NTT DATA Business Solutions

Polityka prywatności i zaufania

NTT DATA Business Solution AG ustanowiła Compliance Management System, aby zapewnić zgodność z prawem, przepisami i odpowiedzialnością społeczną w swoich codziennych transakcjach biznesowych. Zapoznaj się z wartościami, które reprezentujemy jako firma i których oczekujemy od naszych partnerów biznesowych, aby zapewnić godne zaufania partnerstwo.

Polityka prywatności i zaufania

Jak podchodzimy do kwestii prawnych, prywatności i zaufania w NTT DATA Business Solutions

W NTT DATA Business Solutions przestrzegamy najwyższych standardów etyki i uczciwości biznesowej w naszych globalnych procesach biznesowych i staramy się działać zgodnie z wymogami naszego otoczenia.

Zaangażowanie to wynika nie tylko z chęci uniknięcia licznych problemów, jakie może spowodować nieetyczne zachowanie lub niezgodność z przepisami, ale przede wszystkim z przekonania, że dobra etyka i zgodność z przepisami prawa, standardami i wymaganiami partnerów biznesowych są niezbędnym fundamentem prowadzenia działalności gospodarczej.

Jesteśmy głęboko przekonani, że etyczne zachowanie przyczyniło się i nadal będzie się przyczyniać do realizacji naszej misji, jaką jest służenie interesariuszom firmy poprzez zrównoważony, zyskowny wzrost.

Aby zachować sukces jako firma, zawsze staramy się działać zgodnie z prawem i uczciwie, a także wzmacniać naszą wewnętrzną organizację poprzez działania zgodne z przepisami. Musimy brać te względy pod uwagę we wszystkich naszych decyzjach i mieć ambicję podjęcia właściwej decyzji w każdej sytuacji.

Jako firma o zasięgu światowym utworzyliśmy globalną organizację ds. zgodności, która opracowuje i wdraża globalne polityki i procedury dotyczące zgodności, wykorzystuje filmy uświadamiające, konkretne treści szkoleniowe i narzędzia wspierające przestrzeganie przepisów, a także monitoruje przestrzeganie ogólnego systemu zarządzania zgodnością.

Oświadczenie Zarządu

Jako duża, działająca globalnie firma, pracodawca i zaufany partner, ponosimy ogromną odpowiedzialność. Dzięki rozwiązaniom SAP - naszej głównej działalności – tworzymy realną wartość dodaną dla naszych klientów. Jako partner pomagamy firmom przekształcać się, rozwijać i odnosić jeszcze większe sukcesy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. To jest nasza pasja i misja. Obiecujemy naszym partnerom biznesowym zaufanie, wartość i stabilność. Dotyczy to nie tylko naszych klientów, dostawców i partnerów, ale także społeczeństwa, a przede wszystkim naszych pracowników.

Norbert Rotter, CEO oraz Jürgen Pürzer, CFO w NTT DATA Business Solutions AG

Zgodność z przepisami

Dowiedz się więcej o treści naszych zasad i o tym, jak możesz zgłosić potencjalne niewłaściwe postępowanie:

Kodeks postępowania

Nasz Kodeks postępowania określa podstawowe wartości, według których działamy w NTT DATA Business Solutions AG. Ponadto, Kodeks postępowania określa podstawę naszego systemu zarządzania zgodnością i opisuje standardy, które regulują nasze codzienne działania w NTT DATA Business Solutions AG.

Przeczytaj Kodeks postępowania

Kodeks postępowania dla dostawców

Nasz Kodeks postępowania dla dostawców określa wartości i wymagania, jakie stawiamy naszym partnerom biznesowym w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Przestrzeganie i wdrażanie zasad określonych w Kodeksie postępowania dla dostawców ma zasadnicze znaczenie dla wszystkich naszych relacji biznesowych.

Przeczytaj Kodeks postępowania dla dostawców

System zgłaszania nieprawidłowości

Jako przedsiębiorstwo działające na skalę międzynarodową, uczciwe i przejrzyste środowisko pracy ma dla nas ogromne znaczenie. Z tego powodu chcemy zapewnić, że wszelkie naruszenia naszych wytycznych lub oznaki możliwych naruszeń są zgłaszane i wyjaśniane za pośrednictwem naszego systemu informowania o nieprawidłowościach. Wszelkie zgłoszenia są zawsze traktowane jako ściśle poufne i mogą być dokonywane również anonimowo. Celem naszego systemu jest ochrona pracowników, klientów, partnerów biznesowych i NTT DATA przed wszelkimi formami łamania praw.

