NTT DATA Business Solutions

Polityka prywatności i zaufania

NTT DATA Business Solution AG ustanowiła Compliance Management System, aby zapewnić zgodność z prawem, przepisami i odpowiedzialnością społeczną w swoich codziennych transakcjach biznesowych. Zapoznaj się z wartościami, które reprezentujemy jako firma i których oczekujemy od naszych partnerów biznesowych, aby zapewnić godne zaufania partnerstwo.

Polityka prywatności i zaufania

Jak podchodzimy do kwestii prawnych, prywatności i zaufania w NTT DATA Business Solutions

W NTT DATA Business Solutions przestrzegamy najwyższych standardów etyki i uczciwości biznesowej w naszych globalnych procesach biznesowych i staramy się działać zgodnie z wymogami naszego otoczenia.

Zaangażowanie to wynika nie tylko z chęci uniknięcia licznych problemów, jakie może spowodować nieetyczne zachowanie lub niezgodność z przepisami, ale przede wszystkim z przekonania, że dobra etyka i zgodność z przepisami prawa, standardami i wymaganiami partnerów biznesowych są niezbędnym fundamentem prowadzenia działalności gospodarczej.

Jesteśmy głęboko przekonani, że etyczne zachowanie przyczyniło się i nadal będzie się przyczyniać do realizacji naszej misji, jaką jest służenie interesariuszom firmy poprzez zrównoważony, zyskowny wzrost.

Aby zachować sukces jako firma, zawsze staramy się działać zgodnie z prawem i uczciwie, a także wzmacniać naszą wewnętrzną organizację poprzez działania zgodne z przepisami. Musimy brać te względy pod uwagę we wszystkich naszych decyzjach i mieć ambicję podjęcia właściwej decyzji w każdej sytuacji.

Jako firma o zasięgu światowym utworzyliśmy globalną organizację ds. zgodności, która opracowuje i wdraża globalne polityki i procedury dotyczące zgodności, wykorzystuje filmy uświadamiające, konkretne treści szkoleniowe i narzędzia wspierające przestrzeganie przepisów, a także monitoruje przestrzeganie ogólnego systemu zarządzania zgodnością.

Oświadczenie Zarządu

Jako duża, działająca globalnie firma, pracodawca i zaufany partner, ponosimy ogromną odpowiedzialność. Dzięki rozwiązaniom SAP - naszej głównej działalności – tworzymy realną wartość dodaną dla naszych klientów. Jako partner pomagamy firmom przekształcać się, rozwijać i odnosić jeszcze większe sukcesy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. To jest nasza pasja i misja. Obiecujemy naszym partnerom biznesowym zaufanie, wartość i stabilność. Dotyczy to nie tylko naszych klientów, dostawców i partnerów, ale także społeczeństwa, a przede wszystkim naszych pracowników.

Norbert Rotter, CEO oraz Jürgen Pürzer, CFO w NTT DATA Business Solutions AG

Zgodność z przepisami

Dowiedz się więcej o treści naszych zasad i o tym, jak możesz zgłosić potencjalne niewłaściwe postępowanie:

Kodeks postępowania

Nasz Kodeks postępowania określa podstawowe wartości, według których działamy w NTT DATA Business Solutions. Ponadto, Kodeks postępowania określa podstawę naszego systemu zarządzania zgodnością i opisuje standardy, które regulują nasze codzienne działania w NTT DATA Business Solutions.

Przeczytaj Kodeks postępowania

Kodeks postępowania dla dostawców

Nasz Kodeks postępowania dla dostawców określa wartości i wymagania, jakie stawiamy naszym partnerom biznesowym w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Przestrzeganie i wdrażanie zasad określonych w Kodeksie postępowania dla dostawców ma zasadnicze znaczenie dla wszystkich naszych relacji biznesowych.

Przeczytaj Kodeks postępowania dla dostawców

Ogólne oświadczenie

NTT DATA zobowiązuje się do odpowiedzialnego ładu korporacyjnego w zakresie swojej działalności biznesowej zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o obowiązku zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw.

Przeczytaj Ogólne oświadczenie

Polityka zgłaszania nieprawidłowości

Jako przedsiębiorstwo działające na skalę międzynarodową, uczciwe i przejrzyste środowisko pracy ma dla nas ogromne znaczenie. Z tego powodu chcemy zapewnić, że wszelkie naruszenia naszych wytycznych lub oznaki możliwych naruszeń są zgłaszane i wyjaśniane za pośrednictwem naszej polityki zgłaszania nieprawidłowości. Wszelkie zgłoszenia są zawsze traktowane jako ściśle poufne i mogą być dokonywane również anonimowo. Celem naszego systemu jest ochrona pracowników, klientów, partnerów biznesowych i NTT DATA przed wszelkimi formami łamania praw.

Przeczytaj politykę zgłaszania nieprawidłowości

Klauzula informacyjna dotycząca zgłoszenia nielegalnych treści

Procedura zgłaszania nielegalnych treści (DSA)

Prywatność danych

Ochrona danych osobowych każdego człowieka jest dla nas najwyższym priorytetem. Dowiedz się, jak chronimy prawa i dane osób fizycznych:

Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych NTT DATA Business Solutions obejmuje zagadnienia dotyczące prywatności wewnętrznej i służy jako instrukcja, ale także jako wskazówka dla wszystkich pracowników NTT DATA Business Solutions.

Pobierz politykę ochrony danych osobowych

Informacja o ochronie danych dla naszych klientów

Za pośrednictwem dokumentu o ochronie danych dla naszych klientów, chcielibyśmy przedstawić informacje o ochronie danych praktykowanej w NTT DATA Business Solutions i udzielić wyjaśnień.

Pobierz politykę ochrony danych dla naszych klientów

Polityka prywatności

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twojej prywatności i Twoich prywatnych danych. Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Przeczytaj politykę prywatności

Informacje dla Podmiotów Danych dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszych systemach CRM

Tutaj znajdziesz informacje zgodnie z art. 13 GDPR dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach naszego oprogramowania Customer Relationship Management do obsługi kontaktów z klientami:

Przeczytaj informacje dla podmiotów danych (art. 13 RODO)

Kwestie prawne

Dowiedz się więcej o naszym systemie prawnym, w tym o umowie licencyjnej użytkownika końcowego (EULA) dla oprogramowania SAP On Premise oraz dla naszej własnej własności intelektualnej i oprogramowania stron trzecich:

Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA)

Legal End User Licenses Agreement (EULA) to koncepcja oparta na ujednoliconym zestawie standardowych szablonów dla wszystkich umów z klientami i grupami. Są one wykorzystywane przez wszystkie spółki NTT DATA Business Solutions na całym świecie.

Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) dla Własnego IP oraz Oprogramowania Osób Trzecich

Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) Oprogramowania SAP On-Premise

 

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupów (GPC) mają zastosowanie do wszystkich obecnych i przyszłych relacji biznesowych z NTT DATA Business Solutions oraz do zamawiania i pozyskiwania towarów i usług przez naszą firmę.

Przeczytaj ogólne warunki zakupu

Zastrzeżenie prawne

Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakimkolwiek celu bez wyraźnej zgody NTT DATA Business Solutions. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Niektóre produkty oprogramowania sprzedawane przez NTT DATA Business Solutions i jej dystrybutorów zawierają zastrzeżone komponenty oprogramowania innych dostawców oprogramowania. Wszystkie wymienione nazwy produktów i usług oraz powiązane logo są znakami towarowymi odpowiednich firm. Dane zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym. Specyfikacje produktów krajowych mogą się różnić.

Informacje zawarte w tym dokumencie są własnością NTT DATA Business Solutions. Niniejszy dokument jest wersją wstępną i nie podlega umowie licencyjnej ani żadnej innej umowie z NTT DATA Business Solutions. Niniejszy dokument zawiera wyłącznie zamierzone strategie, zmiany i funkcje produktów i nie ma na celu wiążącego zobowiązania NTT DATA Business Solutions w odniesieniu do żadnego konkretnego kierunku działalności, strategii produktu i/lub rozwoju. NTT DATA Business Solutions nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w tym dokumencie. NTT DATA Business Solutions nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji, tekstu, grafiki, łączy ani innych elementów zawartych w tym materiale. Niniejszy dokument jest dostarczany bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw.

NTT DATA Business Solutions nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie lub wtórne, które mogą wynikać z użycia tych materiałów. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

Nie ma to wpływu na ustawową odpowiedzialność za obrażenia ciała i wadliwe produkty. NTT DATA Business Solutions nie ma kontroli nad informacjami, do których można uzyskać dostęp za pomocą gorących łączy zawartych w tych materiałach i nie popiera korzystania ze stron internetowych osób trzecich ani nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do stron internetowych osób trzecich.

Podejmij kontakt z naszym zespołem ds. zgodności

Jeśli masz pytania dotyczące naszego systemu zarządzania zgodnością lub chcesz zgłosić ewentualne niewłaściwe postępowanie, które narusza prawo UE i jego krajowe wdrożenie na mocy unijnej dyrektywy o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia (Whistleblower Protection Directive 2019/1937), a także inne przepisy krajowe, możesz zgłosić swoje wątpliwości za pośrednictwem formularza obok.

Każde podejrzenie faktycznego lub potencjalnego naruszenia prawa lub regulacji wewnętrznych – w tym dotyczących praw człowieka i zagrożeń lub obowiązków środowiskowych – może zostać zgłoszone.

Wszystkie skargi i zgłoszenia będą oczywiście traktowane jako poufne i można je również składać bez podawania imienia i nazwiska. Będą one przekazywane tylko w niezbędnym i prawnie dopuszczalnym zakresie, przy zapewnieniu ochrony zgłaszającego.

    For more information, please review our privacy policy.

Więcej o NTT DATA Business Solutions