Zásady ochrany údajů

Ochranu vašeho soukromí a vašich soukromých údajů bereme velmi vážně. Vaše osobní údaje shromažďujeme, ukládáme a používáme výhradně v souladu s obsahem těchto zásad ochrany osobních údajů a příslušných předpisů o ochraně údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů NTT DATA Business Solutions

Úvod

Společnost NTT DATA Business Solutions AG včetně svých dceřiných společností v jiných zemích (dále jen „my“ a skloňované, odvozené a implicitní tvary tohoto výrazu) je jako provozovatel internetové nabídky na stránce https://www.nttdata-solutions.com osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů uživatelů této internetové nabídky. Naše kontaktní údaje najdete v tiráži internetové nabídky. Kontaktní osoby pro otázky zpracování osobních údajů jsou uvedeny přímo v tomto prohlášení. Ochranu Vašeho soukromí a osobních údajů bereme velice vážně. Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme v souladu s obsahem tohoto prohlášení a relevantních předpisů o ochraně osobních údajů. V tomto prohlášení Vás chceme informovat, v jakém rozsahu shromažďujeme, zpracováváme a používáme Vaše osobní údaje.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o fyzické osobě, jejíž totožnost je či může být určena. Sem spadají všechny informace o Vaší totožnosti, jako je Vaše jméno, e‑mailová adresa či poštovní adresa. Informace, které nelze spojit s Vaší totožností (např. statistické údaje, např. počet uživatelů internetové nabídky), se naproti tomu za osobní údaje nepovažují.

Naši internetovou nabídku můžete v zásadě využívat i bez sdělení své totožnosti a uvedení osobních údajů. Pokud však chcete požádat o informace nebo se ucházet o pracovní místo, zeptáme se Vás na jméno a jiné osobní informace. Je na Vašem svobodném rozhodnutí, zda tyto údaje uvedete. Vždy uvádíme, které údaje jsou pro využití příslušné nabídky potřebné (povinné údaje).

V souvislosti s používáním naší internetové nabídky neprobíhá automatické rozhodování na bázi Vašich osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Vaše údaje ukládáme na obzvlášť dobře zabezpečených serverech v Evropské unii. Ty jsou technickými a organizačními opatřeními chráněny proti ztrátě, zničení, přístupu, pozměnění čí šíření Vašich údajů neoprávněnými osobami. Přístup k Vašim údajům má jen několik oprávněných osob. Ty odpovídají za technickou, obchodní a redakční správu stránky. Navzdory pravidelným kontrolám je však dokonalá ochrana před veškerým nebezpečím nemožná.

Veškeré osobní údaje, které nám prostřednictvím internetové nabídky poskytnete, se přes internet přenášejí v zašifrované podobě. K přenosu údajů používáme šifrování SSL (Secure Socket Layer).

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme v zásadě k poskytování plnění, které si přejete (např. žádáte o informační materiály či se přihlásíte k odběru newsletteru). Další podrobnosti k jednotlivým plněním jsou uvedeny níže.

Údaje nepředáváme třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu, zejména nikoli k reklamním účelům. Vaše osobní údaje předáváme, jen pokud jste k tomu dali souhlas nebo pokud jsme povinni či oprávněni tak učinit na základě zákonných ustanovení a/nebo úředních či soudních rozhodnutí. Může se jednat zejména o sdělení informací pro účely trestního stíhání, k odvrácení nebezpečí či uplatnění práv z duševního vlastnictví.

Právní základ zpracování údajů

Pokud ke zpracování osobních údajů získáme Váš souhlas, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, protože to je nutné k plnění smlouvy či v rámci vztahu obdobného smlouvě, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje ke splnění právní povinnosti, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Jako právní základ zpracování údajů dále připadá v úvahu dále čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud zpracování Vašich osobních údajů slouží k hájení oprávněného zájmu naší společnosti či třetí strany a Vaše zájmy, základní práva a svobody nepožadují ochranu osobních údajů.

V rámci tohoto prohlášení vždy upozorňujeme na to, o jaký právní základ je zpracování Vašich osobních údajů opřeno.

Mazání údajů a délka ukládání

Vaše osobní údaje v zásadě mažeme či blokujeme, jakmile odpadne důvod k jejich uložení. Delší ukládání je však možné, pokud to stanovují předpisy, jimiž se musíme řídit, například s ohledem na zákonnou povinnost ukládat a dokumentovat informace. V takovém případě Vaše osobní údaje smažeme či zablokujeme po vypršení příslušných lhůt.

Použití naší domovské stránky

Informace o Vašem počítači

Při každém Vašem přístupu k naší internetové nabídce shromažďujeme prostřednictvím Vašeho počítače tyto informace: IP adresa Vašeho počítače, dotaz Vašeho prohlížeče a čas dotazu. Navíc evidujeme status a množství dat přenesených v rámci tohoto dotazu. Získáváme také informace o typu a verzi použitého prohlížeče a operačního systému počítače. Dále evidujeme, ze které stránky jste naši internetovou nabídku otevřeli. IP adresa Vašeho počítače se ukládá pouze po dobu, kdy naši internetovou nabídku využíváte, a následně se maže či krácením anonymizuje. Zbývající údaje se ukládají po omezenou dobu. Používáme tyto údaje pro provoz internetové stránky, zejména ke zjištění a odstranění chyb, k určení vytížení stránky a k provedení úprav a zlepšení. Tyto účely zakládají náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Použití cookies

V naší internetové nabídce se stejně jako na mnoha jiných stránkách používají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a obsahují jistá nastavení a údaje pro přístup k naší internetové nabídce přes Váš prohlížeč. Cookie zpravidla obsahuje název domény, z níž bylo odesláno, a dále informace o svém stáří a alfanumerický identifikační kód.

Cookies nám umožňují rozpoznat Váš počítač a okamžitě použít případná nastavení, která jste zvolili v minulosti. Cookies nám pomáhají vylepšit internetovou nabídku a poskytnout Vám lepší služby, které ještě více odpovídají Vašim potřebám. Použití cookies je z technických důvodů zapotřebí např. k rozpoznání registrovaného uživatele.

V závislosti na obsahu a délce ukládání existují různé druhy cookies. Většina cookies, které používáme, jsou tzv. relační cookies, které se mažou, jakmile ukončíte práci s prohlížečem. Dále existují dlouhodobější cookies, díky nimž Vás coby uživatele rozpoznáme. Mnoho cookies pochází přímo od nás. Vedle toho ukládají a vyhodnocují cookies také poskytovatelé služeb (tzv. „cookies třetích stran“).

Ve většině prohlížečů je standardně nastaveno automatické přijímání cookies. Ukládání cookies však můžete deaktivovat, případně můžete upravit nastavení tak, abyste při zasílání cookies byli informování. Upozorňujeme, že naši internetovou nabídku budete za jistých okolností moci využívat jen omezeně, pokud ukládání cookies odmítnete.

Souhlas se souborem cookie

Kliknutím na odkaz níže zobrazíte všechny podrobnosti a zkontrolujete svůj výběr týkající se souborů cookie na tomto webu.

Váš výběr týkající se cookies na tomto webu

Google Analytics

ato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, tedy textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu toho, jak stránku používáte. Informace vygenerované prostřednictvím cookie o Vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Pokud však pro tuto stránku aktivujete anonymizaci IP, společnost Google ve členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru Vaši IP adresu nejprve zkrátí.

Pouze ve výjimečných případech se přenese úplná IP adresa na server Google v USA a tam bude zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky používá Google tyto informace k vyhodnocování Vašeho používání této webové stránky, sestavování zpráv o aktivitách webové stránky a k poskytování dalších služeb, které jsou spojeny s používáním webové stránky, jejímu provozovateli. IP adresu sdělenou Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics společnost Google nespojuje s jinými daty.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě se může stát, že využívání funkcí stránky bude omezeno. Kromě toho můžete společnosti Google ve shromažďování dat vygenerovaných prostřednictvím cookie a vztahujících se k Vašemu používání webové stránky (vč. Vaší IP adresy) a rovněž ve zpracovávání těchto dat zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete plug-in prohlížeče dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bližší informace naleznete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, resp. na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informace ke Google Analytics a ochraně údajů). Upozorňujeme Vás na to, že služba Google Analytics na této webové stránce byla rozšířena o kód „anonymizeIp()“, aby bylo zaručeno anonymizované shromažďování IP adres, přičemž poslední oktet se maže.

Domníváme se, že na základě přijatých bezpečnostních opatření (anonymizace a možnost námitek) lze zpracování osobních údajů k optimalizaci naší internetové nabídky považovat za náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Použití HubSpotu pro účely webové analýzy

Pro účely analýzy webových stránek používá tento web technologie poskytované společností HubSpot, Inc. (www.hubspot.com) k automatickému shromažďování a ukládání dat, z nichž jsou vytvářeny uživatelské profily pomocí pseudonymů. To slouží podle GDPR, čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. F, k ochraně našich oprávněných zájmů pro optimalizování prezentace naší nabídky. Za tímto účelem používáme cookies. Jakmile účel shromažďování údajů zanikne a HubSpot není již nepoužíván, data shromážděná za tímto účelem budou smazána.

HubSpot, Inc. se sídlem v USA je držitelem certifikátu EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát najdete na adrese https://www.privacyshield.gov/list. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí bylo potvrzeno, že subjekty certifikované pro ochranu soukromí jsou subjekty zajišťující odpovídající úroveň ochrany údajů.

Sběr a ukládání dat (cookies) můžete kdykoli s okamžitou účinností zamítnout zrušením souhlasu na zařízení koncového uživatele nebo pomocí příslušného pluginu prohlížeče, např. Ghostery, který potlačuje činnost nástroje.

Sdílení obsahu

Na naší internetové nabídce existuje možnost sdílet obsah se třetími stranami. Při vyvolání odpovídající funkce se otevře nové okno, ve kterém musejí být zadány veškeré informace potřebné pro sdílení obsahu. Toto okno již není součástí naší internetové nabídky, nýbrž je připraveno poskytovatelem sociálního média, ve kterém chcete obsah sdílet. V tomto ohledu platí pokyny k používání sociálních médií (viz níže).

Portál pro uchazeče

Nabízíme Vám možnost ucházet se přímo na naší internetové stránce o práci v NTT DATA Business Solutions Group.

Použití osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Veškeré osobní údaje ze žádosti o práci a všechny podklady, které v této souvislosti odevzdáte, získáváme, zpracováváme a používáme výlučně pro proces výběrového řízení zaměstnanců. Vaše osobní údaje se ukládají a zpracovávají podle platných ustanovení o ochraně osobních údajů. Údaje jsou ukládány na serveru NTT DATA Business Solutions AG ve Spolkové republice Německo.

Vaše údaje, popřípadě zašleme také oddělení či dceřiné společnosti, která nesídlí v zemi, v níž jste se o práci ucházeli. Přístup k Vašim údajům získají výlučně příslušní personalisté a ve zvláštních případech také vybraní manažeři NTT DATA Business Solutions Group. S veškerými údaji se nakládá přísně důvěrně. Osobní údaje se nepředávají třetím stranám mimo NTT DATA Business Solutions Group.

Uložení žádosti o místo

Vaše osobní údaje uložíme ve svém systému, abychom mohli zodpovědět případné dotazy a kontaktovat Vás ohledně nových pracovních míst. Máte právo vznést námitku ke zpracování svých osobních údajů s budoucím účinkem a požadovat aktualizaci, opravu, zablokování či smazání svých osobních údajů. Svůj požadavek nám sdělte na adrese [email protected]

Pokud se ucházíte o volné pracovní místo, podklady se automaticky mažou tři měsíce po uzavření výběrového řízení, pokud v tom nebrání žádné zvláštní oprávněné zájmy. Oprávněným zájmem v tomto smyslu je kupříkladu povinné dokazování v řízení dle německého zákona o rovném zacházení. Pokud se neucházíte o konkrétní vypsané místo (tj. obracíte se na nás z vlastní iniciativy), uchováváme Vaše údaje, dokud je možné, že Vaše žádost pro nás může být relevantní. Máte možnost kdykoli požádat o smazání svých údajů i před vypršením stanovených lhůt uchovávání. Pokud se o práci ucházíte úspěšně, budou předané údaje uloženy pro účely provádění zaměstnaneckého vztahu se zohledněním právních předpisů. Ve všech ostatních případech je právním základem k ukládání údajů uchazečů Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Upozorňujeme, že když se ucházíte o pracovní místo, poskytujete nám své údaje dobrovolně.

Komunikace se společností NTT DATA Business Solutions

Můžete s námi navázat kontakt různými způsoby, například prostřednictvím kontaktního formuláře na naší internetové nabídce a na různých sociálních médiích. Kromě toho Vás pravidelně informujeme v e‑mailovém newsletteru.

Kontaktní formulář

Pokud chcete využít kontaktní formulář na našich stránkách, budete muset vyplnit osobní údaje, jako jsou jméno a e‑mailová adresa. Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře shromažďujeme a používáme výlučně k tomu, abychom zodpověděli Váš dotaz či připomínku.

O tom, které informace prostřednictvím kontaktního formuláře poskytnete, můžete rozhodnout sami. Právním základem ke zpracování osobních údajů je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Jakmile tuto záležitost zpracujeme, údaje si uložíme pro případné dotazy. Smazání dat si můžete kdykoli vyžádat. V opačném případě je smažeme po úplném vyřešení této záležitosti. V každém případě tím není dotčena zákonná povinnost ukládání.

Sociální média

V naší internetové nabídce najdete odkazy na sociální sítě. Odkazy poznáte podle příslušného loga poskytovatele.

Kliknutím na odkazy se otevřou příslušná sociální média, jichž se toto prohlášení o ochraně osobních údajů netýká. Podrobnosti o platných ustanoveních najdete v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů. Ty najdete na stránkách jednotlivých poskytovatelů, např.:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de

Xing: https://www.xing.com/privacy

Před kliknutím na příslušné odkazy se nepředávají osobní údaje příslušným poskytovatelům. Otevření cizí stránky rovněž představuje základ pro zpracování osobních údajů ze strany příslušného poskytovatele.

Newsletter

Při přihlášení k odběru našeho newsletteru používáme Vaši e‑mailovou adresu pro své vlastní reklamní účely, než se odhlásíte. Pokud požadujeme i oslovení, jméno a příjmení, slouží tyto údaje k formulaci oslovení v newsletteru. Tyto údaje nejsou propojovány s ostatními údaji.

Při objednávce newsletteru budete e‑mailem dostávat pravidelné informace o vybraných tématech a e‑maily ke speciálním příležitostem, např. při zvláštních akcí. Takové e‑maily můžeme upravit dle Vašich individuálních charakteristik na základě informací, které o Vás máme. Přihlášením k newsletteru vyjadřujete souhlas s vyhodnocením uživatelského chování a s profilováním (viz také bod „Profilování prostřednictvím webtrackingu“). K odběru newsletteru se přihlaste pouze v případě, že jste srozuměni s popsaným vyhodnocením a profilováním. Odvolání Vašeho souhlasu automaticky vede k tomu, že již nebudete newsletter dostávat.

Pokud nám neposkytnete písemný souhlas, k přihlášení k odběru newsletteru používáme režim dvojího potvrzení: newsletter Vám e‑mailem zašleme, až nám výslovně potvrdíte, že Vám máme tuto službu aktivovat. Následně Vám zašleme potvrzovací e‑mail a požádáme Vás, abyste kliknutím na odkaz, který je v něm obsažený, potvrdili, že si přejete newsletter dostávat.

Pokud se výslovně přihlásíte k odběru newsletteru, slouží jako právní základ ke zpracování Vašich údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR Váš souhlas. V rámci zákonných ustanovení se může stát, že od nás obdržíte newsletter bez výslovného souhlasu, jelikož jste u nás objednali zboží a služby a my jsme v této souvislosti obdrželi Vaši e‑mailovou adresu, přičemž jste nevznesli námitku s přijímáním informací e‑mailem. V tomto případě je právním základem náš oprávněný zájem na přenesení přímé reklamy podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pokud od nás již nechcete dostávat newslettery, můžete kdykoli vznést námitku, aniž Vám v souvislosti s tím vzniknou jiné náklady než náklady na přenos dat dle základních tarifů. Využijte odhlašovací odkaz, který je obsažen ve všech newsletterech, nebo nám či našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů zašlete textové sdělení (např. e‑mail, fax či dopis).

Které informace shromažďujeme a za jakým účelem?

E-mailová adresa

Pokud nám poskytnete e‑mailovou adresu, budeme s Vámi komunikovat touto formou. Vaši adresu neposkytneme třetím stranám mimo NTT DATA Business Solutions Group. Pokud od nás již nechcete dostávat e‑maily, můžete nám to kdykoli oznámit. Když nám zašlete e‑mail, může v závislosti na nastavení Vašeho e‑mailového programu dojít k automatickému přenosu osobních údajů. I s těmi budeme nakládat důvěrně. Pokud se v rámci nabídky NTT DATA Business Solutions Group zaregistrujete ke službám třetích stran, může být zapotřebí, abychom těmto stranám předali část svých registračních informací, např. Vaši e‑mailovou adresu. To však připadá v úvahu, jen pokud je to zapotřebí pro Vámi požadovanou službu.

Objednávky a přihlášení na akce

Naše internetová nabídka obsahuje objednací a přihlašovací formuláře, které můžete vyplnit a vyžádat si informace, produkty a služby. Pomocí těchto formulářů do jisté míry shromažďujeme i finanční informace jako číslo účtu či číslo kreditní karty. Tyto finanční údaje používáme výlučně k fakturaci a placení pro tento konkrétní postup. Jako právní základ slouží čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi.

Údaje ukládáme, dokud jsou zapotřebí k plnění smlouvy. Navíc tyto údaje ukládáme, abychom byli schopni dostát svým posmluvním povinnostem a dodržet lhůty uchovávání údajů zakotvené v obchodním a daňovém právu. Tato zákonná lhůta obvykle činí 10 let ke konci příslušného kalendářního roku.

Internetové ankety

V anketách se Vás můžeme ptát na demografické údaje, jako jsou PSČ či obor, v němž jste pracovně činní. Pokud při anketě shromažďujeme kontaktní údaje, využijeme je k dalšímu zaslání informací, jen pokud jste nám k tomu při anketě výslovně poskytli souhlas. I zde máte možnost tento souhlas kdykoli odvolat. O tom, které informace během internetové ankety poskytnete, můžete rozhodnout sami. Právním základem ke zpracování osobních údajů je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Další informace

Ochrana osobních údajů v celé NTT DATA Business Solutions Group

Jako globální společnost provozujeme řadu internetových stránek po celém světě. Může se tedy stát, že informace, které v libovolné zemi zadáte prostřednictvím naší stránky, budou elektronicky předány na příslušný server v jiné zemi. Společnost NTT DATA Business Solutions Group chrání Vaše údaje po celém světě tím, že pro veškeré internetové stránky uplatňuje zde popsané standardy a interní pokyny.

Odkazy na jiné internetové stránky

Naše internetová nabídka obsahuje odkazy na stránky jiných poskytovatelů. Nemáme vliv na to, zda tito poskytovatelé dodržují příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů. Neodpovídáme za opatření na ochranu osobních údajů ani za obsah jiných stránek. Doporučujeme tedy, abyste se o příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů informovali na jiných stránkách.

Využití kontaktních údajů

Tímto výslovně zakazujeme, aby kontaktní údaje uvedené v tiráži byly využívány k zasílání reklamy a informačních materiálů, které jsme si výslovně nevyžádali. Výslovně si vyhrazujeme právní kroky pro případ nevyžádaného zaslání reklamních informací, například formou spamu.

Vaše práva

Máte rozsáhlá práva, co se týče zpracování Vašich osobních údajů. Máte rozsáhlé právo na informace a můžete případně požadovat opravu a/nebo smazání či blokaci svých osobních údajů. Můžete požadovat také omezení zpracování a máte právo na vznesení námitek. Co se týče Vašich osobních údajů, které jsou nám předány, máte rovněž právo na jejich přenositelnost. Pokud chcete uplatnit některé své právo a/nebo získat bližší informace, obraťte se na nás či na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Souhlas, který nám poskytnete, můžete kdykoli svobodně odvolat s budoucím účinkem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů, k němuž na základě souhlasu docházelo před jeho odvoláním. Kontaktní osobou v této věci je rovněž náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Pokud se zpracování Vašich osobních údajů neopírá o souhlas nýbrž o jiný právní základ, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku. Vaše námitka vede k přezkoumání a případně k ukončení zpracování údajů. O výsledku přezkoumání budete informováni, a pokud bude zpracování údajů přesto pokračovat, dostanete od nás bližší informace o tom, proč je to přípustné.

Domníváte-li se, že zpracování osobních údajů, které provádíme, není v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů či platnými předpisy, můžete si stěžovat u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Ten tuto záležitost prověří a informuje Vás o výsledku přezkoumání. Navíc máte právo stěžovat si u dozorového orgánu.

Informace a otázky

Na vyžádání Vám sdělíme, zda a které Vaše osobní údaje ukládáme. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s ukládáním a použitím svých osobních údajů a/nebo svého uživatelského profilu s budoucím účinkem, a to na adrese NTT DATA Business Solutions AG, Online-Marketing, Königsbreede 1, 33605 Bielefeld, Německo či na e‑mailové adrese [email protected] Kdykoli můžete odvolat zejména udělený souhlas s odebíráním newsletteru.

Máte-li otázky ke zpracování svých osobních údajů, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který je k dispozici i v případě, že chcete požádat o informace či zaslat podnět nebo stížnost.

NTT DATA Business Solutions AG
Chief Information Security Officer
[email protected]

Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Datum, k němuž toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí, je uvedeno níže. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli s budoucím účinkem změnit. Aktuální verze je vždy k dispozici na naší internetové stránce. Doporučujeme, abyste stránku často navštěvovali a informovali se o platném prohlášení o ochraně osobních údajů.

Stav: červenec 2020

Souhlas se souborem cookie

Níže naleznete svůj výběr týkající se souborů cookie a veškeré podrobnosti o souborech cookie, které používáme na tomto webu.

itelligence is now NTT DATA Business Solutions
We will be even stronger for our clients, partners and employees.
Check out our new website
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.