NTT DATA Business Solutions

Zabezpečenie komplexného súladu v chemickom priemysle

Ako integrované riešenia SAP pre chemické spoločnosti zlepšujú produktivitu a bezpečnosť.

image
image

Od špecifikácií zákazníka k vyhovujúcim produktom

Chemické spoločnosti majú množstvo povinností. Kontrola výroby, správa receptúr, riadenie skladu a logistika sa musia koordinovať v celom podniku. Tieto spoločnosti musia zároveň dodržiavať čoraz prísnejšie predpisy týkajúce sa súladu. Rastúca konkurencia a zvyšujúce sa očakávania zákazníkov nútia malé a stredne veľké spoločnosti znižovať náklady na správu zásob a optimalizovať časy potrebné na realizáciu.

Spoločnosť NTT DATA Business Solutions pomôže vašej organizáciu pripraviť sa na výzvy digitálnej budúcnosti – bez ohľadu na oblasť spracovateľského odvetvia, v ktorej pôsobíte. Naše integrované IT riešenia pre chemické spoločnosti, ktoré sú špecifické pre dané odvetvie, podporia každý váš krok vo vašom hodnotovom reťazci. Tak si zabezpečíte transparentné, vyhovujúce a nákladovo efektívne procesy.

Optimize your production control and hazardous materials management with IT solutions for pharma.

So zameraním na súlad – od nariadenia REACH cez úrad FDA až po postupy GMP

Chemický priemysel má jedny z najprísnejších a napriek tomu najmenej transparentných pravidiel a predpisov zo všetkých sektorov. Dodržiavať je potrebné nariadenie REACH, predpisy úradu FDA a overené výrobné postupy (GMP). Spoločnosti musia venovať rovnakú pozornosť predpisom týkajúcim sa ochrane životného prostredia a bezpečnostným predpisom, ako aj požiadavkám na dokumentáciu.

Preto je potrebné integrované riadenie kvality, transparentné riadenie receptúr a úplná sledovateľnosť všetkých tovarov a materiálov v celom životnom cykle. Dosiahnutie všetkých týchto cieľov bez prudkého nárastu nákladov je možné len so správnymi vedomosťami a so správne integrovanou IT infraštruktúrou.

Rieši vaša chemická spoločnosť nasledujúce problémy?

  • Je pre vás dodržiavanie čoraz prísnejších predpisov o zabezpečovaní súladu, napríklad pokiaľ ide o požiadavky na dokumentáciu, čoraz náročnejšie?
  • Je váš dodávateľský reťazec komplikovaný a ťažko sa monitoruje až do takej miery, že to spôsobuje problémy v riadení receptúr a šarží?
  • Bránia vám v rozvoji neprepojené, časovo náročné procesy kontroly výroby?
  • Máte nedostatočný prehľad na to, aby ste mohli zabezpečiť komplexné riadenie kvality a aby ste ho mohli dôkladne posudzovať?

Ak áno, musíte prehodnotiť svoje procesy. A v tom vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás

Profitujte z integrovaného hodnotového reťazca

Kontrola výroby

Mnohé chemické spoločnosti začali s automatizáciou svojich výrobných procesov dávno pred tým, ako sa zakorenil pojem „inteligentný výrobný závod“. Kompletná integrácia do systému SAP však predstavuje predovšetkým obrovský potenciál pre ďalšiu optimalizáciu – najmä z finančného hľadiska. Integrovaná správa jednotlivých šarží a kontroly kvality sú základom.

Mnohé výrobné kroky okrem toho vyžadujú digitálny podpis. V niektorých prípadoch je tento digitálny podpis dokonca povinný, zatiaľ čo iné smernice sú trošku miernejšie – využitie tejto možnosti môže priniesť finančné úspory. Preto sú potrebné odborné skúsenosti, ktoré špecialisti spoločnosti NTT DATA Business Solutions získali vďaka svojmu zapojeniu do množstva projektov v priebehu mnohých rokov a vďaka ktorým je naša odbornosť vždy na najvyššej úrovni.

Výskum a vývoj

Pre spoločnosti, ktoré sa orientujú na budúcnosť, predstavoval vývoj nových produktov so správnymi vlastnosťami a čo najlepšou štruktúrou nákladov vždy najvyššiu prioritu. Vďaka digitalizácii v podobe spolupráce medzi obchodnými partnermi v priebehu procesu vývoja to podniky môžu dosiahnuť s menším rizikom a vyššou nákladovou efektívnosťou ako kedykoľvek predtým.

