NTT DATA Business Solutions

Od procesów S&OP po zintegrowane planowanie biznesowe. Poznaj możliwości SAP IBP w firmie produkcyjnej

Harmonize IT operations, integration, and innovation with Application Management Services from itelligence.

Prognozowanie biznesowe w XXI wieku przestało być postrzegane w kategoriach wróżenia z fusów. Dziś firmy dążą do optymalnego połączenia  planu popytu, planowania produkcji i maksymalizacji sprzedaży. Ten proces jest znany szerzej pod akronimem S&OP (Sales and Operations Planning). Aby wdrożyć i koordynować proces S&OP, firmy produkcyjne coraz częściej sięgają po zaawansowane narzędzia informatyczne. Jednym z liderów w tym sektorze wg firmy badawczej Gartner jest rozwiązanie SAP IBP – platforma chmurowa w pełni zintegrowana z rozwiązaniami ERP jak S/4HANA. 

Z artykułu dowiesz się:

 • Jak zmieniał się proces S&OP na przestrzeni czasu
 • Jakie trudności napotykają firmy podczas wdrażania procesu S&OP
 • Jakie korzyści daje wykorzystanie SAP IBP w planowaniu biznesowym

Od planowania produkcji do planowania biznesowego – ewolucja procesu S&OP

Planowanie sprzedaży i operacji (S&OP – Sales & Operations Planning) to jeden z istotniejszych procesów zachodzących w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jego zakres, a przy tym wykorzystywane narzędzia na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat znacznie ewoluowały. W pierwszej połowie XX wieku podstawowy obszar planowania stanowiła produkcja. Dopiero w latach 80. dostrzeżono potrzebę planowania sprzedaży i operacji. Celem tego procesu było bilansowanie popytu i podaży, co miało pozwalać na uniknięcie nadprodukcji i przechowywania zbędnego zapasu w magazynie.

Rozwój technologii spowodował, że w latach 90. XX wieku S&OP zaczęto łączyć z finansami. To zaowocowało powstaniem koncepcji zintegrowanego planowania biznesowego (IBP – Integrated Business Planning). Z biegiem czasu powstały pierwsze systemy informatyczne, które pozwoliły na tworzenie scenariuszy zwiększających trafność prognozy, nawet na poziomie całej organizacji.

W ostatnich latach, wraz z rozwojem technologii, na rynku pojawiło się wiele systemów kluczowych producentów, które wspierają procesy zintegrowanego planowania biznesowego. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje platforma chmurowa IBP firmy SAP.

ibp-ewolucja-planowania-biznesowego

 

Rysunek 1. Ewolucja procesów S&OP

Zmiana oblicza planowania, dzięki technologii

SAP IBP to nowoczesne narzędzie do zaawansowanego planowania biznesowego, które jest wyposażone w algorytmy optymalizacyjne. Platforma korzysta z interfejsu Excela, dzięki czemu jej obsługa jest prosta i intuicyjna. Umożliwia swobodną wymianę informacji między użytkownikami, w wyniku czego wszystkie osoby włączone w proces planowania używają tego samego zestawu danych. To z kolei pozwala osiągnąć harmonię między często sprzecznymi celami, jak na przykład wysoka sprzedaż przy jednoczesnym utrzymaniu niskich stanów magazynowych i niskiej zmienności produkcji.

Niewątpliwą zaletą techniczną platformy jest środowisko osadzone na bazie danych in-memory SAP HANA. To pozwala na przetwarzanie dużej ilości danych w czasie rzeczywistym. Dla użytkowników systemu to gwarancja wydajności i szybkiej obsługi procesów.

Nie bez znaczenia jest też to, że SAP IBP jest zaprojektowane jako rozwiązanie chmurowe, co ułatwia proces jego wdrożenia i późniejszego utrzymania. Jako rozwiązanie dostarczane w modelu SaaS (Software as a Service) nie ma konieczności zakupu klasycznych licencji. SAP IBP jest udostępniane klientom na zasadzie subskrypcji. 

Analizowana platforma to rozwiązanie modułowe. Oprócz standardowych funkcjonalności może być ona wzbogacona o szereg dodatkowych funkcjonalności. Wśród nich warto wymienić moduły wspierające:

 • optymalizację produkcji i łańcucha dostaw pod względem kosztowym,
 • zarządzanie KPI,
 • optymalizację magazynu,
 • przewidywanie popytu.

 

sap-ibp-integracja-danych

 

Rysunek 2. Integracja danych w SAP IBP. 