Przeczytaj politykę zgłaszania nieprawidłowości

Prywatność danych

Ochrona danych osobowych każdego człowieka jest dla nas najwyższym priorytetem. Dowiedz się, jak chronimy prawa i dane osób fizycznych:

Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych NTT DATA Business Solutions obejmuje zagadnienia dotyczące prywatności wewnętrznej i służy jako instrukcja, ale także jako wskazówka dla wszystkich pracowników NTT DATA Business Solutions.

Pobierz politykę ochrony danych osobowych

Informacja o ochronie danych dla naszych klientów

Za pośrednictwem dokumentu o ochronie danych dla naszych klientów, chcielibyśmy przedstawić informacje o ochronie danych praktykowanej w NTT DATA Business Solutions i udzielić wyjaśnień.

Pobierz dokument o ochronie danych dla naszych klientów

Polityka prywatności

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twojej prywatności i Twoich prywatnych danych. Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Przeczytaj politykę prywatności

Informacje dla Podmiotów Danych dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszych systemach CRM

Tutaj znajdziesz informacje zgodnie z art. 13 GDPR dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach naszego oprogramowania Customer Relationship Management do obsługi kontaktów z klientami:

Przeczytaj informacje

Kwestie prawne

Dowiedz się więcej o naszym systemie prawnym, w tym o umowie licencyjnej użytkownika końcowego (EULA) dla oprogramowania SAP On Premise oraz dla naszej własnej własności intelektualnej i oprogramowania stron trzecich:

Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA)

Legal End User Licenses Agreement (EULA) to koncepcja oparta na ujednoliconym zestawie standardowych szablonów dla wszystkich umów z klientami i grupami. Są one wykorzystywane przez wszystkie spółki NTT DATA Business Solutions na całym świecie.

Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA)

Przeczytaj umowę licencyjną dotyczącą własnych IP i oprogramowania osób trzecich

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupów (GPC) mają zastosowanie do wszystkich obecnych i przyszłych relacji biznesowych z NTT DATA Business Solutions oraz do zamawiania i pozyskiwania towarów i usług przez naszą firmę.

Przeczytaj ogólne warunki zakupu

Zastrzeżenie prawne

Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakimkolwiek celu bez wyraźnej zgody NTT DATA Business Solutions. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Niektóre produkty oprogramowania sprzedawane przez NTT DATA Business Solutions i jej dystrybutorów zawierają zastrzeżone komponenty oprogramowania innych dostawców oprogramowania. Wszystkie wymienione nazwy produktów i usług oraz powiązane logo są znakami towarowymi odpowiednich firm. Dane zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym. Specyfikacje produktów krajowych mogą się różnić.

Informacje zawarte w tym dokumencie są własnością NTT DATA Business Solutions. Niniejszy dokument jest wersją wstępną i nie podlega umowie licencyjnej ani żadnej innej umowie z NTT DATA Business Solutions. Niniejszy dokument zawiera wyłącznie zamierzone strategie, zmiany i funkcje produktów i nie ma na celu wiążącego zobowiązania NTT DATA Business Solutions w odniesieniu do żadnego konkretnego kierunku działalności, strategii produktu i/lub rozwoju. NTT DATA Business Solutions nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w tym dokumencie. NTT DATA Business Solutions nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji, tekstu, grafiki, łączy ani innych elementów zawartych w tym materiale. Niniejszy dokument jest dostarczany bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw.

NTT DATA Business Solutions nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie lub wtórne, które mogą wynikać z użycia tych materiałów. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

Nie ma to wpływu na ustawową odpowiedzialność za obrażenia ciała i wadliwe produkty. NTT DATA Business Solutions nie ma kontroli nad informacjami, do których można uzyskać dostęp za pomocą gorących łączy zawartych w tych materiałach i nie popiera korzystania ze stron internetowych osób trzecich ani nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do stron internetowych osób trzecich.

Podejmij kontakt z naszym zespołem ds. zgodności

Jeśli masz pytania dotyczące naszego systemu zarządzania zgodnością lub chcesz zgłosić ewentualne niewłaściwe postępowanie, które narusza prawo UE i jego krajowe wdrożenie na mocy unijnej dyrektywy o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia (Whistleblower Protection Directive 2019/1937), a także inne przepisy krajowe, możesz zgłosić swoje wątpliwości za pośrednictwem formularza obok.

Każde podejrzenie faktycznego lub potencjalnego naruszenia prawa lub regulacji wewnętrznych – w tym dotyczących praw człowieka i zagrożeń lub obowiązków środowiskowych – może zostać zgłoszone.

Wszystkie skargi i zgłoszenia będą oczywiście traktowane jako poufne i można je również składać bez podawania imienia i nazwiska. Będą one przekazywane tylko w niezbędnym i prawnie dopuszczalnym zakresie, przy zapewnieniu ochrony zgłaszającego.

    For more information, please review our privacy policy.

Więcej o NTT DATA Business Solutions

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas