kódu. Služby Google je možné integrovať do webových stránok pomocou Google Tag Manager.

Pri použití Google Tag Manager je nadviazané spojenie so servermi spoločnosti Google. Google tým ukladá IP adresu prehliadača zo zariadenia, ktoré používa osoba navštevujúca tieto webové stránky. V tejto súvislosti nemožno vylúčiť možnosť prenosu údajov spoločnosti Google do Spojených štátoch amerických a potenciálne získanie prístupu k údajom zo strany bezpečnostných orgánov USA. V súvislosti s používaním Google Tag Manager však nie sú ukladané žiadne cookies.

Podrobnejšie informácie o Google Tag Manager a spracúvaní údajov spoločnosťou Google nájdete tu:
https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de
https://www.google.com/policies/privacy/

Náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR je náš právny základ pre používanie Google Tag Manager. Naším oprávneným záujmom je správa sledovacích kódov na našej webovej stránke, ktorá nám umožňuje analyzovať používanie našej webovej stránky a zlepšovať a prispôsobovať naše služby.

2. Google Analytics

Na štatistické analýzy používame Google Analytics. Google Analytics je služba na webové analýzy spoločnosti Google.

Google okrem iného používa cookies na analýzy v kontexte služby Google Analytics. Google stanovuje typ a rozsah použitia a analýzy cookies. Informácie generované cookies o Vašom používaní webových stránok sa zvyčajne prenášajú na server Google a tam sa ukladajú. Nemožno vylúčiť možnosť prenosu údajov do Spojených štátov amerických a potenciálne získanie prístupu k údajom zo strany bezpečnostných orgánov USA. Ak je však na tomto webe aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google vopred Vašu IP adresu skráti. Celá adresa IP sa prenesie na server Google a tam sa skráti iba vo výnimočných prípadoch.

Google použije tieto informácie v našom mene na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky na zostavenie správ o aktivite na webovej stránke a na poskytnutie ďalších služieb týkajúcich sa používania webovej stránky a používania internetu pre nás ako prevádzkovateľa webovej stránky. Google môže údaje ďalej použiť na svoje vlastné účely. Na také účely napríklad Google vytvára profil správania používateľov alebo prepája údaje s inými údajmi, napríklad s existujúcim účtom Google. Na tieto činnosti spracovania údajov nemáme žiadny vplyv. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v kontexte služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google. Podrobnejšie informácie nájdete v informáciách o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google kliknutím na odkaz nižšie.

Taktiež používame funkciu „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. To umožňuje vytvárať správy, ktoré obsahujú vyhlásenia o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú zo záujmovo orientovanej reklamy Google, ako aj z údajov o návštevníkoch od tretích strán. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach reklamy vo svojom účte Google alebo všeobecne zakázať zhromažďovanie údajov prostredníctvom služby Google Analytics, ako je uvedené v nasledujúcom odseku. Ďalšie informácie o funkcii „demografické charakteristiky“ na Google nájdete na adrese https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=sk.

Google môžete zabrániť v zhromažďovaní a spracovávaní údajov generovaných súborom cookie súvisiacich s Vašim používaním webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehľadávača dostupného na nasledujúcom odkaze http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Ďalšie informácie nájdete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk alebo http://www.google.com/intl/sk/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informácie o službe Google Analytics a ochrane údajov).

Upozorňujeme, že kód „anonymizeIp ();” bol pridaný do služby Google Analytics na našich webových stránkach za účelom anonymizácie IP adries; toto zahŕňa vymazanie posledného oktetu.

3. Dealfront

Na našej webovej stránke používame službu Dealfront od spoločnosti Liidio Oy/Leadfeeder, Mikonkatu 17 C, 00100 Helsinki, Fínsko („Dealfront“). Dealfront pomáha identifikovať spoločnosti, ktoré navštevujú našu webovú stránku, aby sme ich mohli cielene osloviť. Dealfront najskôr zaznamená IP adresy používateľov našej webovej stránky. Služba potom prepojí zoznam IP adries s informáciami o spoločnostiach nájdených na týchto IP adresách. Pretože sa IP adresy návštevníkov webových stránok skracujú, nedochádza k priamemu spojeniu s konkrétnou osobou. Osobné spojenie môže však vzniknúť pri zobrazení prepojených informácií o spoločnosti . Cookies sa tiež používajú v súvislosti s používaním Dealfrontu. Nemožno vylúčiť možnosť prenosu údajov do USA a potenciálne získanie prístupu k údajom zo strany bezpečnostných orgánov USA.