IBP – zacznij od procesu S&OP 

Zaprojektowanie procesu S&OP w przedsiębiorstwie nie należy do najprostszych. Najczęstsze wyzwania wynikają:

 • ze złożoności procesu planowania biznesowego,
 • przeciwstawnych celów związanych z planowaniem biznesowym w firmie,
 • z braku narzędzi do integracji danych i procesów,
 • z nieprawidłowości w zarządzaniu danymi,
 • z chaosu występującego pod koniec okresu rozliczeniowego (miesiąc/kwartał/półrocze/rok).

Narzędzie SAP IBP z zamodelowanymi procesami S&OP pozwala skutecznie poradzić sobie z przedstawionymi wyżej problemami. Osiągnięta dzięki narzędziu optymalizacja planowania wpływa na kształtowanie wysokiego zaangażowania w ten proces wszystkich uczestników organizacji. Platforma SAP IBP jest rozwiązaniem, którego wykorzystanie przynosi szereg korzyści dla każdego z zaangażowanych działów.

Wielowymiarowe korzyści zintegrowanego planowania biznesowego 

Korzyści dla działu Marketingu:

1)    Całościowe planowanie kampanii marketingowych
Dzięki IBP możliwa jest jednoczesna analiza możliwości łańcucha dostaw, produkcji oraz finansowa kampanii marketingowych. Wszystkie działy na bieżąco śledzą zmiany planów i mogą szybciej i lepiej reagować. Dzięki temu unikamy sytuacji, w której po udanych kampaniach marketingowych firma nie jest w stanie wywiązać się z otrzymanych zamówień.

2)    Usprawnienie procesów związanych z wprowadzaniem nowych produktów na rynek
W IBP możemy śledzić „dojrzałość” produktów. Otrzymujemy informację, które produkty zyskują, a które tracą rynek. Można na bieżąco analizować i planować potrzebne moce produkcyjne, stany magazynowe oraz aktualizować plany sprzedażowe.

Korzyści dla Działu Sprzedaży:

1)    Dynamiczna zmiana harmonogramów dostaw do klienta
Z poziomu IBP możliwe jest, bez żmudnych analiz oraz konsultacji z logistyką i produkcją, sprawdzanie i wprowadzanie zmian harmonogramu dostaw np. po zaburzeniu w łańcuchu dostaw czy produkcji. Co więcej, jesteśmy w stanie odpowiedzieć w kilka minut na pytanie kiedy dostarczymy klientowi produkty po wyłączeniu jednej z linii lub opóźnieniu dostaw.

2)    Strategiczne decyzje dot. sprzedaży oparte na danych finansowych
Możliwe jest tworzenie planów spodziewanego wzrostu sprzedaży dla wybranych klientów. W przypadku gdy jeden z naszych stałych klientów ma znacznie zwiększone potrzeby, w ciągu paru chwil, możliwa jest analiza jak zwiększona sprzedaż wpłynie na sprzedaż, zysk, zapotrzebowanie na moce produkcyjne i czy firma jest w stanie podołać takiemu zamówieniu.

3)    Dokładne plany sprzedaży
Poprzez dynamiczną agregację i dezagregację danych możemy planować sprzedaż na różnych poziomach i według różnych kryteriów (grupy produktowe, grupy produktowe / klient, indeks / klient, indeks / klient lub też np. sam indeks). To pozwala uruchomić planowanie od globalnego planu zwiększenia sprzedaży na asortymentach, następnie rozbić to na konkretnych klientów i indeksy (może to być uzupełniane nawet przez poszczególne miejsca sprzedaży), a następnie nanieść poprawki i znowu sprawdzić czy globalny cel zostanie wykonany.

Korzyści dla Działu Zaopatrzenia:

1)    Dynamiczna zmiana harmonogramów dostaw przychodzących
Po zakłóceniu w łańcuchu dostaw, dzięki integracji SAP IBP z SAP Ariba, możliwe jest potwierdzenie zmian z dostawcami w ciągu kilku minut i określenie nowych proponowanych terminów dostaw dla klientów.

2)    Wskazywanie optymalnych kosztowo źródeł dostaw
Podczas planowania łańcucha dostaw oraz produkcji system proponuje optymalnego dostawcę biorąc pod uwagę szereg czynników (czas i koszt dostawy, transportu, koszty niedostarczenia itp.) oraz zdecyduje czy dany półfabrykat lepiej kupić czy wyprodukować (w tym na jakim zasobie lub czego nie produkować w danym okresie czasu).

