Ochrana osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov NTT DATA Business Solutions

Úvod

NTT DATA Business Solutions AG, vrátane svojich dcérskych spoločností, (ďalej aj ako „my“) je ako prevádzkovateľ online ponuky na https://www.nttdata-solutions.com zodpovedným subjektom za spracúvanie osobných údajov užívateľov online ponuky. Naše kontaktné údaje sú uvedené v tiráži online ponuky; kontaktní partneri pre spracúvanie osobných údajov sú uvedení priamo v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ochranu Vašich práv na súkromie a súkromných údajov berieme veľmi vážne. Zhromažďujeme, spracúvame a využívame Vaše osobné údaje v súlade s obsahom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ako aj s príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov. Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov by sme Vás radi informovali, v akej miere zhromažďujeme, spracúvame a využívame osobné údaje o Vás.

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Do toho spadajú všetky informácie o Vašej identite, ako napríklad Vaše meno, Vaša e-mailová adresa a poštová adresa. Informácie, ktoré sa nemôžu spájať s Vašou identitou (napríklad štatistické údaje, ako sú počet užívateľov online ponuky) sa naproti tomu nepovažujú za osobné informácie.

Našu online ponuku môžete v zásade využívať bez zverejnenia Vašej identity a bez uvedenia osobných údajov. Ak by ste si však chceli vyžiadať informácie, alebo sa uchádzať o miesto, pýtame sa Vás na meno a ďalšie osobné informácie. Je na Vašom slobodnom rozhodnutí, či tieto údaje poskytnete. Vždy upozorňujeme na to, ktoré údaje sú potrebné pre využitie príslušnej ponuky (povinné údaje).

V súvislosti s využitím našej online ponuky sa neuskutočňuje automatické rozhodovanie na základe Vašich osobných údajov.

Spracúvanie osobných informácií

Vaše údaje ukladáme na špeciálne chránených serveroch v rámci Európskej únie. Tieto sú technickými a organizačnými opatreniami chránené voči strate, ako aj voči prístupu, zmene alebo rozširovaniu Vašich údajov neoprávnenými osobami. Prístup k Vašim údajom je možný len pre niekoľko oprávnených osôb. Tieto zodpovedajú za technickú, obchodnú alebo redakčnú starostlivosť o webovskú stránku. Napriek pravidelným kontrolám však nie je možná úplná ochrana voči všetkým ohrozeniam.

Osobné údaje, ktoré nám odovzdávate cez našu online ponuku, sa kódovane prenášajú cez internet. Pre prenos dát využívame kódovanie SSL (Secure Socket Layer).

Poskytnutie osobných údajov iným subjektom

Vaše osobné informácie používame v zásade pre plnenie výkonov, ktoré požadujete (napríklad vyžiadanie informačného materiálu alebo objednávky Newsletter). Ďalšie podrobnosti k jednotlivým výkonom sú uvedené nižšie.

Údaje neodovzdávame iným subjektom bez Vášho výslovného súhlasu, predovšetkým nie pre reklamné účely. K poskytnutiu osobných údajov ďalej dochádza len vtedy, ak ste sami povolili odovzdanie údajov ďalej, alebo pokiaľ sme k tomu oprávnení alebo povinní na základe zákonných ustanovení a/alebo nariadení príslušných orgánov, resp. súdu. Pritom môže ísť predovšetkým o poskytovanie informácií za účelom trestného stíhania, odvrátenia nebezpečenstva alebo uplatňovania práv duševného vlastníctva.

Právne základy spracúvania údajov

Pokiaľ pre spracúvanie Vašich osobných údajov získame Váš súhlas, slúži článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ako právny základ pre spracúvanie údajov.

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje, pretože je to potrebné pre plnenie zmluvy, alebo v rámci zmluve podobnému vzťahu s Vami, slúži článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ako právny základ pre spracúvanie údajov.

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje pre plnenie právneho záväzku, slúži článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ako právny základ pre spracúvanie údajov.

Ako právny základ pre spracúvanie údajov prichádza okrem toho do úvahy článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), pokiaľ je spracúvanie Vašich osobných údajov potrebné pre ochranu oprávneného záujmu nášho podniku alebo tretej strany, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody.

V rámci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov upozorňujeme vždy na to, o aký právny základ opierame spracúvanie Vašich osobných údajov.

Vymazanie údajov a doba uloženia

Vaše osobné údaje vymažeme, resp. zablokujeme v zásade vždy vtedy, keď zanikne účel ich spracúvania. Uloženie sa však okrem toho môže uskutočniť, ak to stanovujú právne predpisy, ktorým podliehame, napríklad vzhľadom na zákonné povinnosti uloženia alebo zdokumentovania. V takom prípade Vaše osobné údaje vymažeme, resp. zablokujeme po ukončení príslušných právnych povinností.

Využitie našej domovskej stránky

Informácie o Vašom počítači

Pri každom prístupe k online ponuke zhromažďujeme nasledujúce informácie o Vašom počítači: IP adresu Vášho počítača, dopyt Vášho prehliadača, ako aj čas tohto dopytu. Okrem toho sa v rámci tohto dopytu registruje status a množstvo prenesených dát. Zhromažďujeme aj informácie o produkte a verzii použitého prehliadača a operačného systému počítača. Okrem toho registrujeme aj to, z ktorej webovskej stránky došlo k prístupu k online ponuke. IP adresa Vášho počítača sa pritom ukladá len počas využívania online ponuky a potom sa vymaže alebo skrátením anonymizuje. Ostatné údaje sa ukladajú na obmedzené časové obdobie. Tieto údaje využívame pre prevádzku online ponuky, predovšetkým pre zistenie a odstránenie chýb, pre zistenie vyťaženia online ponuky, ako aj pre vykonanie úprav alebo vylepšení. V týchto účeloch je zahrnutý aj náš oprávnený záujem na spracúvaní údajov podľa článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Použitie cookies

Pre našu online ponuku sa – ako na mnohých webovských stránkach – používajú cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači, a ktoré ukladajú určité nastavenia a dáta pre komunikáciu s našou online ponukou cez Váš prehliadač. Cookie obsahuje spravidla názov domény, z ktorej bol zaslaný súbor cookie, ako aj informácie o veku cookies a alfanumerickú identifikačnú značku.

Cookies nám umožňujú rozpoznať Váš počítač a okamžite poskytnúť prípadné prednastavenia. Cookies nám pomáhajú zlepšiť online ponuku, ako aj ponúknuť Vám službu, ktorá je ešte lepšie prispôsobená pre Vás. Použitie cookies je napríklad potrebné pre rozpoznanie registrovaného užívateľa z technických dôvodov.

V závislosti od obsahu a doby uloženia existujú rôzne cookies. Väčšina nami používaných cookies sú takzvané „Session-Cookies“, ktoré sa vymažú, keď ukončíte Váš blok s prehliadačom. Okrem toho existuje niekoľko dlhovekých cookies, pomocou ktorých Vás identifikujeme ako návštevníka. Viaceré cookies pochádzajú priamo od nás; okrem toho jednotlivé cookies ukladajú a vyhodnocujú poskytovatelia služieb (takzvané „Third-Party-Cookies“).

Väčšina prehliadačov je nastavená tak, že cookies akceptujú automaticky. Ukladanie cookies však môžete deaktivovať, alebo nastaviť Váš prehliadač tak, že Vás upovedomí, akonáhle sa odošlú cookies. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že našu online ponuku môžete využívať len obmedzene, ak odmietnete ukladanie cookies.

Súhlas so súborom cookie

Kliknutím na odkaz nižšie si môžete pozrieť všetky podrobnosti a prehodnotiť svoju voľbu týkajúcu sa súborov cookie na tejto stránke.

Váš výber týkajúci sa cookies na tejto webovej stránke

Google Analytics

Pre našu online ponuku využívame Google Analytics, službu webovskej analýzy od Google Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. cookies, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovskej stránky. Informácie o Vašom používaní webovskej stránky generované cookies sa spravidla prenášajú na Google server v USA a tam ukladajú. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovskej stránke Google Vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skráti.

Len vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenesie na Google server v USA a tam sa skráti. Na základe poverenia prevádzkovateľa tejto webovskej stránky Google použije tieto informácie pre vyhodnotenie Vášho používania webovskej stránky, na vypracovanie správ o aktivitách webovskej stránky a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovskej stránky a internetu pre prevádzkovateľa webovskej stránky. IP adresa odoslaná Vaším prehliadačom v rámci Google Analytics sa nespája s inými dátami od Google.

Uloženiu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho softwaru prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v tom prípade môže byť obmedzené využitie stránky. Okrem toho môžete zabrániť zberu dát generovaných cez cookie a súvisiacich s Vaším využitím webovskej stránky (vrátane Vašej IP adresy) pre Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov zo strany Google tak, že stiahnete a inštalujete Plugin prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bližšie informácie k tomu sú uvedené na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, resp. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov). Upozorňujeme Vás na to, že pre našu online ponuku bol Google Analytics rozšírený o kód „anonymizeIp();“ pre anonymizovanie IP adries, pričom sa posledný oktet vymaže.

Sme toho názoru, že v dôsledku prijatých ochranných opatrení (anonymizácia a možnosť námietky) sa spracúvanie údajov pre optimalizáciu našej online ponuky môže považovať za oprávnený záujem na spracúvaní údajov podľa článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Zdieľanie obsahov (Share)

V našej online ponuke poskytujeme možnosť zdieľať obsahy s tretími. Pri vyvolaní príslušnej funkcie sa otvorí nové okno, v ktorom musia byť zadané všetky potrebné informácie pre zdieľanie obsahu. Toto okno už nie je súčasťou našej online ponuky, ale poskytuje ho dodávateľ stránok sociálnych médií, ktorých obsah sa má zdieľať, alebo iný dodávateľ. V tomto ohľade platia upozornenia o využívaní kanálov sociálnych médií (pozri nižšie).

Portál uchádzačov

Ponúkame Vám možnosť uchádzať sa priamo cez našu online ponuku o činnosť v NTT DATA Business Solutions Group.

Využitie osobných údajov v prípade uchádzania o zamestnanie

Všetky osobné údaje zo žiadosti a všetky prílohy, ktoré uvediete vo Vašej žiadosti, zhromažďuje, spracúva a využíva naša spoločnosť a naše dcérske spoločnosti len za účelom procesu výberu uchádzačov, ako aj pre interné štatistiky. Vaše osobné údaje sa ukladajú a spracúvajú podľa príslušných predpisov o ochrane osobných údajov. Uloženie údajov sa uskutočňuje na serveri NTT DATA Business Solutions AG v Spolkovej republike Nemecko.

Vaše údaje prípadne zašleme na oddelenie alebo pobočku, ktoré nie sú v krajine, v ktorej ste sa najprv zaujímali o miesto. Pritom dostanú prístup k Vašim údajom len príslušní pracovníci zodpovední za ľudské zdroje, ako aj v špeciálnych prípadoch vybraní vedúci pracovníci NTT DATA Business Solutions Group. S Vašimi údajmi sa bude zaobchádzať prísne dôverne. Žiadne osobné údaje sa neodovzdávajú tretím stranám mimo NTT DATA Business Solutions Group.

Uloženie Vašej žiadosti

Vaše osobné údaje uložíme v systéme, aby sme mohli priradiť prípadné otázky a prípadne pri novo uprázdnených miestach siahnuť po predchádzajúcich uchádzačoch. Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov s účinnosťou pre budúcnosť, ako aj požadovať aktualizáciu alebo korektúru, blokovanie alebo vymazanie Vašich osobných údajov. Oznámte nám to prosím kedykoľvek cez e-mail na [email protected]

Pokiaľ ste sa uchádzali o vyhlásenú pozíciu, údaje sa automaticky vymažú tri mesiace po ukončení prijímacieho konania, ak vymazaniu neodporujú iné oprávnené záujmy. Takéto oprávnené záujmy v tomto zmysle sú napríklad povinnosti preukázania v konaní podľa nemeckého Všeobecného zákona o rovnosti zaobchádzania (AGG). Pri uchádzaní sa bez súvislosti s vyhlásenou pozíciou (iniciatívne uchádzanie sa) sa žiadosť uchováva dovtedy, kým je možnosť, že žiadosť je zaujímavá. Máte však kedykoľvek možnosť aj pred uplynutím stanovených lehôt uloženia požadovať vymazanie Vašej žiadosti. V prípade úspešnej žiadosti sa odovzdané údaje ukladajú za účelom realizácie zamestnaneckého pomeru pri dodržaní právnych predpisov. Vo všetkých ostatných prípadoch je právnym základom pre uloženie Vašich údajov uchádzača súhlas podľa článku 6 odsek 1 písmeno a) GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Upozorňujeme Vás na to, že Vaše údaje v rámci žiadosti sú dobrovoľné.

Komunikácia s NTT DATA Business Solutions

Kontakt s nami môžete nadviazať rôznymi spôsobmi, okrem iného cez kontaktný formulár na našej online ponuke a cez rôzne kanály sociálnych médií. Okrem toho Vás budeme radi pravidelne informovať našim Newsletterom cez e-mail.

Kontaktný formulár

Pokiaľ by ste chceli využiť kontaktný formulár v našej online ponuke, zisťujú sa k tomu osobné údaje, ako je meno a e-mailová adresa. Dáta odovzdané cez kontaktný formulár spracúvame výlučne za účelom odpovede na Váš dotaz, resp. Vašu žiadosť.

Môžete o tom rozhodnúť sami, aké informácie nám odošlete cez kontaktný formulár. Právnym základom pre spracúvanie Vašich údajov je Váš súhlas podľa článku 6 odsek 1 písmeno a) GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Po našom vybavení záležitosti sa údaje ukladajú pre prípadné otázky. Vymazanie údajov je možné požadovať kedykoľvek, inak dôjde k vymazaniu po úplnom vybavení záležitosti; zákonné povinnosti uloženia však nie sú dotknuté.

Kanály sociálnych médií

V našej online ponuke sú uvedené linky na sociálne siete. Prepojenia zistíte na príslušnom logu poskytovateľov.

Kliknutím na linky sa otvoria príslušné stránky sociálnych médií, pre ktoré sa neuplatňuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Podrobnosti o tam platných ustanoveniach sú uvedené v príslušných vyhláseniach o ochrane osobných údajov jednotlivých poskytovateľov; tieto sú uvedené napr. na:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de

Xing: https://www.xing.com/privacy

Pred kliknutím na príslušné prepojenia nedochádza k odoslaniu osobných informácií príslušným poskytovateľom. Vaše kliknutie na prepojenú stránku je zároveň základom pre spracúvanie dát príslušnými poskytovateľmi.

Newsletter

Pri prihlásení sa k nášmu Newsletteru sa Vaša e-mailová adresa využíva pre vlastné reklamné účely, kým sa neodhlásite. Pokiaľ sa navyše zisťuje oslovenie, krstné meno a priezvisko, slúžia príslušné údaje pre oslovenie v Newsletteri. Nedochádza k spájaniu týchto údajov s inými dátami.

Pri objednaní Newsletteru dostanete pravidelné informácie cez e-mail k vybraným témam, ako aj e-maily pri špeciálnej príležitosti, napríklad pri špeciálnych akciách. Tieto e-maily môžu byť pritom personalizované a individualizované na základe našich informácií o Vás. Prihlásením sa k nášmu Newsletteru súhlasíte s vyhodnotením a vytváraním profilu vo vzťahu k užívateľovi (pozri aj bod „Vytváranie profilu prostredníctvom Webtracking Tools“). Prihláste sa k nášmu Newsletteru len vtedy, ak súhlasíte s vysvetleným vytváraním a vyhodnotením profilu. Odvolanie Vášho súhlasu vedie automaticky aj k tomu, že už nedostanete žiadne Newslettery.

Pre prihlásenie sa k nášmu Newsletteru používame, pokiaľ ste nám neudelili Váš súhlas písomne, takzvaný postup Double-Opt-In, t.j., Newsletter Vám pošleme cez e-mail až potom, keď nám predtým výslovne potvrdíte, že máme aktivovať službu Newsletter. Potom Vám pošleme oznamovací e-mail a požiadame Vás, aby ste kliknutím na niektorý link zahrnutý v tomto e-maile potvrdili, že chcete dostávať náš Newsletter.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich údajov je Váš súhlas podľa článku 6 odsek 1 písmeno a) GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ak ste sa predtým výslovne prihlásili pre Newsletter. V rámci zákonných požiadaviek je možné, že od nás dostanete náš Newsletter bez výslovného súhlasu, pretože ste u nás objednali tovar alebo služby, v tejto súvislosti sme dostali Vašu e-mailovú adresu a nenamietali ste obdržanie informácií cez e-mail. V tomto prípade treba považovať za právny základ náš oprávnený záujem odoslať priamy marketing podľa článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Pokiaľ už nechcete dostávať od nás žiadne Newslettery, môžete to kedykoľvek namietať bez toho, aby vznikli iné náklady ako náklady na odoslanie Vašej námietky podľa základných taríf. Jednoducho využite link pre odhlásenie zahrnutý v každom Newsletteri, alebo odošlite oznámenie v textovej forme nám alebo nášmu referentovi pre ochranu osobných údajov (napr. e-mail, fax, list).

Aké informácie zbierame a za akým účelom?

E­mailové adresy

Ak uvediete Vašu e-mailovú adresu, komunikujeme s Vami cez e-mail. Vašu e-mailovú adresu neodovzdáme ďalej tretím stranám mimo NTT DATA Business Solutions Group. Ak však od nás už nechcete dostávať žiadne e-maily, môžete nám to kedykoľvek oznámiť. Pri odoslaní e-mailu na nás môžu byť podľa nastavenia Vášho e-mailového programu automaticky odovzdané osobné údaje. Budeme s nimi tiež zaobchádzať dôverne. Pokiaľ by ste sa zaregistrovali pre služby od tretích strán mimo NTT DATA Business Solutions, môže byť prípadne potrebné odovzdať časti registračných informácií príslušnému poskytovateľovi služby, ako napr. Vašu e-mailovú adresu. K tomu však dochádza, len ak je to potrebné v rámci Vami vyžiadanej služby.

Objednávky a prihlášky pre podujatia

Naša online ponuka obsahuje formuláre objednávok a prihlášok, ktoré môžete vyplniť pre vyžiadanie informácií, produktov a služieb. V týchto formulároch sa čiastočne registrujú aj finančné údaje, ako napr. Vaše bankové spojenie, alebo číslo kreditnej karty. Finančné údaje odovzdané takýmto spôsobom využívame výlučne pre fakturáciu a realizáciu platieb pre tento špeciálny postup. Právnym základom pre to je článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), t.j. spracúvanie Vašich osobných údajov je potrebné pre plnenie zmluvy s Vami.

Údaje ukladáme dovtedy, kým sú potrebné pre plnenie zmluvy. Okrem toho ukladáme tieto údaje pre plnenie povinností po zmluve a na základe lehôt pre uloženie z hľadiska obchodného a daňového práva počas zákonom predpísaného časového obdobia. Táto lehota uloženia je spravidla 10 rokov od koncu príslušného kalendárneho roka.

Online prieskumy

V našich prieskumoch sa Vás pravdepodobne pýtajú na demografické údaje, ako napr. poštové smerovacie čísla alebo na Váš sektor. Pokiaľ sa pri prieskume registrujú kontaktné informácie, použijeme ich pre ďalšie zasielanie informácií, ak ste nám predtým v rámci prieskumu explicitne udelili Vaše schválenie. Aj tu máte možnosť, toto schválenie kedykoľvek odvolať. Môžete o tom rozhodnúť sami, aké informácie nám odošlete v rámci online prieskumov. Právnym základom pre spracúvanie Vašich údajov je Váš súhlas podľa článku 6 odsek 1 písmeno a) GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Ďalšie informácie

Ochrana osobných údajov v celej NTT DATA Business Solutions Group

Ako globálny podnik celosvetovo prevádzkujeme rad webovských stránok. Preto môže nastať to, že informácie, ktoré v ľubovoľnej krajine zadáte cez niektorú z našich webovských stránok, sa automaticky odošlú na server týchto webovských stránok v inej krajine. NTT DATA Business Solutions Group chráni Vaše údaje celosvetovo tak, že všetky online ponuky podliehajú tu uvedeným štandardom a interným požiadavkám.

Linky na iné webovské stránky

Naša online ponuka obsahuje linky na webovské stránky iných poskytovateľov. Nemáme žiadny vplyv na to, či títo poskytovatelia dodržiavajú príslušné ustanovenia o ochrane osobných údajov. Nezodpovedáme za opatrenia na ochranu osobných údajov ani za obsah týchto webovských stránok. Preto odporúčame, aby ste sa aj na iných webovských stránkach informovali o príslušnom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Využitie kontaktných údajov

Využitie kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti tiráže tretími stranami pre odosielanie nie výslovne vyžiadaných reklamných a informačných materiálov sa týmto výslovne namieta. Výslovne si vyhradzujeme právne kroky v prípade nevyžiadaného zaslania reklamných informácií, napríklad cez spamové maily.

Vaše práva

Vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov máte široké práva. V prvom rade máte široké právo na informácie a môžete prípadne požadovať opravu a/alebo vymazanie, resp. blokovanie Vašich osobných údajov. Môžete požadovať aj obmedzenie spracúvania a máte právo na námietku. Vzhľadom na osobné údaje, ktoré ste nám poslali, máte okrem toho právo na prenosnosť dát. Pokiaľ uplatníte niektoré Vaše právo, a/alebo by ste chceli k tomu dostať podrobnejšie informácie, obráťte sa prosím na nás, resp. na nášho referenta pre ochranu osobných údajov.

Súhlas, ktorý ste nám jednorazovo udelili, je možné kedykoľvek slobodne odvolať s účinnosťou pre budúcnosť. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Aj v tejto otázke je kontaktným partnerom náš referent pre ochranu osobných údajov.

Pokiaľ spracúvanie Vašich osobných údajov nespočíva na súhlase, ale na inom právnom základe, môžete namietať takéto spracúvanie údajov. Vaša námietka vedie ku kontrole a prípadne k ukončeniu spracúvania údajov. O výsledku kontroly budete informovaný a dostanete – ak má spracúvanie údajov napriek tomu pokračovať – od nás bližšie informácie, prečo je spracúvanie údajov prípustné.

Pokiaľ ste toho názoru, že naše spracúvanie Vašich osobných údajov nie je v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, alebo s príslušnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov, môžete sa sťažovať u nášho referenta pre ochranu osobných údajov. Referent pre ochranu osobných údajov potom prešetrí záležitosť a bude Vás informovať o výsledku kontroly. Okrem toho máte aj právo na sťažnosť u dozorného orgánu (na úrade na ochranu osobných údajov).

Informácie a otázky

Na požiadanie Vám oznámime, či a aké Vaše osobné údaje sú u nás uložené. Máte právo kedykoľvek s účinnosťou pre budúcnosť odvolať Váš súhlas s uložením a použitím Vašich osobných údajov a / alebo užívateľského profilu voči NTT DATA Business Solutions AG, Online-Marketing, Königsbreede 1, 33605 Bielefeld, Nemecko, alebo cez e-mail na [email protected] Môžete predovšetkým kedykoľvek odvolať jednorazovo udelený súhlas so zasielaním Newsletteru.

Pokiaľ máte otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na nášho pracovníka pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorý je k dispozícii aj v prípade Vašich žiadostí o informácie, príp. Vašich podnetov alebo sťažností.

NTT DATA Business Solutions AG

[email protected]

Zmena vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Stav vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa označuje uvedením dátumu (nižšie). Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov s účinnosťou pre budúcnosť. Príslušne aktuálna verzia je dostupná priamo cez online ponuku. Navštívte prosím našu online ponuku pravidelne a informujte sa o platnom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Stav: Júl 2020

Súhlas so súborom cookie

Váš výber týkajúci sa cookies na tejto webovej stránke.

itelligence is now NTT DATA Business Solutions
We will be even stronger for our clients, partners and employees.
Check out our new website
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.

Zavolajte nám na +421
+421220911111
Pošlite nám správu