Ďalšie informácie o zhromažďovaných údajoch a ochrane údajov nájdete na adrese Dealfront: https://www.leadfeeder.com/privacy/ a na https://www.leadfeeder.com/leadfeeder-and-gdpr/

Právnym základom pre použitie Dealfrontu je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

4. HubSpot

Na analýzu webovej stránky používame služby spoločnosti HubSpot Inc., Ground Floor, Two Dockland Central Guild Street, Dublin 1, Írsko („HubSpot“). HubSpot je integrované softvérové riešenie, pomocou ktorého pokrývame rôzne aspekty online marketingu. Patria sem: e-mailový marketing (informačný bulletin, ako aj automatické zasielanie pošty, napríklad na účely poskytovania súborov na stiahnutie), prehľady (napr. zdroje návštevnosti, prístup atď.), správa kontaktov (napr. segmentácia používateľov a CRM), cieľové stránky a kontaktné formuláre. HubSpot sa používa najmä na optimalizáciu našich marketingových opatrení a našej webovej stránky, napríklad pomocou štatistických analýz a hodnotení dokumentovaného správania používateľov. V kontexte rôznych funkcií HubSpot sa taktiež používajú cookies.

Osobné údaje spracúvané počas používania HubSpotu, ako aj obsah webovej stránky sa ukladajú na serveroch HubSpot. Môže sa použiť na účely, ktoré zahŕňajú určenie toho, aký obsah webovej stránky je pre používateľa relevantný, ako aj na analýzu a vyhodnotenie správania používateľa. V tejto súvislosti nemožno vylúčiť možnosť prenosu údajov do USA a potenciálne získanie prístupu k údajom zo strany bezpečnostných orgánov USA. Všetky údaje spracovávané v tejto súvislosti sa používajú výlučne na optimalizáciu našich marketingových opatrení. Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na webovej stránke HubSpot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

Právnym základom pre používanie služieb HubSpot je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

5. Retargeting and remarketing

Retargeting a remarketing sú technológie, ktoré používateľom, ktorí už predtým navštívili konkrétnu webovú stránku, zobrazujú súvisiacu reklama aj po opustení tejto webovej stránky. Za týmto účelom je potrebné rozpoznať používateľov internetu mimo vlastnej webovej stránky spoločnosti, pre ktorú sa používajú cookies príslušných poskytovateľov služieb; berie sa do úvahy aj doterajšie správanie pri používaní. Ak si napríklad používateľ prezrie určité produkty, tieto alebo podobné produkty sa mu môžu neskôr zobraziť ako reklama na iných webových stránkach. Toto je prispôsobená reklama, ktorá je prispôsobená potrebám jednotlivých používateľov. Pri tejto personalizovanej reklame sa nevyžaduje identifikácia konkrétneho používateľa, nad rámec odlíšenia jedného používateľa od iného. Preto údaje použité na retargeting alebo remarketing nezlučujeme s inými údajmi.

Takéto technológie používame na zobrazovanie reklám na internete. Na zobrazovanie reklám používame poskytovateľov tretích strán. Okrem iného, používame služby od spoločnosti Google, ktoré umožňujú automatické zobrazovanie produktov zaujímavých pre internetových používateľov. Táto funkcia sa vykonáva prostredníctvom cookies. V priebehu tohto procesu nemožno vylúčiť možnosť prenosu údajov spoločnosti Google v USA a potenciálne získanie prístupu k údajom zo strany bezpečnostných orgánov USA.

Ďalšie informácie o tejto technológii nájdete v ustanoveniach o ochrane údajov spoločnosti Google na https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Cookies potrebné pre tieto technológie sa uložia až po vašom predchádzajúcom aktívnom súhlase. Inštalácii cookies pre Remarketing Google a Google AdWords Conversion Tracking je tiež možné vopred úplne zabrániť prostredníctvom nastavenia konkrétneho softvéru prehľadávača prostredníctvom prístupu na webovú stránku na http://www.google.com/policies/privacy/ads/ a zmenou príslušného nastavenia.

6. AdRoll

Používame AdRoll Remarketing Tracking od spoločnosti NextRoll, Inc., Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Írsko. Pri používaní našej webovej stránky, anonymizované údaje o navštívených stránkach sa ukladajú do cookies. Služba analyzuje správanie používateľa pomocou algoritmov, aby potom mohla na iných webových stránkach zobrazovať cielené odporúčania produktov ako prispôsobené reklamné bannery. Cookie umiestnené na tento účel obsahuje náhodný identifikátor. Po odstránení súboru cookie tento identifikátor zmizne. Príslušné cookies sa ukladajú iba s Vaším súhlasom. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V tejto súvislosti nemožno vylúčiť možnosť prenosu údajov do USA a potenciálne získanie prístupu k údajom zo strany bezpečnostných orgánov USA.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou AdRoll nájdete na: https://www.nextroll.com/privacy.

7. Meta Pixel

V rámci reklamy na Facebooku a Instagrame používame takzvaný „Meta pixel“, ak ste s tým súhlasili. Ide o analytickú službu, ktorú poskytuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko (ďalej len „Meta“). „Meta pixel“ je kód JavaScript a je integrovaný do webovej stránky na sledovanie účinnosti reklám Meta na štatistické účely a účely prieskumu trhu. Vďaka tomu je možné zistiť, kedy boli používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku alebo Instagrame presmerovaní na našu webovú lokalitu a či tam vykonali určitú akciu (napr. odoslanie kontaktného formulára alebo zobrazenie stránky). Umožňuje nám to tiež definovať a zacieliť používateľov našej webovej stránky ako cieľovú skupinu na prezentáciu reklám (napr. osloviť používateľov prostredníctvom reklám po tom, čo navštívili našu webovú stránku). Spoločnosť Meta prostredníctvom integrácie zhromažďuje okrem iného tieto informácie: IP adresa, informácie o prehliadači a jeho histórii, čas prehliadania, informácie o súboroch cookie, história webových stránok, vek, pohlavie, nastavenie jazyka prehliadača.

Spracovanie vašich údajov v tejto súvislosti je povolené len s vaším súhlasom. Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spoločnosť Meta uvádza, že zhromaždené údaje uchováva len tak dlho, ako je to potrebné na príslušné účely. Napríklad súbor cookie „_fbp“ identifikuje prehliadače s cieľom poskytovať analytické služby pre reklamu a webové stránky. Jeho doba uchovávania je 90 dní. Spoločnosť Meta je certifikovaná podľa rámca EÚ a USA pre ochranu osobných údajov (DPF). Ďalšie informácie o tom nájdete na adrese https://www.dataprivacyframework.gov/list.

8. Google Maps

Pre našu webovú stránku používame mapovú službu Google Maps. Google Maps je služba Google. Pre mapy, ktoré sú súčasťou našej webovej stránky, sa ukladajú iba technicky potrebné cookies.

V záujme dodržania zákonných ustanovení o ochrane údajov obsahujú podmienky používania mapovej služby zákonné ustanovenia o ochrane údajov, ktoré slúžia na vašu ochranu. Podmienky používania mapovej služby spoločnosťou Google nájdete na https://www.google.com/intl/sk_US/help/terms_maps/; Všeobecné vysvetlenia spoločnosti Google týkajúce sa ochrany údajov sú dostupné na https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR je právnym základom pre začlenenie mapovej služby; náš oprávnený záujem spočíva v poskytnutí mapového materiálu pre Vašu orientáciu. Našim právnym základom pre umiestnenie cookies v súvislosti s používaním služby Google Maps je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

9. Používanie služby Google reCAPTCHA

Na účely ochrany pred zneužitím našich online formulárov a pred spamom používame službu Google reCAPTCHA pri niektorých formulároch na tejto webovej stránke. Kontrolou manuálnych vstupov táto služba zabraňuje automatizovanému softvéru (robotom) vykonávať nevhodné činnosti na webových stránkach. Súčasťou služby je zasielanie IP adresy a potenciálne ďalších údajov, ktoré Google potrebuje pre službu reCAPTCHA, spoločnosti Google. Našim právnym základom v tomto prípade sú v súlade s čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) GDPR naše oprávnené záujmy smerujúce k ochrane našich webových stránok pred zneužitím a nepretržitej prevádzke našich webových stránok. V tejto súvislosti nemožno vylúčiť možnosť prenosu údajov do USA a potenciálne získanie prístupu k údajom zo strany bezpečnostných orgánov USA.

Ďalšie informácie o službe Google reCAPTCHA, ako aj pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google si môžete pozrieť na: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

10. Matomo

Táto webová lokalita používa open-source službu webovej analýzy Matomo.

Pomocou služby Matomo môžeme zhromažďovať a analyzovať údaje o používaní našich webových stránok návštevníkmi. To nám okrem iného umožňuje určiť, kedy sa ktoré zobrazenie stránky uskutočnilo a z ktorého regiónu prišlo. Zhromažďujeme tiež rôzne súbory denníkov (napr. adresu IP, odkaz, použité prehliadače a operačné systémy) a môžeme merať, či návštevníci našich webových stránok vykonávajú určité akcie (napr. kliknutia, nákupy atď.).

Všetky súbory denníka sa spracúvajú anonymne, takže ich už nemožno priradiť k návštevníkom webovej lokality.

Aplikáciu Matomo sme nakonfigurovali tak, že neukladá žiadne súbory cookie do vášho prehliadača, a preto je analýza bez súborov cookie.

11. Lokalizačná služba GeoIP

Aby sme vám mohli poskytnúť lokalizované prostredie na našej webovej lokalite, používame službu IP2Location na určenie krajiny pôvodu na základe vašej IP adresy. Vašu IP adresu zhromažďujeme a používame len na tento účel. Ak máte v súbore cookie forceCountry nastavenú konkrétnu krajinu, použijeme namiesto nej túto krajinu a nebudeme vykonávať dotaz na polohu na základe IP.

IV. Spracovanie objednávky

Vaše osobné údaje používame na objednávky iba v rámci nášho podniku, pridružených spoločností, a v podnikoch, ktoré sú zmluvne zaviazané na spracovanie objednávok.

1. Uchovávanie a zverejňovanie údajov v súvislosti s objednávkami

Ak chcete použiť objednávkový formulár na našej webovej stránke, budeme za týmto účelom zhromažďovať osobné údaje, ktoré uvediete v objednávkovom formulári, najmä meno a priezvisko a e-mailovú adresu. Ďalej môžu byť zhromažďované aj finančné údaje, ako napríklad Váš bankový účet alebo číslo kreditnej karty. Taktiež ukladáme IP adresu a dátum a čas dopytu. Údaje prenášané prostredníctvom objednávkového formulára spracovávame výlučne preto, aby sme mohli spracovať vašu konkrétnu objednávku.

Právnym základom pre spracovanie údajov nevyhnutných pre objednávku je zmluvné plnenie podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Pokiaľ uvediete dodatočné údaje, ktoré sa pri objednávke nevyžadujú, potom je právnym základom Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Pri spracovávaní objednávok spolupracujeme s rôznymi spoločnosťami, ktoré sú zodpovedné za spracovanie platieb a logistiku. Popritom zabezpečujeme, aby naši partneri taktiež dodržiavali zákonné ustanovenia o ochrane údajov. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to je potrebné na plnenie zmluvy. Tieto údaje navyše uchovávame po zákonom predpísanú dobu, aby sme splnili povinnosti, ktoré nám vyvstávajú po uzavretí zmluvy, a z dôvodu obchodných a daňových retenčných období. Toto retenčné obdobie je zvyčajne 10 rokov od konca príslušného kalendárneho roka.

V. Portál pre uchádzačov

O prácu u nás sa môžete uchádzať pomocou portálu pre uchádzačov a predložiť všetky potrebné informácie a dokumenty. Používanie portálu pre uchádzačov je dobrovoľné. Svoju prihlášku nám môžete tiež poslať iným spôsobom, napríklad e-mailom alebo poštou. Všetky osobné údaje z Vašej prihlášky a zo všetkých príloh, ktoré vo svojej žiadosti uvediete, budeme zhromažďovať, spracúvať a používať iba my a naše dcérske spoločnosti na účely výberového konania pre uchádzača a pre interné štatistické údaje.

Po prijatí prihlášky prostredníctvom portálu pre uchádzačov sa Vaše dokumenty elektronicky preposielajú ľuďom, ktorí majú na starosti rozhodovanie o prijatí do zamestnania alebo sa na tomto procese významne podieľajú. Medzi týchto ľudí pravidelne patria zamestnanci personálneho oddelenia (náborári), ako aj vedúci zamestnanci a v určitých prípadoch osoby zodpovedné za konkrétnu oblasť. Údaje sú v rámci našej skupiny pridružených spoločností poskytované iba s Vašim výslovným súhlasom.

Ak ste sa hlásili na inzerovanú pozíciu, dokumenty sa automaticky odstránia šesť mesiacov po ukončení náborového procesu, pokiaľ neexistujú žiadne ďalšie oprávnené záujmy, ktoré by bránili ich vymazaniu. Medzi takéto oprávnené záujmy patrí napríklad naša povinnosť preukázať, že nedošlo k diskriminácii uchádzača.

V prípade prihlášky bez odkazu na konkrétnu inzerovanú pozíciu sa prihláška uchová, pokiaľ existuje možnosť, že môže byť predmetom záujmu. O vymazanie svojej prihlášky máte možnosť požiadať kedykoľvek, dokonca aj pred uplynutím plánovaných lehôt na uchovávanie. V prípade úspešnej prihlášky budú prenesené údaje uložené v súlade s právnymi požiadavkami na účely spracovania pracovnoprávneho vzťahu. Vo všetkých ostatných prípadoch je právnym základom pre ukladanie Vašich údajov o uchádzačovi Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ďalšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov počas procesu podávania prihlášky nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov na našom portáli pre žiadateľov.

VI. AddStore

V našom AddStore máte možnosť získať komplexný prehľad o našich prispôsobivých riešeniach AddOn, seminároch a balíkoch služieb. AddStore je určený na zjednodušenie hľadania správneho riešenia pre Vašu spoločnosť a má Vám ponúknuť spôsob ako nájsť prispôsobivé a použiteľné riešenia. Na tento účel môžeme s príslušným nastavením cookies použiť osobné údaje, ako je IP adresa, funkcia vyhľadávania alebo prístup k jednotlivým podstránkam na webovej stránke NTT DATA Business Solutions, aby sme Vám uľahčili hľadanie alebo ukázali produkty, ktoré by Vás mohli zaujímať. Právnym základom je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Vaše údaje ďalej spracúvame za účelom nadviazania kontaktu a spracovania Vášho dopytu. Právnym základom je taktiež Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ďalšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov počas používania AddStore nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov.

VII. Facebook fanúšikovská stránka a Instagram účet

Okrem vlastnej webovej stránky prevádzkujeme aj fanúšikovskú stránku na sociálnej sieti Facebook a účet na sociálnej sieti Instagram. Facebook stránku a účet Instagram používame na poskytovanie informácií o našich aktivitách a ako komunikačný kanál.. Sociálnu sieť Facebook a Instagram prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko („Facebook”).

1. Vymedzenie zodpovednosti

Pokiaľ je to na Facebooku možné, snažíme sa zabezpečiť ochranu Vášho súkromia a Vašich súkromných údajov. V rozsahu, v akom spracúvame Vaše osobné údaje v súvislosti s návštevou fanúšikovskej stránky alebo účtu Instagram, sa vysvetlenia v týchto pravidlách ochrany osobných údajov uplatňujú bez obmedzenia. Z dôvodu integrácie fanúšikovskej stránky a účtu do ponúk Facebooku je dôležité poznamenať, že Facebook súčasne spracúva osobné údaje. Nemáme žiadny vplyv na spracovanie údajov spoločnosťou Facebook; najmä, Facebook pre nás a na našu zodpovednosť nepracuje ako zmluvný sprostredkovateľ. Pokiaľ ide o spracovanie údajov spoločnosťou Facebook, prinajmenšom podľa tvrdení spoločnosti Facebook, platia pokyny spoločnosti Facebook, ktoré sú uvedené na https://www.facebook.com/policy.php.

V zmysle zákonných ustanovení na ochranu súkromia sa dá predpokladať, že s Facebookom zdieľame zodpovednosť za prevádzku fanúšikovskej stránky a analýzu užívateľských údajov pri jej návšteve. To isté platí pre fungovanie účtu na Instagrame a súvisiace analytické možnosti. V súlade so zákonnými ustanoveniami o ochrane údajov sme v rámci nášho interného vzťahu so spoločnosťou Facebook uzavreli dohodu o vymedzení zodpovednosti. Základné časti tejto dohody sú dostupné na webstránke spoločnosti Facebook tu: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

2. Page Insights

Facebook ponúka prevádzkovateľom fanúšikovských stránok ako aj Instagram účtov možnosť získať prehľad o používaní fanúšikovskej stránky alebo Instagram účtu a jeho používateľov prostredníctvom funkcií Page Insights. Page Insights primárne umožňuje získavať a analyzovať štatistické údaje. Údaje z Page Insights používame na to, aby sme fanúšikovskú stránku a Instagram účet navrhli čo najatraktívnejšie a najefektívnejšie. Facebook nám poskytuje údaje, ktoré sám Facebook za týmto účelom vygeneroval. Ďalšie informácie o fungovaní a zodpovednosti za funkciu Page Insights nájdete na https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

3. Facebook Business Manager

Na správu našich stránok sociálnych médií používame Facebook Business Manager. Túto správcovskú platformu sprístupňuje spoločnosť Facebook. Tento nástroj slúži na vytvorenie plánu autorizácii pre správu fanúšikovskej stránky. V kontexte analýzy možno tento nástroj použiť taktiež na zobrazenie úspešnosti akýchkoľvek reklamných kampaní. V priebehu tohto technického procesu môžu byť údaje prenášané na Facebook na servery v USA. Nemožno vylúčiť potenciálne získanie prístupu k údajom zo strany bezpečnostných orgánov USA.
Ďalšie informácie o ochrane údajov na Facebooku nájdete na: www.facebook.com/about/privacy.

4. Facebook Messenger and Instagram Direct Messaging

Facebook ponúka používateľom registrovaným na Facebooku možnosť komunikovať priamo cez Facebook Messenger. V prípade Instagramu máte takisto možnosť s nami komunikovať priamo prostredníctvom funkcie „Instagram Direct Messaging“. Ak nás kontaktujete prostredníctvom služby Messenger alebo prostredníctvom funkcie Instagram Direct Messaging, prenášané údaje ukladáme a používame výlučne na zodpovedanie Vašich otázok. Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ako aj náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zhromažďovaní a spracovávaní dopytov zákazníkov, analýze dopytov zákazníkov a monitorovaní ich zneužitia.

Údaje sa odstránia, akonáhle už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu ich zhromažďovania. V prípade Vašich osobných údajov je to okamih, kedy sa konkrétna konverzácia skončila. Konverzácia sa pre nás považuje za skončenú, keď je z okolností zrejmé, že záležitosť bola dostatočne objasnená. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať; v takom prípade údaje odstránime, ak nebude mať právny základ pre ďalšie ukladanie.

5. Ďalšie informácie o Facebooku

Ak máte otázky týkajúce sa nášho používania osobných údajov v súvislosti s používaním Facebooku fanúšikovskej stránky, môžete nás a našu kontaktnú osobu kedykoľvek kontaktovať. Kontaktné údaje a komunikačné kanály sú opísané v našich zásadách ochrany osobných údajov. Ak máte otázky týkajúce sa ochrany údajov na Facebooku, prosíme Vás, aby ste kontaktovali priamo Facebook.

VIII. Ako s nami komunikovať

Kontaktovať nás môžete rôznymi spôsobmi, a to aj prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke. Taktiež môžete dostávať pravidelné vydania nášho newsletteru e-mailom.

1. Kontaktný formulár a registračný formulár

Ak si želáte použiť kontaktný formulár alebo registračný formulár na našej webovej stránke, budeme na tento účel zhromažďovať osobné údaje, ktoré poskytnete v príslušnom formulári, najmä meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Taktiež ukladáme IP adresu a dátum a čas dopytu. Údaje prenášané prostredníctvom kontaktného formulára alebo registračného formulára spracovávame výlučne preto, aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky a spracovať registráciu.

Sami sa môžete rozhodnúť, aké informácie nám chcete zaslať prostredníctvom kontaktného formulára a registračného formulára. Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Po vyriešení záležitosti sa údaje spočiatku uložia pre prípad ďalších otázok. O vymazanie údajov môžete požiadať kedykoľvek; v opačnom prípade údaje vymažeme po úplnom vyriešení záležitosti. V každom prípade sa budú naďalej uplatňovať zákonné požiadavky na uchovanie.

2. Newsletter

Pri registrácii na odber nášho newsletteru bude Vaša e-mailová adresa použitá pre naše vlastné reklamné účely, kým odber nezrušíte. E-mailom budete pravidelne dostávať informácie o aktuálnych témach a tiež špeciálnych príležitostiach, ako sú napríklad špeciálne promo akcie. E-maily môžu byť prispôsobené a individualizované na základe našich informácií o Vás.

Ak nám pri prihlásení na odber nášho newsletteru nedáte svoj písomný súhlas, použijeme postup dvojitého prihlásenia – to znamená, že Vám nebudeme zasielať newslettery e-mailom, kým nám najskôr výslovne nepotvrdíte, že by sme mali aktivovať zasielanie newsletteru. Po prihlásení k odberaniu newslesttru Vám preto pošleme e-mail s odkazom, pričom kliknutím na odkaz v tomto e-maile nám potvrdíte, že chcete dostávať náš newsletter.

Ak ste sa výslovne zaregistrovali na odber newsletteru, právnym základom pre spracovanie Vašich údajov je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V rámci zákonných požiadaviek je tiež možné, aby ste náš newsletter dostávali bez výslovného súhlasu, pretože ste si u nás objednali tovar alebo služby, alebo ak sme v tejto súvislosti dostali Vašu e-mailovú adresu a nemáte námietky proti prijímaniu informácií e-mailom. V takom prípade právnym základom je podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR náš oprávnený záujem na priamy marketing.

Ak si už viac od nás neželáte dostávať žiadne newslettre, môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať súhlas, ktorý ste udelili, alebo môžete odmietnuť ďalšie prijímanie newsletteru bez toho, aby Vám vznikli akékoľvek ďalšie náklady okrem nákladov na sprostredkovanie týchto informácií, teda najmä Váš internet, podľa štandardnej sadzby. Jednoducho použite odkaz na odhlásenie z odberu uvedený v každom newsletteri alebo pošlite správu nám alebo našej kontaktnej osobe.

3. HubSpot

Na zasielanie nášho newsletteru používame HubSpot. E-mailové adresy našich príjemcov newsletteru, ako aj ďalšie údaje spracované pri odosielaní newsletteru, sú uložené na serveroch HubSpot v USA. HubSpot taktiež ponúka rôzne možnosti analýzy toho, do akej miery sa otvárajú a používajú zasielané newslettery, napr. počet používateľov, ktorým bol odoslaný e-mail, koľko používateľov skutočne e-mail otvorilo alebo odmietlo, či používateľ interagoval napríklad s odkazmi v e-maile a či sa používatelia odhlásili zo zoznamu po prijatí e-mailu. V tejto súvislosti nemožno vylúčiť možnosť prenosu údajov do USA a potenciálne získanie prístupu k údajom zo strany bezpečnostných orgánov USA. Ďalšie informácie o ochrane údajov na HubSpot nájdete na: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

HubSpot používa informácie, ktoré sú poskytované a zhromažďované, na zasielanie a analýzu newsletteru v našom mene. So spoločnosťou HubSpot sme uzavreli „zmluvu o spracúvaní osobných údajov“. V tejto zmluve sa spoločnosť HubSpot zaväzuje chrániť osobné údaje našich používateľov, spracovávať ich v našom mene a v súlade s ustanoveniami o ochrane údajov spoločnosti HubSpot a najmä ich nesprístupňovať tretím stranám.

Právnym základom pre spoluprácu s HubSpot je Váš výslovný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

4. Vložené webové odkazy

E-maily, ktoré odosielame, obsahujú odkazy, ktoré po odovzdaní prostredníctvom našich serverov vedú do relevantnej oblasti internetu. Prevodový systém nám umožňuje meniť cieľovú URL týchto odkazov a určovať účinnosť marketingových opatrení. Pomocou týchto odkazov môžeme zistiť, či ste klikli na odkaz v e-maile. Informácie o tejto interakcii môžu byť spojené s Vašou osobnou identitou. Právnym základom je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

5. Online prieskumy

Na našej webovej stránke taktiež uskutočňujeme prieskumy. Ak sa zúčastníte takéhoto prieskumu, prenesené údaje sa uložia a použijú iba na vykonanie konkrétneho prieskumu. Okrem toho sa údaje používajú na ďalšie zasielanie informácií, iba ak ste s tým v rámci prieskumu výslovne súhlasili. Sami môžete rozhodnúť, aké informácie nám v rámci online prieskumov poskytnete. Právnym základom je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Údaje sú vymazané, akonáhle už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu. V prípade Vašich osobných údajov je to okamih, kedy je konkrétny prieskum dokončený.

6. Sociálne médiá

Na našej webovej stránke nájdete odkazy na sociálne siete Facebook a Instagram, profesionálnu sociálnu sieť LinkedIn, videoplatformu YouTube a službu publikovania krátkych textových príspevkov Twitter. Odkazy možno rozpoznať podľa loga príslušného poskytovateľa. Taktiež máte možnosť zdieľať individuálny obsah s tretími stranami prostredníctvom príslušných odkazov.

Na našej webovej stránke navyše používame doplnky, ktoré poskytujú sociálne siete Facebook, Twitter, a LinkedIn. Z dôvodu ochrany Vašich údajov však tieto doplnky nie sú integrované priamo do našej webovej stránky, ale sú do nich vložené pomocou odkazu. Toto riešenie zaisťuje, že návšteva jedného z našich webov, ktorý obsahuje takýto doplnok, nevedie automaticky k pripojeniu k serverom poskytovateľa konkrétnej sociálnej siete.

Kliknutím na odkazy alebo doplnok otvoríte príslušné stránky sociálnych médií; tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa na tieto stránky nevzťahujú. Podrobnosti o ustanoveniach, ktoré sa tam uplatňujú, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov; tieto nájdete na:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk

Pred prístupom k príslušným odkazom sa príslušným poskytovateľom neprenášajú žiadne osobné informácie. Váš prístup na prepojenú stránku je navyše právnym základom pre spracovanie údajov príslušnými poskytovateľmi.

7. Používanie YouTube

Videá z YouTube sú začlenené do našej webovej stránky; na ich prehrávanie používame doplnok zo služby YouTube prevádzkovanej spoločnosťou Google („YouTube“). Prevádzkovateľom služby je Google.

Službu YouTube používame v režime rozšíreného súkromia, aby sme čo najlepšie chránili Vaše súkromie. Ak vstúpite na našu webovú stránku, ktorá obsahuje video YouTube, spoločnosť Google najskôr dostane iba informácie potrebné na zobrazenie videa a na analýzu používania sa nebudú ukladať žiadne cookies. Google dostane ďalšie informácie, iba ak prehráte zobrazené video; v takom prípade môže Google umiestniť cookies aj na analýzu Vášho používateľského správania. Pri prehrávaní videa sa napríklad so servermi YouTube spoločnosti Google zdieľajú informácie o tom, z ktorej stránky nášho webu video prehrávate.

Ak ste prihlásený / -á do svojho účtu Google, umožňujete službe Google alebo YouTube priradiť Vaše správanie pri prehliadaní priamo k Vášmu osobnému profilu Google. Preto odporúčame prehrávať iba videá YouTube, ktoré sa zobrazia, iba ak súhlasíte so súvisiacim spracovaním údajov spoločnosťou Google. Priradeniu údajov k Vášmu profilu Google môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube. Ďalšie informácie o tom, ako sa s používateľskými údajmi zaobchádza, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na https: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk, ktoré platia aj pre YouTube.

YouTube používame, aby sme Vám mohli ukazovať videá a tým Vás lepšie informovať o nás a našich službách. Právnym základom pre začlenenie videí je náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; k prehrávaniu videí a s tým spojenému ďalšiemu spracovaniu údajov však dochádza iba na základe Vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

8. Používanie Vimeo

Videá z videoplatformy Vimeo sú začlenené do našej webovej stránky. Prevádzkovateľom tejto služby je Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA („Vimeo“).

Ak vstúpite na našu webovú stránku, na ktorej sa zobrazuje video cez Vimeo, dôjde k spojeniu so servermi Vimeo. Vimeo môže umiestňovať cookies na analýzu Vášho používateľského správania. Napríklad so serverom sa zdieľajú informácie o tom, ktoré stránky nášho webu ste navštívili.

Ak ste prihlásený / -á do svojho účtu Vimeo, umožňujete poskytovateľovi priradiť Vaše správanie pri prehliadaní priamo k Vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu. Ďalšie informácie o tom, ako sa s údajmi používateľov zaobchádza, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Vimeo na https://vimeo.com/privacy.

Vimeo používame, aby sme Vám mohli ukazovať videá a informovať Vás o nás a našich službách. Právnym základom pre začlenenie videí je náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; prehrávanie videí a s tým spojené ďalšie spracovanie údajov však nastáva iba na základe Vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

IX. Vaše práva a ako nás kontaktovať to

Kladieme veľký dôraz na čo najtransparentnejšie vysvetlenie spracúvania Vašich osobných údajov a tiež na informovanie o právach, ktoré máte. Ak chcete získať podrobnejšie informácie alebo uplatniť svoje práva, môžete nás kedykoľvek kontaktovať, aby sme mohli vyriešiť Vaše otázky.

1. Práva dotknutých strán

Pokiaľ ide o spracúvanie vašich osobných údajov, máte rôzne práva. Po prvé, máte rozsiahle právo na informácie a môžete prípadne požiadať o opravu a / alebo vymazanie alebo blokovanie svojich osobných údajov. Môžete tiež požadovať obmedzenia týkajúce sa spracovania Vašich údajov a máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu. Máte tiež právo na prenosnosť niektorých údajov, ktoré ste nám poskytli.

Ak si chcete uplatniť jedno zo svojich práv alebo získať ďalšie informácie o svojich právach, obráťte sa na naše oddelenie služieb zákazníkom. Prípadne môžete tiež kontaktovať našu kontaktnú osobu.

2. Odvolanie súhlasu a námietky

Súhlas, ktorý ste udelili, môže byť kedykoľvek odvolaný s účinnosťou do budúcnosti. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe Vášho súhlasu pred odvolaním. Kontakty na tento účel sú tiež naše oddelenie služieb zákazníkom a naša kontaktná osoba.

Ak spracovanie Vašich osobných údajov nie je založené na súhlase, ale na oprávnenom záujme, môžete proti tomuto spracúvaniu údajov namietať. Vaša námietka povedie k preskúmaniu a v prípade potreby k ukončeniu spracúvania údajov. O výsledkoch kontroly budete informovaní a – ak sa bude v spracúvaní údajov pokračovať – dostanete od nás ďalšie podrobnosti o tom, prečo je spracúvanie údajov prípustné.

3. Kontaktná osoba a kontakt

Určili sme kontaktnú osobu, ktorá nás podporuje v záležitostiach týkajúcich sa ochrany súkromia a ktorú tiež môžete priamo kontaktovať. V prípade otázok týkajúcich sa nášho zaobchádzania s osobnými údajmi alebo ďalších informácií o záležitostiach týkajúcich sa ochrany súkromia je Vám k dispozícii naša kontaktná osoba na adrese [email protected].

4. Sťažnosti

Ak sa domnievate, že naše spracúvanie Vašich osobných údajov nie je v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov alebo príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť dozorným orgánom. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3214. Sťažnosť môžete tiež podať našej kontaktnej osobe. Kontaktná osoba potom záležitosť prešetrí a bude Vás informovať o výsledkoch vyšetrovania.

X. Ďalšie informácie a zmeny

1. Odkazy na ďalšie webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú ako také všeobecne označené. Nemáme žiadny vplyv na to, do akej miery sa na prepojených webových stránkach dodržiavajú príslušné nariadenia o ochrane údajov. Preto Vám odporúčame, aby ste si tiež prečítali príslušné pravidlá ochrany osobných údajov na iných webových stránkach.

2. Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Stav týchto pravidiel ochrany osobných údajov sa zobrazuje podľa uvedeného dátumu (nižšie). Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá ochrany osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti. Zmeny nastávajú najmä pri technických úpravách webovej stránky alebo pri zmene ustanovení právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. K príslušnej aktuálnej verzii pravidiel ochrany osobných údajov je vždy možné získať prístup priamo z webovej stránky. Odporúčame Vám pravidelne sa informovať o zmenách týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sú platné od: March 2024

Take up Contact with our Data Privacy Team

If you would like to report a data breach or have questions related to our handling of personal data or need additional information on privacy-related legal matters, you can contact us directly by sending this contact form to us.

    For more information, please review our privacy policy.

Súhlas so súborom cookie

Váš výber týkajúci sa cookies na tejto webovej stránke.