Korzyści dla Działu Produkcji:

1)    Lepsze planowanie mocy produkcyjnych
Produkcja ma wgląd w planowane zapotrzebowanie. W okresie krótkoterminowym może zaplanować ilość zmian na posiadanych zasobach produkcyjnych. Z kolei w kwestiach planowania długookresowego mogą zwiększyć możliwości produkcyjne poprzez wnioskowanie o zakup dodatkowego sprzętu czy innych zasobów produkcyjnych, a nawet zasugerować produkcję części asortymentu u podwykonawców.

2)    Łatwiejsze utrzymanie ruchu
Dzięki wglądowi w całościowe plany organizacji (sprzedaż, marketing, finanse) możliwe jest określenie mniejszego zapotrzebowania na konkretny zasób i wyłączenie go z użycia w najdogodniejszym terminie np. w celu remontu lub innych czynności związanych z utrzymaniem ruchu.

3)    Optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych
Znając krótko, średnio i długoterminowe plany sprzedaży, działy produkcji są w stanie lepiej zaplanować produkcję na magazyn w okresie mniejszej koniunktury. Tym samym ograniczą koszty niewykorzystanych zasobów i zmniejszą wpływ sezonowości na produkcję.

Korzyści dla Działu Finansów:

1)    Realne budżetowanie
Dzięki bieżącemu wglądowi w plany marketingowe, sprzedażowe, produkcyjne i zakupowe, dział finansów jest w stanie oszacować budżet potrzebny na bieżący rok, z wyprzedzeniem przygotować źródła finansowania i szybciej reagować na potrzeby i zmiany.

2)    Planowanie finansowe oparte na scenariuszach
Z wykorzystaniem scenariuszy dostępnych w SAP IBP można analizować, którzy klienci generują największe obroty, największą zyskowność. Jest możliwe także uruchomienie scenariuszy predykcyjnych na zasadzie „what if” tzn. co by było gdyby np. sprzedać więcej jednemu z klientów kosztem innego lub jeden z kluczowych klientów odszedł.

Korzyści dla Kierownictwa:

1)    Podejmowanie decyzji w oparciu o dane
Kierownictwo może śledzić realizację kluczowych KPI oraz ustawione alerty. To zapewnia szybką informację nt. możliwych problemów opierając się o twarde dane zamiast subiektywnych opinii.

2)    Zintegrowane planowanie strategiczne
Wraz z działem finansów, zaopatrzenia i produkcji, Zarząd może szybko podejmować decyzje o zwiększeniu mocy produkcyjnych w potrzebnych obszarach lub oddaniu części produkcji w podwykonawstwo. Docelowo IBP wspiera podejmowanie strategicznych decyzji, które generują natychmiastowe korzyści.

*opisywane funkcjonalności są dostępne w różnych modułach systemu SAP IBP

SAP IBP pozwala na prognozowanie w średniej i długiej perspektywie oraz monitorowanie wykonania planów. Usprawnia i standaryzuje przepływ informacji w organizacji. Poprzez integrację danych z różnych oddziałów, działów oraz firm trzecich firma może osiągnąć równowagę między zapasem, produkcją i wymaganymi wskaźnikami rentowności. To z kolei pozwala wybrać optymalną kosztowo strategię zakupów, sprzedaży oraz produkcji i w efekcie, maksymalizować przychody.

Proces planowania – w końcu – zintegrowany w jednym systemie!

Skuteczne planowanie wymaga połączenia trzech perspektyw: strategicznej, średnio- i krótkoterminowej oraz włączenia w ten proces wszystkie zaangażowane strony: oddziały, działy wewnętrzne, kluczowych dostawców. Taki model działania oferuje SAP IPB. Dzięki łatwej integracji z innymi systemami  (np. SAP ERP lub zewnętrznymi aplikacjami) zwiększa elastyczność planowania i odciąża pracowników uczestniczących w tym procesie.

Z kolei zaawansowana obsługa procesów S&OP pozwala na skuteczne i optymalne czasowo prognozowanie. Uwolniony czas i zasoby ludzkie firma może w związku z tym wykorzystać w innych zadaniach.

Zintegrowane planowanie jest coraz częściej postrzegane przez firmy produkcyjne jako element budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Z tych względów coraz więcej firm z sektora manufacturing sięga po zaawansowane narzędzia IT wspierające proces SO&P w ramach IBP. Możemy pokusić się o stwierdzenie, że w perspektywie kilkuletniej wykorzystanie narzędzi IT do zintegrowanych procesów planowania stanie się standardem wśród przedsiębiorstw produkcyjnych.

 

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO PLANOWANIA BIZNESOWEGO?
WYŚLIJ NAM ZAPYTANIE

 

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas