NTT DATA Business Solutions

Naše zásady ochrany osobních údajů

Ochranu vašeho soukromí a vašich soukromých údajů bereme velmi vážně. Vaše osobní údaje shromažďujeme, ukládáme a používáme výhradně v souladu s obsahem těchto zásad ochrany osobních údajů a příslušných předpisů o ochraně údajů.

I. Úvod

My, NTT DATA Business Solutions a.s., jako provozovatel této webové stránky, jsme subjektem odpovědným za zpracovávání osobních údajů uživatelů této webové stránky. Naše kontaktní údaje najdete na informační stránce společnosti na této webové stránce; osoby, na které se můžete obrátit s otázkami týkajícími se zpracování osobních údajů, jsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Problematiku ochrany vašeho soukromí a vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Shromažďujeme, ukládáme a používáme vaše osobní údaje výhradně v souladu s informacemi uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů a podle předpisů platných pro ochranu osobních údajů, zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a vnitrostátních ustanovení o ochraně osobních údajů.

Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů vás informujeme o rozsahu, v němž osobní údaje v souvislosti s používáním této webové stránky zpracováváme, a o účelech, za jakými to děláme.

Přečtěte si více o našich právních předpisech, ochraně osobních údajů a důvěře

1. Osobní data

Osobní údaje jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jedná se o veškeré informace týkající se vaší identity, jako je například vaše jméno, e-mailová adresa nebo poštovní adresa. Informace, které nelze spojovat s vaší identitou (například statistické informace, jako je například počet uživatelů webové stránky), se za osobní údaje nepovažují.

Můžete naši webovou stránku používat bez zpřístupnění vaší identity a bez poskytování osobních údajů. V takovém případě budeme shromažďovat pouze obecné informace o návštěvě naší webové stránky. V souvislosti s některými z nabízených služeb však osobní údaje, které od vás získáme, shromažďujeme. V takovém případě však tyto údaje zpracováváme pouze za účelem použití webové stránky, a to zejména proto, abychom mohli poskytnout požadované informace. V rámci shromažďování osobních údajů musí být poskytovány pouze údaje, které jsou absolutně nezbytné. Lze poskytnout i další informace, ale poskytování těchto dalších informací je dobrovolné. V každém jednotlivém případě vás budeme informovat, zda je informační pole povinné nebo volitelné. V příslušné sekci těchto zásad ochrany osobních údajů uvádíme konkrétní informace vztahující se k této problematice.

V souvislosti s používáním naší webové stránky nejsou na základě vašich osobních údajů přijímána žádná automatizovaná rozhodnutí.

2. Zpracovávání osobních údajů

Vaše údaje jsou ukládány na speciálně chráněných serverech na území Evropské unie a dále na serverech poskytovatelů služeb, které využíváme, včetně na území Spojených států. Tyto servery jsou chráněny technickými a organizačními opatřeními, jejichž cílem je zabránit ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo zpřístupnění vašich údajů neoprávněnými osobami. K vašim údajům má přístup pouze několik osob. Tyto osoby nesou odpovědnost za technický, obchodní či redakční dohled nad těmito servery. Bez ohledu na pravidelné sledování však úplnou ochranu proti všem rizikům garantovat nelze.

Vaše osobní údaje jsou přenášeny po Internetu v zašifrované podobě. Pro přenos dat používáme šifrování podle kryptografického protokolu TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Socket Layer).

3. Zpřístupnění osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje používáme pouze za účelem poskytování služeb na základě vašich požadavků. Využíváme-li externí poskytovatele služeb, také oni mají přístup k datům pouze za účelem poskytování služeb. Pro zajištění shody se zákonnými ustanoveními o ochraně údajů přijímáme technická a organizační opatření a smluvně zavazujeme naše externí poskytovatele služeb k témuž.

Vaše údaje dále nezpřístupňujeme třetím osobám bez vašeho výslovného souhlasu, a zejména ne pro marketingové účely. Vaše osobní údaje budou zpřístupněny, pouze pokud ke zpřístupnění dáte svůj souhlas nebo pokud jsme oprávněni nebo povinni údaje zpřístupnit na právním základě, případně na základě úředního či soudního příkazu. Může se jednat o poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení nebo pro účely zabezpečení či na základě uplatnění práv na duševní vlastnictví.

Při přenosu vašich osobních údajů vlastními prostředky nebo v zastoupení našimi poskytovateli služeb do států mimo Evropskou unii dodržujeme speciální ustanovení čl. 44 a násl. nařízení GDPR a smluvně zavazujeme naše poskytovatele služeb k dodržování stejných právních předpisů. Z tohoto důvodu budeme přenášet vaše údaje do států mimo Evropskou unii pouze v případě, že bude garantována ochrana v souladu s nařízením GDPR. Tato úroveň ochrany je zajištěna zejména adekvátností rozhodnutí Evropské komise nebo na základě vhodných záruk podle čl. 46 nařízení GDPR.

4. Právní základ pro zpracovávání údajů

Získáme-li souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů, je právním základem pro zpracovávání údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.
Zpracováváme-li osobní údaje za účelem plnění smlouvy nebo v rámci vztahu s vámi, který je podobný smluvnímu, je právním základem pro zpracovávání údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Zpracováváme-li vaše osobní údaje za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona, je právním základem pro zpracovávání údajů čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR.

Článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR lze použít jako právní základ pro zpracovávání údajů, je-li zpracovávání vašich osobních údajů potřebné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby a pokud ochrana vašich osobních údajů nevyplývá z vašich zájmů, základní práv a svobod.

V těchto zásadách budeme vždy uvádět právní základ, který nás ke zpracovávání vašich osobních údajů opravňuje.

5. Výmaz údajů a doba uložení

Pomine-li důvod pro uložení, vaše osobní údaje vymažeme nebo zablokujeme. Můžeme však vaše údaje uchovávat i po delší dobu, existují-li zákonem stanovené požadavky, které se na nás vztahují, například požadavky týkající se doby uložení a dokumentace. V takovém případě vymažeme nebo zablokujeme vaše osobní údaje až po uplynutí příslušných požadavků.

II. Požívání naší webové stránky

1. Informace o vašem počítači

Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, shromažďujeme následující informace o vašem počítači, a to nezávisle na tom, zda se zaregistrujete, či nikoli: IP adresu vašeho počítače, dotaz vašeho prohlížeče a dobu tohoto dotazu. Dále zaznamenáváme stav a množství dat přenesených v souvislosti s tímto dotazem. Shromažďujeme také informace o produktu a verzi prohlížeče a operačního systému použitého počítače. Zaznamenáváme i údaje o webové stránce, z níž jste přistoupili k naší webové stránce. IP adresa vašeho počítače se ukládá pouze po dobu používání webové stránky a poté je vymazána nebo anonymizována zkrácením jejího názvu. Zbývající údaje zůstávají uloženy po dobu jednoho roku.

Tyto údaje používáme za účelem provozování webové stránky, zejména za účelem zjišťování a opravy chyb, pro stanovení míry využití webové stránky a pro provádění jejích úprav a zlepšení. Tyto účely tvoří základ našeho oprávněného zájmu na zpracovávání údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

2. Používání cookies

Jako mnoho jiných webových stránek i ta naše využívá cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a obsahují určitá nastavení a data potřebná pro interakci vašeho prohlížeče s naší webovou stránkou. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, z níž byl soubor cookie odeslán, informace o stáří cookie a alfanumerický identifikátor.

Cookie nám umožňuje rozpoznat váš počítač a ihned provést určitá nastavení nebo preference, které jsou k dispozici. Kdykoliv je to možné, jsou cookies, která používáme, tzv. „session“ cookies (cookies relace), což znamená, že jsou automaticky vymazána po ukončení relace prohlížeče. V každém jednotlivém případě lze cookies s delší dobou uložení používat pro zohlednění vašich nastavení a preferencí při další návštěvě naší webové stránky.

Většina prohlížečů je nastavena na automatický příjem cookies, ale funkci ukládání cookies můžete deaktivovat nebo můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás o odeslání cookies informoval. Je také možné ručně vymazat cookies, která již byla uložena podle nastavení vašeho prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že vaše používání naší webové stránky může být omezeno nebo v některých případech i zcela zablokováno, pokud odmítnete uložení cookies nebo vymažete cookies, která jsou zapotřebí.

Nejsou-li cookies pro provoz naší webové stránky potřebná, požádáme vás o souhlas s používáním cookies při první návštěvě naší webové stránky. Pokud se jedná o nepovinná cookies třetích osob, podrobnější popis najdete pod službami příslušných poskytovatelů – třetích osob, které využíváme. Právním základem pro zpracovávání souvisejících údajů, včetně jakéhokoli dalšího přenosu údajů, je v každém případě váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Souhlas, který nám případně dáte, může být kdykoliv odvolán s účinkem do budoucna, zejména změnou zvolených nastavení.

Právním základem pro používání požadovaných cookies je náš oprávněný zájem na řádné prezentaci naší webové stránky podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR a také, pro případ smluv uzavíraných nebo plněných prostřednictvím naší webové stránky, smluvní plnění podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Souhlas se souborem cookie

Kliknutím na odkaz níže zobrazíte všechny podrobnosti a zkontrolujete svůj výběr týkající se souborů cookie na tomto webu.

Váš výběr týkající se cookies na tomto webu

III. Zahrnutí služeb od poskytovatelů – třetích osob

Některé funkce naší webové stránky jsou zajišťovány pomocí služeb poskytovaných poskytovateli – třetími osobami. Příslušnými službami jsou primárně volitelné funkce, jejichž použití si případně výslovně zvolíte. S příslušnými poskytovateli máme uzavřeny smlouvy o poskytování nebo začlenění jejich služeb a vynaložili jsme maximální úsilí, abychom zajistili, že tito poskytovatelé – třetí osoby budou poskytovat transparentní informace o rozsahu zpracovávání osobních údajů a budou dodržovat zákonná ustanovení týkající se jejich ochrany.

1. Google Tag Manager

Na naší webové stránce používáme systém Google Tag Manager od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále označované jako „Google“). Google Tag Manager je systém pro správu měřicích skriptů (TMS), tj. měřicích kódů, pomocí kterého lze vkládat jednotlivé kódy a provádět jejich správu na naší webové stránce. Pomocí systému Google Tag Manager lze do webové stránky integrovat služby Google.

Při používání systému Google Tag Manager je vytvořeno připojení se servery Google. Společnost Google tímto způsobem ukládá IP adresu prohlížeče zařízení použitého návštěvníkem webových stránek. V této souvislosti nelze vyloučit možnost přenosu údajů do společnosti Google ve Spojených státech a případný přístup amerických bezpečnostních složek k údajům. V souvislosti s používáním systému Google Tag Manager však nejsou ukládány žádné soubory cookie.

Podrobnější informace o systému Google Tag Manager a zpracovávání dat společností Google najdete zde:
https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=cs
https://www.google.com/policies/privacy/

Náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) je právním základem našeho používání systému Google Tag Manager. Naším oprávněným zájmem je správa měřicích kódů na naší webové stránce, která nám umožňuje provádět analýzu využití naší webové stránky a zlepšení a individualizace námi poskytovaných služeb.

2. Google Analytics

Používáme službu Google Analytics pro statistické účely. Google Analytics je služba zaměřená na analýzu webových stránek vytvořená a provozovaná společností Google.

Společnost Google kromě jiného využívá cookies k provádění analýz v kontextu služby Google Analytics. Společnost Google stanovuje typ a rozsah použití a analýzy souborů cookie. Informace generované těmito soubory cookie o vašem používání webové stránky se obvykle přenášejí na server společnosti Google, kde jsou uloženy. V této souvislosti nelze vyloučit možnost přenosu údajů do Spojených států a případný přístup amerických úřadů k těmto údajům. Je-li však na webové stránce aktivní možnost anonymizace IP, společnost Google nejprve vaši IP adresu zkrátí. K přenosu úplné IP adresy na server společnosti Google a jejímu zkrácení zde dochází pouze ve výjimečných případech.

Společnost Google bude používat tyto informace naším jménem k vyhodnocení používání webové stránky, k vypracování zpráv o aktivitě webové stránky a k poskytování služeb souvisejících s používáním webové stránky a Internetu pro nás jako provozovatele webové stránky. Společnost Google může údaje dále používat pro své vlastní účely. V rámci těchto vlastních účelů společnost Google vytváří profily chování uživatelů nebo propojuje data s jinými daty, například se stávajícími účty Google. Na tyto činnosti zpracovávání údajů nemáme žádný vliv. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v kontextu služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty společnosti Google. Podrobnější informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na odkazu uvedeném níže.

Dále využíváme funkci „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. Ta umožňuje vytváření zpráv, které obsahují souhrn údajů o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webové stránky. Tato data pocházejí ze zájmové reklamy společnosti Google i z dat návštěvníků od poskytovatelů – třetích osob. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat pomocí nastavení ve svém účtu Google nebo lze obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v odstavci uvedeném níže. Více informací o funkci „demografických charakteristik“ společnosti Google najdete na stránce https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=cs.

Můžete také společnosti Google zabránit ve shromažďování a zpracovávání údajů generovaném souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk (plug-in) prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs. Další informace jsou k dispozici na stránce http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs nebo http://www.google.com/intl/cs/analytics/privacyoverview.html (jedná se o všeobecné informace o službě Google Analytics a ochraně dat). Vezměte prosím na vědomí, že na našich webových stránkách byl ke službě Google Analytics přidán kód „anonymizeIp();“ za účelem anonymizace IP adres; tato operace zahrnuje vymazání posledních osmi bitů.

3. Dealfront

Na naší webové stránce používáme službu Dealfront společnosti Dealfront Finland Oy, Keskuskatu 6 E, 00100, Helsinki, Finsko („Dealfront“). Služba Dealfront umožňuje identifikovat společnosti, které navštíví naši webovou stránku, abychom je mohli cíleným způsobem kontaktovat. Služba Dealfront nejprve zaznamená IP adresy uživatelů naší webové stránky. Následně propojí seznam IP adres s informacemi o společnostech nalezených na těchto IP adresách. Vzhledem k tomu, že jsou IP adresy zkráceny, nevyužívají se žádné informace o fyzických osobách. Informace o fyzických osobách mohou být získány v souvislosti s prohlížením informací o připojené společnosti. V souvislosti s využíváním služby Dealfront se také používají soubory cookie. V této souvislosti nelze vyloučit možnost přenosu údajů do Spojených států a případný přístup amerických bezpečnostních složek k údajům.

Další informace o shromažďování údajů a o ochraně údajů při používání služby Dealfront najdete na adrese: https://www.leadfeeder.com/privacy/ a https://www.leadfeeder.com/leadfeeder-and-gdpr/.

Právním základem používání služby Dealfront je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

4. HubSpot

Za účelem analýzy naší webové stránky používáme služby společnosti HubSpot Inc., Ground Floor, Two Dockland Central Guild Street, Dublin 1, Irsko („HubSpot“). HubSpot je integrované softwarové řešení spojující různé aspekty on-line marketingu. Mezi tyto aspekty patří: marketing pomocí elektronické pošty (newsletter a automaticky zasílané zprávy, například nabízené ke stažení), tvorba zpráv (například zdroje návštěvnosti, přístup atd.), správa kontaktů (například segmentace uživatelů a CRM), vstupní stránky a formuláře kontaktních údajů. Služba HubSpot je využívána zejména k optimalizaci našich marketingových opatření a naší webové stránky, například pomocí statistických analýz a hodnocení zdokumentovaného chování uživatelů. V souvislosti s různými funkcemi služby HubSpot se používají i cookies.

Osobní údaje zpracovávané při používání služby HubSpot i obsah webové stránky jsou ukládány na servery HubSpot. Mohou být použity pro účely zahrnující například určení, že obsah webové stránky je pro uživatele relevantní, i pro analýzu a hodnocení chování uživatele. V této souvislosti nelze vyloučit možnost přenosu údajů do Spojených států a případný přístup amerických bezpečnostních složek k údajům. Všechny údaje zpracovávané v této souvislosti jsou používány výhradně za účelem optimalizace našich marketingových opatření. Další informace o ochraně údajů provozovatelem služby HubSpot najdete na následující stránce: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.
Právním základem využívání služeb HubSpot je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

5. Retargeting a remarketing

Retargeting a remarketing je označením technologií, pomocí nichž je uživatelům, kteří v minulosti navštívili určitou webovou stránku, zobrazována související reklama i poté, kdy danou webovou stránku opustí. Za tímto účelem je třeba rozpoznávat uživatele Internetu nad rámec vlastní webové stránky společnosti, pro kterou jsou využívány soubory cookie příslušných poskytovatelů služeb; přitom se zohledňuje také aktuální chování uživatelů. Pokud si uživatel například prohlížel určité produkty, mohou mu být později zobrazovány stejné nebo podobné formou reklamy na jiných webových stránkách. Jedná se o cílenou reklamu, která je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů. Tato cílená reklama nevyžaduje žádnou identifikaci uživatele překračující rámec rozpoznání. Za tímto účelem neslučujeme údaje používané pro retargeting nebo remarketing s jinými údaji.

Tyto technologie používáme k zobrazování reklamy na Internetu. K zobrazování této reklamy využíváme poskytovatele – třetí osoby. Kromě jiného používáme služby společnosti Google umožňující automatické zobrazování zájmových produktů uživatelům Internetu. Tato funkce je realizována prostřednictvím cookies. V rámci tohoto procesu nelze vyloučit možnost přenosu údajů do společnosti Google ve Spojených státech a případný přístup amerických bezpečnostních složek k těmto údajům.

Další informace o této technologii lze získat v zásadách ochrany údajů společnosti Google na stránce https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Soubory cookie potřebné pro tyto technologie budou uloženy pouze na základě vašeho předchozího aktivního souhlasu. Instalaci cookies pro službu Google Remarketing and Google AdWords Conversion Tracking lze v plném rozsahu zabránit předem pomocí konkrétních nastavení softwaru prohlížeče z webové stránky http://www.google.com/policies/privacy/ads/ a změnou příslušných nastavení.
6. AdRoll

Využíváme službu Adroll Remarketing Tracking společnosti NextRoll, Inc., Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irsko. Při používání naší webové stránky jsou anonymizované údaje ukládány na navštívených stránkách formou souborů cookie. Tato služba analyzuje chování uživatelů pomocí algoritmů za účelem zobrazení cílených doporučení týkajících se produktů formou individualizovaných reklamních proužků na jiných webových stránkách. Soubor cookie umístěný za tímto účelem obsahuje náhodný identifikátor. Když je soubor cookie vymazán, tento identifikátor zmizí. Příslušné soubory cookie jsou ukládány pouze na základě vašeho souhlasu. Právním základem pro používání této služby je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. V této souvislosti nelze vyloučit možnost přenosu údajů do Spojených států a případný přístup amerických bezpečnostních složek k údajům.

Více informací o zpracování údajů v souvislosti se službou AdRoll najdete na stránce: https://www.adroll.com/privacy .

7. Meta Pixel

V rámci reklamy na Facebooku a Instagramu používáme takzvaný „Meta pixel“, pokud jste s tím souhlasili. Jedná se o analytickou službu poskytovanou společností Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen „Meta“). „Meta pixel“ je kód v jazyce JavaScript a je integrován do webových stránek za účelem sledování účinnosti reklam společnosti Meta pro statistické účely a průzkum trhu. Díky tomu je možné zjistit, kdy byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku nebo Instagramu přesměrováni na naše webové stránky a zda zde provedli určitou akci (např. odeslání kontaktního formuláře nebo zobrazení stránky). To nám také umožňuje definovat a zacílit uživatele našich webových stránek jako cílovou skupinu pro prezentaci reklam (např. oslovit uživatele prostřednictvím reklam poté, co navštívili naše webové stránky). Společnost Meta prostřednictvím integrace shromažďuje mimo jiné následující informace: IP adresa, informace o prohlížeči a jeho historii, doba prohlížení, informace o souborech cookie, historie webových stránek, věk, pohlaví, nastavení jazyka prohlížeče.

Zpracování vašich údajů v této souvislosti je povoleno pouze s vaším souhlasem. Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost Meta uvádí, že shromážděné údaje uchovává pouze po dobu nezbytnou pro příslušné účely. Například soubor cookie „_fbp“ identifikuje prohlížeče za účelem poskytování analytických služeb pro reklamu a webové stránky. Jeho doba uložení je 90 dní. Společnost Meta je certifikována podle rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů (DPF). Další informace o něm naleznete na adrese https://www.dataprivacyframework.gov/list.

8. Google Maps

Pro potřeby naší webové stránky používáme mapovací službu Google Maps. Google Maps je služba společnosti Google. Pro potřeby map, které jsou začleněny do naší webové stránky, jsou ukládány pouze technicky nezbytné soubory cookie.

Za účelem splnění zákonných ustanovení o ochraně údajů, obsahují podmínky používání mapovací služby ustanovení o ochraně údajů daná zákonem, jejichž smyslem je vaše ochrana. Podmínky používání mapovací služby Google jsou k dispozici na stránce https://www.google.com/intl/cs_CZ/help/terms_maps.html; obecný výklad pojmů společnosti Google týkajících se ochrany údajů je k dispozici na následující adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs .

Právní základ pro začlenění mapovací služby představuje článek 6 odst. 1 písm. f); náš oprávněný zájem spočívá v poskytování materiálu v podobě map pro vaši orientaci. Právním základem pro umisťování souborů cookie v souvislosti s používáním mapovací služby Google Maps je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

9. Používání služby Google reCAPTCHA

Za účelem ochrany proti zneužití našich on-line formulářů a nevyžádané poště (spam) používáme u některých formulářů na naší webové stránce službu Google reCAPTCHA. Tato služba eliminuje pokusy automatizovaného softwaru (takzvaných botů) provádět nežádoucí aktivity na naší webové stránce tím, že kontroluje ruční zadávání. Tato služba zahrnuje odeslání IP adresy a případně dalších údajů, které potřebuje společnost Google pro provozování služby reCAPTCHA, do společnosti Google. Cílem této služby je ochrana našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, které spočívají v nepřerušeném provozu naší webové stránky. V této souvislosti nelze vyloučit možnost přenosu údajů do Spojených států a případný přístup amerických bezpečnostních složek k údajům.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a dále o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na stránce: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

10. Matomo

Tyto webové stránky používají open-source službu pro analýzu webu Matomo.

Pomocí služby Matomo můžeme shromažďovat a analyzovat údaje o používání našich webových stránek návštěvníky. Díky tomu můžeme mimo jiné zjistit, kdy byly které stránky zobrazeny a z jakého regionu přišly. Shromažďujeme také různé soubory protokolů (např. IP adresu, odkaz, použité prohlížeče a operační systémy) a můžeme měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provádějí určité akce (např. kliknutí, nákupy atd.).

Všechny soubory protokolu jsou zpracovávány anonymně, takže je již nelze přiřadit k návštěvníkům webových stránek.

Systém Matomo jsme nakonfigurovali tak, že neukládá žádné soubory cookie do vašeho prohlížeče, a analýza je tedy bez souborů cookie.

11. Lokalizační služba GeoIP

Abychom vám mohli poskytnout lokalizované prostředí na našich webových stránkách, používáme službu IP2Location k určení země původu na základě vaší IP adresy. Vaši IP adresu shromažďujeme a používáme pouze pro tento účel. Pokud máte v souboru cookie forceCountry nastavenou konkrétní zemi, použijeme místo toho tuto zemi a nebudeme provádět dotaz na polohu na základě IP.

IV. Portál pro uchazeče

Portál pro uchazeče můžete využít pro podání žádosti o volné pracovní místo v naší společnosti včetně všech potřebných informací a dokumentů. Použití portálu pro uchazeče je dobrovolné. Svou žádost o volné pracovní místo nám můžete zaslat i jiným způsobem, například e-mailem nebo poštou. Všechny osobní údaje z vaší žádosti a veškerých příloh, které nám poskytnete, budou shromažďovány, zpracovávány a používány z naší strany a ze strany našich poboček pro účely výběrového řízení s uchazeči a pro interní statistické účely.

Je-li žádost uchazeče přijata přes portál pro uchazeče, vaše doklady v elektronické formě jsou předány lidem, kteří provádějí konkrétní personální rozhodování nebo jsou do tohoto rozhodování významně zapojeni. Tito lidé jsou zpravidla pracovníci personálního oddělení (náboráři) a vedoucí pracovníci a v některých případech také osoby s odpovědností za určitou oblast. Dále může být z důvodu dodržování zákonných ustanovení v oblasti pracovního práva nebo práva sociálního zabezpečení nezbytné, aby při zpracovávání konkrétní žádosti o volné pracovní místo měli k profilu uchazeče přístup zástupci zaměstnanců (závodní rada a zástupci zaměstnanců s postižením). Údaje jsou dále zpřístupněny pouze v rámci naší skupiny přidružených společností s vaším výslovným souhlasem.

Požádáte-li o inzerovanou pozici, dokumenty budou automaticky vymazány po uplynutí šesti měsíců od data uzavření náborového procesu za předpokladu, že neexistují oprávněné zájmy, které by byly s výmazem v rozporu. Mezi oprávněné zájmy v tomto kontextu patří například závazek poskytnout důkazní materiál v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (General Equal Treatment Act, AGG).

V případě žádosti o volné pracovní místo bez vazby na inzerovanou pozici (nevyžádaná žádost), je žádost uchovávána tak dlouho, dokud je její obsah relevantní. Máte možnost kdykoliv požádat o vymazání své žádosti o volné pracovní místo, a to i před uplynutím určených dob uchování. V případě úspěšné žádosti o volné pracovní místo budou přenesené údaje uloženy v souladu se zákonnými požadavky týkajícími se zpracovávání údajů v souvislosti s pracovním poměrem. Ve všech ostatních případech je právním základem pro uložení údajů uchazeče váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Další informace o zpracovávání vašich osobních údajů v rámci podávání žádosti o volné pracovní místo lze najít v zásadách ochrany osobních údajů na našem portálu pro uchazeče.

V. AddStore

V naší aplikaci AddStore máte možnost získat komplexní přehled o našich přizpůsobitelných AddOn řešeních, seminářích a balíčcích služeb. Aplikace AddStore je určena pro usnadnění vyhledávání správného řešení pro vaši společnost a předložení nabídky pro nalezení přizpůsobitelných a použitelných řešení. Za tímto účelem můžeme, prostřednictvím správného nastavení souborů cookie, používat osobní údaje, jako je například IP adresa, vyhledávací funkce nebo přístup ke konkrétním podstránkám na webové stránce NTT DATA Business Solutions, abychom vám usnadnili vyhledávání a zobrazování produktů, které by vás mohly zajímat. Právním základem je v tomto případě váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.
Kromě toho dále zpracováváme vaše údaje za účelem navázání kontaktu a zpracování vašeho dotazu. Právním základem je i v tomto případě váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Další informace o zpracovávání vašich osobních údajů v souvislosti s používáním aplikace AddStore lze najít v zásadách ochrany osobních údajů.

VI. Fanouškovská stránka (fan page) na Facebooku a účet na Instagramu

Kromě naší webové stránky udržujeme fanouškovskou stránku na sociální síti Facebook a účet na sociální síti Instagram. Fanouškovskou stránku a účet na Instagramu používáme k poskytování informací o našich aktivitách a jako nabídku komunikačního kanálu. Sociální síť Facebook provozuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále označovaná jako „Facebook“).

1. Vymezení odpovědnosti

V rozsahu, v němž je to na sociální síti Facebook možné, zajišťujeme ochranu vašich osobních údajů a vašeho soukromí. V rozsahu, v němž zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s návštěvou fanouškovské stránky nebo účtu na Instagramu, platí výklad pojmů uvedený v těchto zásadách ochrany osobních údajů bez omezení. Z důvodu integrace fanouškovské stránky a účtu do nabídek uveřejňovaných na Facebooku je důležité vzít na vědomí, že Facebook při tom zpracovává osobní údaje. Na zpracování údajů ze strany provozovatele sociální sítě Facebook nemáme žádný vliv. Facebook není námi kontrahovaným zpracovatelem osobních údajů, za kterého neseme odpovědnost. Pro zpracovávání údajů provozovatelem sociální sítě Facebook, alespoň podle vyjádření této společnosti, platí pokyny, které lze nalézt na následující webové stránce https://www.facebook.com/policy.php.

Podle platné legislativy na ochranu osobních lze předpokládat, že spolu s provozovatelem sociální sítě Facebook neseme odpovědnost za provoz fanouškovské stránky a za analýzu údajů uživatelů při návštěvě fanouškovské stránky. Totéž platí pro provoz účtu na Instagramu a pro související analytické možnosti. V souladu se zákonnými ustanoveními týkajícími se ochrany osobních údajů jsme s provozovatelem sociální sítě Facebook uzavřeli interní dohodu o vymezení odpovědnosti.

2. Page Insights

Facebook nabízí provozovatelům fanouškovských stránek i účtů na Instagramu možnost získat přehled o využití fanouškovské stránky nebo účtu na Instagramu a jejich uživatelích prostřednictvím funkcí Page Insights. Funkce Page Insights primárně umožňuje získávat a analyzovat statistická data. Využíváme data pořízená funkcí Page Insights pro návrh naší fanouškovské stránky a účtu na Instagramu, který bude v maximální možné míře atraktivní a efektivní. Facebook nám poskytuje data, která Facebook za tímto účelem sám vygeneroval. Facebook zpřístupnil další informace o fungování a odpovědnosti v rámci funkce Page Insights na následující stránce https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

3. Facebook Business Manager

Platformu Facebook Business Manager používáme pro správu našich stránek na sociálních sítích. Tato platforma pro správu je zprostředkovávána provozovatelem sociální sítě Facebook. Tento nástroj slouží k vytvoření plánu oprávnění pro správu fanouškovské stránky. Lze jej také využít k zobrazení úspěšnosti libovolných reklamních kampaní nebo podobných aktivit v souvislosti s analýzou. Během tohoto technického procesu mohou být údaje přenášeny na servery provozovatele sociální sítě Facebook ve Spojených státech. Nelze vyloučit možnost přístupu amerických bezpečnostních složek k těmto údajům.

Další informace o ochraně údajů provozovatelem sociální sítě Facebook najdete na následující stránce: www.facebook.com/about/privacy.

4. Facebook Messenger a Instagram Direct Messaging

Facebook nabízí zaregistrovaným uživatelům sociální sítě Facebook možnost přímé komunikace pomocí nástroje Facebook Messenger. V případě Instagramu máte stejnou možnost přímé komunikace s námi prostřednictvím funkce „Instagram Direct Messaging“. Kontaktujete-li nás pomocí nástroje Messenger nebo prostřednictvím funkce Instagram Direct Messaging, ukládáme a využíváme přenesené údaje výhradně za účelem reakce na váš dotaz. Právním základem pro zpracovávání vašich údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR a také náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve shromažďování a zpracovávání dotazů zákazníků, analyzování dotazů zákazníků a monitorování za účelem ochrany proti zneužití.

Údaje jsou vymazány v okamžiku, kdy již nejsou zapotřebí pro dosažení účelu, za kterým byly shromážděny. Ve vztahu k vašim osobním údajům se jedná například o ukončení určité konverzace. Konverzace je pro nás ukončena v okamžiku, kdy je podle okolností zřejmé, že záležitost byla nade vši pochybnost vyjasněna. Máte možnost kdykoliv svůj souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů odvolat; v takovém případě údaje vymažeme, pokud nebude existovat žádný právní základ pro jejich další uchovávání.

5. Další informace o sociální síti Facebook

Máte-li otázky týkající se využívání osobních údajů v souvislosti s používáním sociální sítě Facebook, můžete se kdykoli obrátit na nás a našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje a komunikační kanály jsou uvedeny v našich zásadách ochrany osobních údajů. Máte-li otázky týkající se ochrany údajů na sociální síti Facebook, požádáme vás, abyste se obrátili přímo na provozovatele sociální sítě Facebook. Všeobecné informace o zabezpečeném používání sociálních sítí jsou dále k dispozici na webové stránce Německého spolkového úřadu pro informační bezpečnost (BSI) na adrese https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html.

VII. Komunikace s námi

Můžete nás kontaktovat různými způsoby včetně například kontaktního formuláře na naší webové stránce. Budeme také rádi, když budete odebírat náš pravidelný newsletter zasílaný e-mailem.

1. Kontaktní formulář a registrační formulář

Pokud si přejete použít kontaktní formulář nebo registrační formulář na naší webové stránce, budeme shromažďovat osobní údaje, které nám za tímto účelem poskytnete na příslušném formuláři, zejména jméno a e-mailovou adresu. Ukládáme rovněž IP adresu a datum a čas dotazu. Údaje přenesené pomocí kontaktního formuláře nebo registračního formuláře zpracováváme výhradně proto, abychom mohli reagovat na váš dotaz nebo obavu, a za účelem provedení registrace.

Můžete se sami rozhodnout, jaké informace o vás nám dovolíte přenést prostřednictvím kontaktního formuláře a registračního formuláře. Právním základem pro zpracovávání vašich údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Po úspěšném provedení tohoto kroku budou údaje nejprve uloženy pro případ, že dojde k dalším dotazům. Kdykoliv můžete požádat o vymazání těchto údajů; pokud o to nepožádáte, údaje vymažeme po úplném dokončení dané věci. V každém případě i nadále platí zákonná ustanovení týkající se doby uchovávání.

2. Vnořené odkazy na webové stránky

E-maily, které zasíláme, obsahují odkazy vedoucí pomocí retranslace přes naše servery do příslušných oblastí Internetu. Retranslační systém nám umožňuje změnit cílovou URL adresu těchto odkazů a stanovit efektivitu marketingových opatření. Pomocí těchto odkazů můžeme určit, zda jste klikli na odkaz v e-mailu. Informace o této interakci lze spojit s vaší osobní identitou. Právním základem je v tomto případě váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

3. On-line průzkumy

Na naší webové stránce také provádíme průzkumy. Pokud se takového průzkumu zúčastníte, budou přenesená data uložena a použita pouze za účelem provádění konkrétního průzkumu. Hlavně a především budou tyto údaje použity za účelem dalšího zasílání informací, pouze pokud nám k tomuto úkonu v souvislosti s daným průzkumem dáte svůj výslovný souhlas. V rámci on-line průzkumů se můžete rozhodnout, jaké informace nám poskytnete. Právním základem je v tomto případě váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Údaje jsou vymazány v okamžiku, kdy již nejsou zapotřebí pro dosažení tohoto účelu. Ve vztahu k vašim osobním údajům se jedná například o dokončení konkrétního průzkumu.

4. Sociální sítě

Na naší webové stránce najdete odkazy na sociální sítě Facebook a Instagram, profesní sociální sítě Xing a LinkedIn, platformu pro sdílení videosouborů a službu pro zasílání příspěvků Twitter. Odkazy lze rozlišit podle loga příslušného poskytovatele. Máte také možnost sdílení jednotlivých položek obsahu se třetími osobami pomocí příslušných odkazů.

Na naší webové stránce dále používáme plug-iny, které jsou poskytovány sociálními sítěmi Facebook, Twitter, Xing (Německo, Švýcarsko) a LinkedIn. Za účelem ochrany vašich údajů tyto plug-iny nejsou integrovány přímo do naší webové stránky, ale jsou zanořeny do stránky pomocí odkazu. Toto řešení zajišťuje, že návštěva jedné z našich webových stránek obsahujících plug-in nepovede automaticky k připojení k serverům poskytovatele příslušné sociální sítě.

Kliknutí na odkazy nebo plug-in otevře stránky příslušné sociální sítě; na takové stránky se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Seznamte se prosím se zásadami ochrany osobních údajů jednotlivých poskytovatelů sociálních sítí, najdete je na následujících stránkách:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Xing: https://www.xing.com/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=cs_CZ
YouTube: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=cs

Před kliknutím na příslušné odkazy nejsou přenášeny žádné osobní údaje k poskytovatelům jednotlivých sociálních sítí. Vaše návštěva stránky s odkazy je dále právním základem pro zpracování údajů příslušnými poskytovateli.

5. Používání YouTube

Do naší webové stránky jsou začleněna videa na platformě YouTube; abychom vám je mohli přehrát, používáme plug-in služby YouTube (dále označované jako „YouTube“), jejímž provozovatelem je společnost Google. Společnost Google je provozovatelem této služby.
Službu YouTube používáme v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů s cílem ochránit vaše osobní údaje co nejlépe. Navštívíte-li z naší webové stránky stránku, která zahrnuje video služby YouTube, společnost Google obdrží pouze informace, které jsou zapotřebí k přehrání videa, a žádné soubory cookie za účelem analýzy využití nejsou ukládány. Společnost Google obdrží další informace, pouze v případě, že si zobrazené video přehrajete; v takovém případě Google může umístit soubory cookie, které analyzují vaše uživatelské chování. Když si video přehrajete, jsou se servery Google sdíleny například informace o stránce, na kterou jste přešli z naší webové stránky a z níž si video přehráváte.

Jste-li přihlášeni ke svému účtu Google, dovolujete provozovatelům Googlu nebo YouTube, aby spárovali vaše chování v prohlížeči přímo s vaším osobním profilem Google. Tímto vám doporučujeme, abyste si zobrazená videa YouTube přehrávali, pouze pokud souhlasíte se souvisejícím zpracováním údajů společností Google. Spárování údajů s vaším profilem Google můžete zabránit tím, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube. Další informace o tom, jak je nakládáno s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na stránce https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/, což platí i pro YouTube.

Platformu YouTube používáme k tomu, abychom vám mohli přehrát videa, a tím vás lépe informovali o nás a našich službách. Právním základem pro začlenění videí je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR; k přehrávání videí a souvisejícímu zpracovávání dalších údajů však dojde pouze na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

6. Používání Vimeo

Do naší webové stránky jsou začleněna videa na platformě Vimeo. Společnost Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA (dále označovaná jako „Vimeo“) je provozovatelem této služby.

Navštívíte-li z naší webové stránky nějakou stránku, na které je zobrazeno video pomocí služby Vimeo, je navázáno spojení se servery Vimeo. Služba Vimeo může uložit soubory cookie za účelem analýzy vašeho uživatelského chování. Se serverem je například sdílena informace o tom, které stránky jste z naší webové stránky navštívili.

Jste-li přihlášeni ke svému účtu Vimeo, dovolujete provozovateli této služby, aby spároval vaše chování v prohlížeči přímo s vaším osobním profilem. Můžete tomu zabránit tím, že se ze svého účtu odhlásíte. Další informace o tom, jak je nakládáno s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů provozovatele služby Vimeo na stránce https://vimeo.com/privacy.

Platformu Vimeo používáme k tomu, abychom vám mohli přehrát videa a informovali vás o nás a našich službách. Právním základem pro začlenění videí je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR; k přehrávání videí a souvisejícímu zpracovávání dalších údajů však dojde pouze na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

VIII. Vaše práva a jak nás kontaktovat

Velmi se snažíme o to, abychom vysvětlili zpracovávání vašich osobních údajů co nejtransparentnějším způsobem, a také o to, abychom vás informovali o vašich právech. Pokud si přejete získat podrobnější informace nebo uplatnit svá práva, můžete nás kdykoliv kontaktovat, abychom se mohli vašimi obavami zabývat.

1. Práva dotčených stran

Pokud se jedná o zpracovávání osobních údajů, máte rozsáhlá práva. Za prvé máte rozsáhlé právo na informace a podle potřeby můžete požadovat opravu, případně výmaz nebo zablokování svých osobních údajů. Můžete také požadovat omezení zpracovávání svých údajů a máte právo vznést námitku proti takovému zpracovávání. Máte také právo na přenositelnost údajů, které se vztahuje na osobní údaje, jež jste nám poskytli.
Pokud si přejete uplatnit některé ze svých práv, případně získat další informace o svých právech, obraťte se prosím na naše oddělení služeb zákazníkům. Můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Odvolání souhlasu a námitky

Souhlas, který nám případně dáte, může být kdykoliv odvolán s účinkem do budoucna. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na právní platnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Kontaktním místem pro tento účel je také naše oddělení služeb zákazníkům a náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Není-li zpracovávání vašich osobních údajů založeno na souhlasu, ale na jiném právním základě, můžete proti takovému zpracování údajů vznést námitku. Vaše námitka povede ke kontrole a, bude-li to nutné, k ukončení zpracovávání údajů. O výsledcích této kontroly budete informováni, a pokud zpracovávání údajů bude pokračovat i po kontrole, dostanete od nás další informace s vysvětlením, proč je zpracovávání údajů v souladu s platnou legislativou.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů a kontakt

Ustanovili jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám poskytuje podporu v problematice související s ochranou osobních údajů a na kterého se také můžete obrátit přímo. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na následující adrese ve věci vztahující se k osobním údajům či nakládání s nimi, nebo když potřebujete informace o právních záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů: [email protected].

4. Stížnosti

Jste-li přesvědčeni, že naše zpracovávání vašich osobních údajů není v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů nebo platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost k regulačnímu orgánu. Můžete podat stížnost i našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů věc vyšetří a o výsledcích svého šetření vás bude informovat.

IX. Další informace a změny

1. Odkazy na jiné webové stránky

Naše webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou obecně jako takové označeny. Na rozsah dodržování platné legislativy v oblasti ochrany osobních údajů ze strany provozovatelů těchto propojených webových stránek nemáme žádný vliv. Proto vám doporučujeme, abyste se seznámili s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů provozovatelů těchto jiných webových stránek.

2. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Stav těchto zásad ochrany osobních údajů je k uvedenému datu (níže). Vyhrazujeme si právo na změnu těchto zásad ochrany osobních údajů, a to kdykoliv a s účinkem do budoucna. Ke změnám dochází zejména při technických úpravách webové stránky nebo při změně ustanovení legislativy týkající se ochrany osobních údajů. Přístup k příslušné aktuální verzi těchto zásad ochrany osobních údajů bude k dispozici vždy přímo z webové stránky. Doporučujeme vám, abyste se pravidelně seznamovali se změnami těchto zásad ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od: březen 2024.

Take up Contact with our Data Privacy Team

If you would like to report a data breach or have questions related to our handling of personal data or need additional information on privacy-related legal matters, you can contact us directly by sending this contact form to us.

    For more information, please review our privacy policy.

Souhlas se souborem cookie

Níže naleznete svůj výběr týkající se souborů cookie a veškeré podrobnosti o souborech cookie, které používáme na tomto webu.