NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions AG Veri Koruma Beyanı

Gizliliğinizin ve özel verilerinizin korunmasını çok ciddiye alıyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca bu gizlilik politikasının içeriğine ve geçerli veri koruma düzenlemelerine uygun olarak topluyor, saklıyor ve kullanıyoruz.

Gizlilik başlığı

Giriş

Avrupa Birliği tarafından kişisel verilerin korunmasına yönelik yapılan düzenlemeler neticesinde, üye ülkelerin bu düzenlemelere ve ilkelere uyması yükümlülük haline dönmüştür.

Nitekim Türkiye’de 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve kanunun uygulanmasına yönelik tüm mevzuat çerçevesinde, Ulusal iştirakleriyle beraber NTT DATA Business Solutions AG (bundan sonra: “Biz”) https://www.nttdata-solutions.com sitesindeki internet hizmetlerinin sahibi olarak, kişisel verilerinizin korunmasında gerekli hassasiyeti göstermekteyiz.

Yasal, Gizlilik ve Güven düzenlemelerimiz hakkında daha fazlasını okuyun

Amaç ve Kapsam

Bu “Politika” ile;

 • Ziyaretçi ve Müşterilerimize dair hangi bilgilerin toplandığını ve toplanan bu bilgilerin ne amaçla kullanıldığını,
 • Ziyaretçilerden ve müşterilerden elde edilen bilgilerin nerede, nasıl ve hangi yöntemlerle saklandığını,
 • Elde edilen ve saklanan verilerin hangilerinin 3. Kişilerle ve hangi durumlarda paylaşılıp veya paylaşılmadığını ve
 • İnternet sitemizin kullanımına ilişkin bilgileri

sizlerle paylaşarak, kişisel verilerinize gösterdiğimiz hassasiyeti ve değeri perçinlemek ile birlikte, kişisel verilerinize verdiğimiz önemin, iş arkadaşlarımız açısında da farkındalık oluşturmasını amaçlamaktayız.

Tanımlar

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz amaç ve kapsam doğrultusunda, öncelikle, 6698 sayılı KVKK’nın uygulanmasına ilişkin kullanılmakta olan terimleri belirtmek isteriz.

6698 sayılı KVKK’nın uygulanmasında;

Açık rıza                                             : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hâle getirme                      : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

Başkan                                                : Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,

İlgili kişi                                              : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri                                         : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi               : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurul                                                   : Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum                                                : Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Veri işleyen                                       : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi                             : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu                                 : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel veriler, yukarıda da tanımına yer verdiğimiz üzere, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu bilgilere, adınız, e-posta adresiniz veya mektup adresiniz gibi kimliğinizle ilişkili tüm bilgiler dâhildir. Kimliğinizle ilişkilendirilemeyen bilgiler (örneğin internet hizmeti kullanıcılarının yaklaşık sayısı gibi istatiksel bilgiler) kişisel verilerden sayılmaz.

İnternet hizmetimizi ilke olarak, kimliğinizi ifşa etmeden ve kişisel bilgilerinizi belirtmeden kullanabilirsiniz. Ancak bilgi talep etmek veya bir pozisyona başvurmak isterseniz size soyadınızı ve diğer kişisel bilgilerinizi sorarız. Bu bilgileri verip vermemeniz sizin şahsi kararınızdır. İlgili hizmetin kullanımı için hangi bilgilerin gerekli olduğuna her zaman dikkati çekeriz (zorunlu bilgiler).

Kişisel bilgileriniz temelinde bir otomatik karar bulma, internet hizmetimizin kullanımı bağlamında gerçekleşmez.

Bilgilerinizi Avrupa Birliği içerisinde, verilerin korunması için özel bulundurulan sunuculara kaydederiz. Bu bilgiler kayıp, hasar, erişim, değişiklik veya yetkisiz kişiler tarafından dağıtıma karşı teknik ve organizasyonel önlemlerle korunur. Bilgilerinize sadece az sayıda ve yetkili kişiler erişebilir. Bu kişiler, internet sitesinin teknik, ticari veya redaksiyonel danışmanlığı için yetkilidir.

İnternet hizmetimize dair bize ilettiğiniz kişisel veriler şifrelenir ve internet aracılığıyla aktarılır. Veri aktarımı için SSL şifreleme (Secure Socket Layer) kullanırız.

Kişisel verilerin işlenme şartları

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 20. Maddesinde açıkça kişisel verilerin “ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla” işlenebileceği belirtilmiştir. Bu doğrultuda, kişisel verilerin bir temel hak niteliği taşıdığı ve bu hakkın sınırlandırılmasının da ancak kişinin açık rızası veya kanunda verilen istisnai hallerde mümkün olduğu düzenlenmiştir.

Açık Rıza

Kanun Koyucu’nun yapmış olduğu tanımlamadan da açık bir şekilde görüldüğü üzere; verilerinizi işleyebilmek için, ilgili kişi olarak sizlerin mutlak suretle bilgilendirilmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla, veri işlenmeden evvel muhakkak sizleri bilgilendirilmiş olmalı ve akabinde açık rızanızı almamız gerekmektedir. Burada belirtmek isteriz ki, hukukumuzun açık rıza aranmaksızın veri işlenebilmesine izin verdiği durumlar ayrıca mevcuttur.

Kişisel bilgilerinizi esas itibariyle istediğiniz hizmetlerin karşılanması (örneğin bilgi materyalinin talebi veya haber bülteni siparişleri) için kullanırız. Hizmetlerle ilgili diğer detaylar aşağıda ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Açık rızanız olmadan bilgileri üçüncü şahıslara, özellikle de reklam amaçları için 3. Kişilerle paylaşmamaktayız Kişisel bilgilerinizin başkalarına verilmesi, ancak bilgilerin verilmesini onayladığınızda veya yasal düzenlemeler ve/veya resmi makam ya da mahkeme talimatlarının bilgilerin verilmesi için bize yetki veya sorumluluk verdikleri ölçüde gerçekleşir. Bu kapsamda, özellikle cezai soruşturmalar, bir tehlikenin önlenmesi veya manevi mülkiyet haklarının yaptırımı amaçlarıyla bilgi beyanı söz konusu olabilir.

Öte yandan, yukarıda da değindiğimiz üzere, kişisel verilerin işlenebilmesi için açık rıza veya kanunda öngörülen istisnai hallerden en az birinin varlığı gerekmektedir.

6098 sayılı KVKK’nın 5. maddesi, söz konusu istisnai halleri düzenlemiştir. Söz konusu madde hükmünde yer alan bir durumun varlığı halinde, bu tür bir işlem için ilgili kişilerin açık rıza talep edilmesine gerek yoktur.

Söz konusu istisnai haller KVKK madde 5’de şu şekilde sayılmıştır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İşbu “Politika” çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenmesini hangi yasal temele dayandırdığımızı her zaman belirtiriz.

Bilgi Silme ve Kayıt Süresi

Kişisel verilerinizi esas itibariyle kayıt amacı ortadan kalktıktan sonra her zaman siler veya bu bilgilerin kullanımını engelleriz. Ancak bununla birlikte, Şirketimizin tabi olduğu yasal yükümlülükler gereğince verileriniz saklanabilir. Örneğin, yasal veri saklama ve dokümantasyon yükümlülüklerine bu durum gerçekleşebilir. Böyle bir durumda, ilgili yükümlülüklerin sona ermesinden sonra kişisel bilgilerinizi siler veya bu bilgilerin kullanımını engelleriz.

İnternet Sayfamızın Kullanımı

Bilgisayarınız Hakkında Bilgiler

İnternet hizmetine her erişimde bilgisayarınız hakkında şu bilgileri toplarız: bilgisayarınızın IP adresi, tarayıcınızın sorgusu ve sorgu zamanı. Ayrıca durum ve aktarılan bilgi miktarı bu sorgu çerçevesinde toplanır. Kullanılan tarayıcı ve bilgisayarın işletim sistemiyle ilgili ürün ve sürüm bilgilerini de toplarız. Ayrıca, internet hizmetine hangi internet sitesinden erişildiğini kaydederiz. Bilgisayarınızın IP adresi sadece internet hizmetinin kullanımı süresince kaydedilir ve kullanımın ardından silinir ya da kısaltılarak anonimleştirilir. Geri kalan bilgiler sınırlı bir süre için kaydedilir. Bu bilgileri, internet hizmetinin sunulması, özellikle de hataları saptamak ve ortadan kaldırmak, internet hizmet kapasitesinin kullanımını belirlemek ve değişiklikler veya iyileştirmeler yapmak için kullanırız. Söz konusu veri işleme,  KVKK madde 5 uyarınca, veri işlemedeki meşru menfaatimiz doğrultusundadır.

Çerezlerin Kullanımı

İnternet hizmetimiz için – çoğu internet sitesinde olduğu gibi – çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bilgisayarınıza kaydedilen ve internet hizmetimizle değiş tokuş için belirli özellikleri ve bilgileri tarayıcınıza kaydeden küçük metin dosyalarıdır. Bir çerez, genelde çerez dosyasının gönderildiği alan adını ve çerezin yaşı ve alfanumerik kimlik işareti hakkında bilgileri içerir.

Çerezler, bilgisayarınızı tanımamızı ve olası ön ayarları hizmete sunmamızı sağlar. Çerezler, internet hizmetini geliştirmemizde ve daha iyi ve size daha uygun hizmet sunabilmemizde bize yardımcı olur. Çerezlerin kullanımı, örneğin kayıtlı bir kullanıcının tanılanabilmesi için, teknik nedenlerden dolayı zorunludur.

İçerik ve kayıt süresine bağlı olarak farklı çerez türleri vardır. Bizim en çok kullandığımız çerezler, tarayıcı oturumunu sonlandırdığınızda silinen “oturum çerezleri”dir (session cookies). Bunun yanında, sizi ziyaretçi olarak tanılamamızı sağlayan daha uzun ömürlü bazı çerezler de vardır. Çok sayıda çerez doğrudan bizden kaynaklanır, buna ilaveten münferit çerezlerin kaydı ve değerlendirmesi hizmet sunucu tarafından gerçekleşir (“üçüncü parti çerezler” (third party cookies) adı verilen çerezler).

Çoğu tarayıcı, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Çerezlerin kaydedilmesini devre dışı bırakabilir veya tarayıcınızı çerezler gönderilir gönderilmez size bildirimde bulunacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezlerin kaydını reddetmeniz durumunda internet hizmetimizi sadece kısıtlı kullanabileceğinizi lütfen göz önünde bulundurunuz.

Çerez Onayı

Bu sitedeki çerezlerle ilgili tüm ayrıntıları görmek ve seçiminizi gözden geçirmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.

Bu web sitesinde Çerezler ile ilgili seçiminiz

Google Analytics

İnternet hizmetimiz için Google Inc.’in (“Google”) bir web analizi hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktayız. Google Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve internet sitesi kullanımınızın bir analizini mümkün kılan “Çerezler” adı verilen metin dosyalarını kullanmaktadır. Bu internet sitesini kullanımınıza dair çerezlerden elde edilen bilgiler genelde Google’ın ABD’de bulunan bir sunucusuna aktarılır ve o sunucuda saklanır. Fakat bu internet sitesinde IP anonimleştirmesinin etkinleştirilmesi durumunda, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği’ne üye devletler içerisinde veya Avrupa Ekonomik Alanı sözleşmesine taraf olan diğer devletlerde önceden kısaltılır.

Tam IP adresi sadece istisnai durumlarda Google’ın ABD’de bulunan bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google bu bilgileri bu internet sitesinin sahibi adına, internet sitesini kullanımınızı değerlendirmek, internet sitesi etkinlikleriniz hakkında raporlar oluşturmak ve internet sitesi kullanımı ve internet kullanımı ile bağlantılı hizmetler vermek için kullanır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınızdan aktarılan IP adresleri Google’ın diğer verileriyle bir araya getirilmez.

Tarayıcı yazılımınızın ilgili ayarıyla çerezlerin kaydedilmesini önleyebilirsiniz; fakat bu durumda sayfanın kullanımının olumsuz etkileneceğine dikkatinizi çekeriz. Ayrıca, aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip kurarak, çerezden elde edilen ve internet sitesini kullanımınızla ilgili verilerin (IP adresiniz dahil) Google’da kaydedilmesini ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini engelleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bu işlemle ilgili daha detaylı bilgiyi şurada bulabilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (Google Analytics ve veri korumayla ilgili genel bilgiler). Bizim çevrimiçi sunumumuz için, Google Analytics’in “anonymizeIp();” kodu eklenerek genişletildiğine ve bu arada son sekiz bitin silindiğine dikkatinizi çekeriz.

Matomo

Bu web sitesi açık kaynaklı web analiz hizmeti Matomo’yu kullanmaktadır.

Matomo’nun yardımıyla, web sitemizin kullanımı hakkında, websitemizin ziyaretçileri ile ilgili veri toplayabilir ve analiz edebiliriz. Bu, diğer bilgilerin yanı sıra, hangi sayfa görüntülemelerinin ne zaman yapıldığını ve hangi bölgeden geldiklerini belirlememize olanak tanır. Ayrıca çeşitli günlük dosyaları (ör. IP adresi, yönlendiren, tarayıcılar ve kullanılan işletim sistemleri) topluyoruz ve web sitesi ziyaretçilerimizin belirli eylemleri (ör. tıklamalar, satın almalar vb.) gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ölçebiliyoruz.

Tüm günlük dosyalar anonim olarak işlenmektedir ve bu sebeple web sitesi ziyaretçilerine atfedilemezler.

Matomo tarayıcınızda herhangi bir çerez saklamayacak şekilde yapılandırılmıştır ve bundan dolayı gerçekleştirilen analizlerde çerez kullanılmamaktadır.

Meta Pixel

Facebook ve Instagram’da reklam bağlamında, buna izin verdiyseniz “Meta pikseli” olarak adlandırılan özelliği kullanıyoruz. Bu, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda (bundan böyle “Meta” olarak anılacaktır) tarafından sağlanan bir analiz hizmetidir.
“Meta pikseli” bir JavaScript kodudur ve istatistiksel ve pazar araştırması amacıyla Meta reklamlarının etkinliğini izlemek için web sitesine entegre edilmiştir. Bu, kullanıcıların bir Facebook veya Instagram reklamına tıkladıktan sonra web sitemize ne zaman yönlendirildiklerini ve orada belirli bir eylem gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini (örneğin, iletişim formları göndermek veya sayfa görüntülemeleri) görmeyi mümkün kılar. Bu aynı zamanda web sitemizin kullanıcılarını reklamların sunumu için bir hedef grup olarak tanımlamamıza ve hedeflememize olanak tanır (örneğin, web sitemizi ziyaret ettikten sonra reklamlar aracılığıyla kullanıcılara hitap etmek). Meta, diğer şeylerin yanı sıra, entegrasyon yoluyla aşağıdaki bilgileri toplar: IP adresi, tarayıcı bilgileri ve geçmişi, tarama süresi, çerez bilgileri, web sitesi geçmişi, yaş, cinsiyet, tarayıcı dil ayarı.
Verilerinizin bu bağlamda işlenmesine yalnızca sizin izninizle izin verilir. Verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı GD Madde 6 (1) (a)’dır. 6 (1) (a) GDPR’dir. Meta, toplanan verileri yalnızca ilgili amaçlar için gerekli olduğu sürece sakladığını belirtir. Örneğin, “_fbp” çerezi, reklam ve web siteleri için analiz hizmetleri sağlamak amacıyla tarayıcıları tanımlar. Bu çerezin saklama süresi 90 gündür. Meta, AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi (DPF) kapsamında onaylanmıştır. Bu konuda daha fazla bilgi https://www.dataprivacyframework.gov/list adresinde bulunabilir.

11. GeoIP Konum Hizmeti

Web sitemizde size yerelleştirilmiş bir deneyim sunmak amacıyla, IP adresinize dayalı olarak menşe ülkenizi belirlemek için IP2Location hizmetini kullanıyoruz. IP adresinizi yalnızca bu amaç için toplar ve kullanırız. forceCountry çerezinizde belirli bir ülke ayarlıysa, bunun yerine o ülkeyi kullanırız ve IP tabanlı bir konum sorgusu gerçekleştirmeyiz.

HubSpot verilerinin web analizi amacıyla kullanımı hakkında

Bu web sitesi, kullanıcı profilleri tarafından oluşturulan verileri analiz etme amacıyla anonimleştirerek toplama ve saklama işlemini HubSpot, Inc. (www.hubspot.com) tarafından sağlanan teknolojiler aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

Bu işlem, GDPR kuralları, madde 6 (1), cümle 1, harf f  uyarınca, sunduğumuz hizmetlerin en verimli şekilde temsil edilmesi ve çıkarlarımızın dengelenmesine yönelik meşru menfaatlerimizin korunmasına hizmet eder.

Bu amaçla çerezleri kullanabiliriz. Veri toplama amacının ortadan kalkması ve HubSpot’un kullanılmadığı durumlarda, bu amaçla toplanan veriler silinir.

Merkezi ABD’de olan HubSpot, Inc., AB-ABD Gizlilik Kalkanı sertifikalıdır. Güncel sertifikaya https://www.privacyshield.gov/list linkinden ulaşabilirsiniz. ABD ve Avrupa Komisyonu arasındaki anlaşmaya dayanarak, Gizlilik Kalkanı sertifikasına sahip olan kuruluşlar veri koruması alanında yeterli yetkinliğe sahip kuruluşlar olarak kabul edilmiştir.

Bbilgilerinizin toplanması ve saklanmasına istediğiniz an itiraz etme hakkına sahipsiniz. Kullandığınız cihazınızda çerezleri devre dışı bırakmaya yarayan uygulamalar veya Ghostery v.b. gibi bir tarayıcı eklentisi kullanarak, gelecekte de verilerinizin toplanmasına ve saklanmasına itiraz edebilirsiniz.

İçeriklerin Paylaşılması (Share)

İnternet hizmetimizde münferit içerikleri üçüncü şahıslarla paylaşma imkânı sunmaktayız. İlgili fonksiyon kullanıldığında, içeriklerin paylaşılması için zorunlu tüm bilgilerin girilmesinin gerekli olduğu yeni bir pencere açılır. Bu pencere, artık bizim internet hizmetimizin bir parçası olmayıp içinde içeriklerin paylaşılacağı sosyal medya sayfalarının sunucuları veya başka bir sunucu tarafından hazırlanmaktadır. Bu bakımdan, sosyal medya kanallarının kullanımıyla ilgili uyarılar geçerlidir (aşağıya bakınız).

Başvuru Portalı

Size NTT DATA Business Solutions Group’ta bir pozisyona internet hizmetimiz üzerinden doğrudan başvurma imkânını sunmaktayız.

Bir başvuru durumunda kişisel bilgilerin kullanımı

Başvurunuzdaki tüm kişisel bilgiler ve başvurunuzda belirttiğiniz tüm ekler bizim tarafımızdan ve kardeş şirketlerimiz tarafından sadece başvuran adayların seçimi amacıyla ve şirket içi istatistikler için toplanır, işlenir ve kullanılır. Kişisel bilgileriniz ilgili veri koruma beyanına uygun olarak kaydedilir ve işlenir. Bilgilerin kaydı NTT DATA Business Solutions AG’nin Almanya Federal Cumhuriyeti’nde bulunan bir sunucusunda gerçekleşir.

Bilgilerinizi gerektiğinde, bu ülkede bulunmayan ve sizin bir pozisyon için öncelikle ilgilendiğiniz bir birime veya şubeye de göndeririz. Bu kapsamda bilgilerinize erişime sadece ilgili NTT DATA Business Solutions Group’un personel sorumluları ve özel durumlarda seçilen yöneticileri sahip olur. Bilgileriniz son derece gizli şekilde işlem görür. Kişisel bilgiler NTT DATA Business Solutions Group dışındaki üçüncü şahıslara kesinlikle verilmez.

Başvurunuzun Kaydedilmesi

Kişisel bilgilerinizi olası soruları yönlendirebilmek ve gerektiğinde yeni pozisyon açıldığında önceden başvurmuş olan adaylara ulaşabilmek için sistemimizde kaydederiz. Kişisel bilgilerinizin ileride yürürlüğe girecek şekilde işlenmesine itiraz etme ve kişisel bilgilerinizin güncellenmesini, düzeltilmesini, erişime engellenmesini ya da silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Lütfen, bunu istediğiniz anda e-postayla [email protected] adresinden bize bildiriniz.

Silme işleminin meşru diğer menfaatlerle ters düşmemesi kaydıyla, çılan bir pozisyona başvurduğunuzda, pozisyona aday seçimi sürecinin sona ermesinden üç ay sonra belgeleriniz kendiliğinden silinir. Açılmış bir pozisyonla ilgisi olmayan bir başvuru söz konusuysa bu başvuru (inisiyatif başvuru), başvurunun uygun olabileceği bir iş imkânı ortaya çıkana kadar saklanır. Öngörülen saklama sürelerinin dolmasından önce de istediğiniz zaman başvurunuzun silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Başarılı bir başvuru durumunda, aktarılan bilgiler iş ilişkisinin düzenlenmesi amacıyla, yasal yükümlülüklere uyularak kaydedilir.

Diğer tüm durumlarda, KVKK madde 5 uyarınca, açık rızanız, başvuru bilgilerinizin kaydedilmesinin yasal dayanağıdır.

Başvuru çerçevesinde bilgilerinizin gönüllü olarak verildiğine dikkatinizi çekeriz.

NTT DATA Business Solutions İle İletişim

İnternet hizmetimizdeki iletişim formu ve sosyal medya kanalları da dahil olmak üzere, bizimle farklı şekillerde iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca e-posta yoluyla gönderdiğimiz haber bültenimizle sizi bilgilendirmekten memnuniyet duyarız.

İletişim Formu

İnternet hizmetimizdeki iletişim formunu kullanmak istediğiniz takdirde size isim ve e-posta adresi gibi kişisel bilgileriniz sorulur. İletişim formuyla iletilen bilgileri sadece sorgunuzu veya talebinizi cevaplayabilmek için saklar ve kullanırız.

İletişim formuyla bize hangi bilgileri ileteceğinize kendiniz karar verebilirsiniz. KVKK madde 5 uyarınca, verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı, açık rızanızdır. Konunun tarafımızca işleme konmasının ardından bilgiler, gelebilecek olası sorular için kaydedilir. Bilgilerin silinmesi istendiği zaman talep edilebilir; aksi takdirde silme işlemi konunun tamamen halledilmesinden sonra gerçekleşir; yasal saklama yükümlülükleri bundan etkilenmez.

Sosyal Medya Kanalları

İnternet hizmetimizde sosyal ağlara bağlantılar (linkler) bulabilirsiniz. Bu bağlantıları her bir sunucunun logosundan tanıyabilirsiniz.

Bağlantılar tıkladığınızda, işbu “Politika”nın geçerli olmadığı, ilgili sosyal medya sayfaları açılır. O sayfalarda geçerli hükümlere dair ayrıntılar için lütfen münferit sunucuların kendi veri koruma beyanına bakınız; bu beyanları örneğin şuralarda bulabilirsiniz:

Facebook:           http://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn:             https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

YouTube:             https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Twitter:                https://twitter.com/privacy?lang=de

Xing:                      https://www.xing.com/privacy

Kişisel bilgilerin ilgili sunuculara aktarımı siz ilgili bağlantıları açmadan önce gerçekleşmez. Bağlantılı sayfayı açmanız aynı zamanda, ilgili sunucu tarafından veri işlemenin esasıdır.

Haber Bülteni

Haber bültenimize üye olmakla e-posta adresiniz, siz üyelikten çıkana kadar kendi reklam amaçlarımız için kullanılır. Hitap, isim ve soyadı sorgulanıyorsa bu bilgiler haber bülteninde hitap olarak kullanılır. Bu bilgiler başka bilgilerle ilişkilendirilmez.

Haber bültenine üye olarak, seçilmiş konularla ilgili bilgileri ve örneğin özel etkinlikler gibi vesilelere ilişkin e-postaları düzenli olarak alırsınız. Sizinle ilgili olarak elimizde bulunan bilgilere göre e-postalar kişiselleştirilmiş ve kişiye özel de olabilir. Haber bültenine üye olmakla, verilerinizin kullanıcıyla bağıntılı olarak değerlendirilmesine ve profil oluşturulmasına razı olursunuz (ayrıca bkz. “Web Takip Araçlarıyla Profil Oluşturma” maddesi). Haber bültenine sadece, bu belirtilen değerlendirme ve profil oluşturma işlemini kabul ediyorsanız üye olunuz. Onayınızı iptal etmekle haber bülteni üyeliğinden otomatik olarak çıkmış olursunuz.

Haber bültenimize üyelik için açık rızanızı bize yazılı olarak göndermediğiniz takdirde, çift onay (Double-Opt-In) adı verilen bir yöntemi kullanırız; bu şu anlama gelmektedir: Size e-posta ile haber bülteni göndermemiz ancak, siz haber bülteni hizmetini etkinleştirmemizi istediğinizi bize önceden açıkça belirttikten sonra gerçekleşir. O zaman size bir bilgilendirme e-postası gönderir ve sizden, bu e-postada bulunan bağlantıya tıklayarak, haber bültenimizi almak istediğinizi onaylamanızı rica ederiz.

Haber bültenine üye olmayı açıkça istemiş iseniz verilerinizin işlenmesinde yasal dayanak, vermiş olduğunuz açık rızanızdır. E-posta adresinizi bizden ürünler veya hizmetler sipariş etmiş olmanızdan ötürü kaydetmiş olduğumuzdan ve siz de e-posta ile bilgi verilmesine itiraz etmediğinizden dolayı, yasal yükümlülükler çerçevesinde, açık rızanız olmadan haber bültenimizi alıyor olmanız da mümkündür. Bu durumda, KVKK madde 5 uyarınca kanunundan doğan istisnai durumlar, yasal dayanak olarak geçerlidir.

İleride haber bülteni almak istemiyorsanız bülten gönderilmesine istediğiniz anda, temel paket ücreti dışında başka bir masraf doğmaksızın itiraz edebilirsiniz. Her haber bülteninde bulunan üyelikten çıkma bağlantısını kullanınız veya bize ya da veri koruma yetkilimize bir metin mesajı (örn. E-posta, faks, mektup) gönderiniz.

Hangi bilgileri, hangi amaçla topluyoruz?

E-posta adresleri

Bize bir e-posta adresi verirseniz sizinle e-posta aracılığıyla iletişim kurarız. E-posta adresinizi NTT DATA Business Solutions Group dışındaki üçüncü şahıslara vermeyiz. Bizden artık e-posta almak istemiyorsanız bunu bize istediğiniz zaman bildirebilirsiniz. Bize bir e-posta gönderildiğinde, kişisel bilgiler e-posta programınızın ayarına göre, otomatik olarak aktarılabilir. Bunları da gizlilikle işleme alırız. NTT DATA Business Solutions Group dışında üçüncü şahısların hizmetlerine kaydolmak isterseniz, örn. e-posta adresiniz gibi kayıt bilgilerimizin bölümlerini gerektiğinde ilgili hizmet sunucusuna aktarmamız zorunlu olabilir. Bu durum, sadece sizin talep ettiğiniz hizmetlerin gerektirdiği çerçevede gerçekleşir.

Etkinlikler İçin Siparişler ve Kayıtlar

İnternet hizmetlerimiz bilgiler, ürünler ve hizmetleri talep etmek için doldurabileceğiniz sipariş ve kayıt formlarını içerir. Bu formlarda kısmen örneğin banka hesap bilgileriniz veya kredi kartı numaranız gibi finansal bilgiler de kaydedilir. Bu şekilde, bize iletilen finans bilgileri sadece bu özel işlem için fatura yazmada ve ödeme işlemlerinde kullanılır. Bu işlemin yasal dayanağı KVKK madde 5’dir. Keza, sizinle yapılan sözleşmenin uygulanması için kişisel bilgilerinizin işlenmesi gereklidir.

Bilgiler bizde sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olduğu müddetçe kayıtlı kalır. Bunun ötesinde bu bilgileri sözleşme sonrası yükümlülükleri yerine getirmek için ve ticaret ve vergi hukukunca yasaların öngördüğü zaman dilimi için saklama süreleri nedeniyle kayıtlı tutarız. Bu saklama süresi genelde mevcut takvim yılının bitiminden sonra 10 yıldır.

İnternet Anketleri

Anketlerimizde örneğin posta kodu veya branşınız gibi demografik bilgiler de size sorulur. Ankette iletişim bilgilerinin kaydedilmesi halinde, bu bilgileri bilgilerin gönderimin devamı için sadece anket çerçevesinde onayınızı bize açık bir biçimde bildirmeniz durumunda kullanırız. Burada da bu izni istediğiniz zaman iptal etme imkânına sahipsiniz. İnternet anketleri çerçevesinde hangi bilgileri bizimle paylaşmak istediğinize kendiniz karar verebilirsiniz. Bu veri işleme esnasında da yasal dayanak, tarafınızca verilen açık rızadır.

Diğer Bilgiler

NTT DATA Business Solutions Group’un tamamında veri koruması

Küresel bir şirket olarak dünya çapında bir dizi internet sitesine sahibiz. Bundan dolayı, herhangi bir ülkede internet sitelerimizden birine dair vermiş olduğunuz bilgiler, bu internet sitesinin başka bir ülkedeki sunucusuna elektronik olarak aktarılmış olabilir. NTT DATA Business Solutions Group, tüm internet hizmetleri için burada tanımlanan standartlar ve şirket içi yönergeleri kabul etmemiz suretiyle, bilgilerinizi dünya çapında korur.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantılar

İnternet hizmetimiz diğer sunucuların internet sayfalarına bağlantılar içerir. Bu sunucuların veri koruma kurallarına uyup uymamaları üzerinde bir etkimiz bulunmamaktadır. Veri koruma önlemlerinden veya diğer internet sitelerinin içeriğinden sorumlu değiliz. Bundan dolayı, ilgili veri koruma beyanı hakkında diğer internet sitelerinden bilgi almanızı öneririz.

İletişim Bilgilerinin Kullanımı

Künye zorunluluğu çerçevesinde yayınlanmış iletişim bilgilerinin üçüncü şahıslar tarafından doğrudan talep edilmeyen reklam ve bilgi materyallerinin gönderimi için kullanımına burada sarahaten itiraz edilmektedir. İstenmeyen e-posta yoluyla (örneğin Spam) reklam bilgileri gönderilmesi durumunda yasal adımları saklı tutarız.

Haklarınız

Kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili geniş kapsamlı haklara sahipsiniz. Öncelikle, geniş kapsamlı bir bilgi edinme hakkına sahipsiniz ve gerektiğinde kişisel bilgilerinizin düzeltilmesini ve/veya silinmesini veya bilgilerinize erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanmasını da talep edebilirsiniz ve itiraz hakkına sahipsiniz. Bize tarafınızdan iletilen kişisel bilgilere ilişkin olarak ayrıca, veri aktarılabilirliği hakkınız da vardır. Haklarınızı geçerli kılmak ve/veya haklarınızla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız bizimle veya veri koruma yetkililerimizle iletişime geçiniz.

Bir kere vermiş olduğunuz muvafakat ilerisi için geçerli olmak üzere, ücretsiz olarak iptal edilebilir. İptale kadar muvafakattan dolayı gerçekleşmiş işlemenin yasalara uygunluğu onayın iptalinden etkilenmez. Bu durumda irtibat kişisi de yine veri koruma yetkilimizdir.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi bir muvafakata istinat etmeyip başka bir yasal dayanak temelinde gerçekleşiyorsa bu veri işlemeye itiraz edebilirsiniz. İtirazınız veri işlemenin kontrolüne ve gerektiğinde sonlandırılmasına yol açar. Kontrol sonucu hakkında bilgilendirilir ve bizden – veri işleminin buna rağmen devam ettirilmesi halinde – veri işleminin niçin yasal olduğuna dair detaylı bilgi alırsınız.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesini bu veri koruma beyanıyla uyumlu olmayan veya uygulanabilir veri koruma hükümlerine uygun olmayan bir şekilde gerçekleştirdiğimiz görüşünde iseniz, bu durumu veri koruma yetkilimize şikâyet edebilirsiniz. Veri koruma yetkilisi durumu kontrol eder ve kontrol sonucu hakkında sizi bilgilendirir. Bunun haricinde bir yetkili makama şikâyet hakkınız vardır.

Bilgi ve Sorular

Talep üzerine, kişisel bilgilerin bizde kayıtlı olup olmadığını ve kayıtlıysa hangilerinin kayıtlı olduğunu sizinle paylaşmaktayız. Kişisel bilgilerinizin ve / veya kullanıcı profilinizin kaydına ve kullanılmasına dair açık rızanızı, her zaman, ileride geçerli olacak şekilde NTT DATA Business Solutions Bilgi Sistemleri A.Ş., Online-Marketing, Nidakule Ataşehir Kuzey İş Merkezi Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3/A Kat: B1 Ataşehir 34746 İstanbul veya e-postayla [email protected] adresi üzerinden iptal edebilirsiniz. Özellikle haber bülteni alımıyla ilgili olarak bir kere verilmiş olan açık rızanızı istediğiniz anda iptal edebilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesine dair sorularınız varsa, istihbar talepnameleri, talepler ve şikâyetler için de emrinizde olan veri koruma yetkilimize başvurabilirsiniz.

NTT DATA Business Solutions Bilgi Sistemleri A.Ş.

[email protected]

Son güncelleme: Mart 2024

Take up Contact with our Data Privacy Team

If you would like to report a data breach or have questions related to our handling of personal data or need additional information on privacy-related legal matters, you can contact us directly by sending this contact form to us.

  For more information, please review our privacy policy.

Çerez Onayı

Lütfen aşağıda tanımlama bilgileri ile ilgili seçiminizi ve bu sitede kullandığımız tanımlama bilgileriyle ilgili tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.