Podmienkou však je, aby výskum a vývoj boli dôsledne integrované v existujúcom IT prostredí a aby procesy prebiehali plynulo.

Bezpečnosť výroby

Minimalizácia rizík pre osoby, produkty a životné prostredie je každodennou náplňou práce chemických spoločností. V snahe o podporu tejto úlohy, procesy a technológie, ktoré umožnil internet vecí (IoT), môžu zohrávať rozhodujúcu rolu – napríklad tým, že zjednodušia správu nebezpečných materiálov.

Napríklad tlakové snímače zapojené do chemických potrubí, dokážu odhaliť aj únik minimálneho množstva nebezpečných látok. V takom prípade vypnú zariadenia a oznámia udalosť integrovanému IT systému.

Overovanie IT

Spoločnosti v chemickom odvetví musia overovať svoje IT systémy v súlade so smernicami EÚ a FDA. Väčšina osôb, ktoré prijímajú rozhodnutia, si však nie je presne istá, ktorých systémov sa to týka – a v akom rozsahu. Z tejto neistoty vyplývajú zbytočné náklady.

Spoločnosť NTT DATA Business Solutions využíva svoje rozsiahle vedomosti v danom odvetví na vývoj nákladovo a rizikovo optimalizovaných prístupov k projektom, ktoré dokážu priniesť finančné úspory až do výšky 40 %.

image

Internet vecí – nové príležitosti pre chemický spracovateľský priemysel

Ak chcú chemické spoločnosti dosiahnuť v budúcnosti trvalý úspech, musia zefektívniť vývoj a výrobu produktov. Komunikácia medzi strojmi a digitalizácia procesov umožňujú podnikom lepšie konkurovať na trhu. Pomôžeme vám určiť vašu digitálnu stratégiu a zaviesť praktické scenáre internetu vecí.

viac informácií o internete vecí

Od analýzy rizík po školenie

Spoločnosti musia dosiahnuť rovnováhu medzi dodržiavaním externých predpisov a dosahovaním úspechu interných procesov. Musia dodržiavať zásadu „čo najväčší súlad pri čo najnižšom úsilí“. Na to potrebujete IT partnera, ktorý pozná toto odvetvie a premýšľa konzistentne aj hospodárne: presne ako spoločnosť NTT DATA Business Solutions.

Stephan Limberg, vedúci priemyslového manažmentu pre spracovateľský priemysel, NTT DATA Business Solutions AG

image

Je možné sa vyhnúť až 30 – 40 % nákladov súvisiacich s overovaním IT

Implementácia predpisov špecifických pre dané odvetvie, zákonov a smerníc na úrovni IT sa môže rýchlo predražiť, pretože takýto postup znamená prispôsobenie štandardných procesov.

Pomocou riešení, ktoré sú špeciálne prispôsobené tomuto odvetviu, a osvedčeného prístupu k projektom vám môžeme pomôcť znížiť tieto výdavky. Tak budete môcť podporiť logistické procesy bez nutnosti ďalšieho prispôsobovania. Zároveň budete môcť integrovať zákonne relevantné procesy ako tie, ktoré sú uvedené v nariadení REACH.

Riešenia SAP pre chemický priemysel

Aké výhody ponúkame našim zákazníkom

Ďalšie užitočné pohľady na chemický priemysel

image
White Paper
Digitálna transformácia a čo to znamená pre chemický priemysel

Využite maximum z digitálnej transformácie, ktorá je kľúčová hnacia sila celosvetového úspechu a skutočnej obchodnej hodnoty. Buďte tí, ktorí rozbíjajú konvencie, nie tí, ktorí podľahli.

Stiahnuť

image
Industry Brief
Ako môžete splniť všetky predpisy o dodržiavaní súladu a zároveň naštartovať rozvoj ziskovej chemickej spoločnosti

Pomocou nášho špecializovaného integrovaného priemyselného riešenia it.chemicals vám naši osvedčení odborníci pomôžu zefektívniť správu dodržiavania súladu.

Stiahnuť

Zistite, čo naši odborníci hovoria o najnovších technologických trendoch

Kontaktujte nás ešte dnes

Hľadáte odpovede alebo máte záujem o ďalšie informácie o chemickom priemysle? Potrebujete podrobnejšie informácie od nášho odborníka alebo sa chcete zaregistrovať na niektorý z našich seminárov zameraných na chemický sektor?

Kontaktujte nás a my vám radi poradíme.

Select a Country
SlovakiaSlovenčina