Tedarikçiler için Davranış Kuralları

image

1. Genel

Uzun vadeli kurumsal başarımızın ve sürekli büyümemizin temeli, saygılı ve müşterek işbirliğinin yanı sıra, değerlerimizin grup çapında ve değişmez bir anlayışına dayanan sosyal sorumluluğun bilinçli bir şekilde korunmasının ve ayrıca iş ortamındaki kurallar ve şirket içindeki etkileşimin bir kombinasyonudur.

Uzun vadeli ve sürdürülebilir kurumsal başarıya odaklanmanın yanı sıra, şirket olarak kendimize koyduğumuz girişimci sorumluluk ve buna bağlı olarak tedarikçilerimizden de beklediğimiz taahhüt özel bir önem taşımaktadır. Bu, özellikle şirket olarak her zaman ve her yerde yürürlükte olan yasalara uyduğumuz, temel etnik değerlere saygı duyduğumuz ve sürdürülebilir şekilde davrandığımız gerçeğiyle ilgilidir.

Bu Tedarikçi Davranış Kuralları, sorumlu kurumsal yönetim için uluslararası kabul görmüş standartların ilkelerine dayanmaktadır. Bunlar, uluslararası çalışma ve sosyal standartları içermektedir.

Ortak bir anlayış sağlamak için bu Tedarikçi Davranış Kuralları, bu konudaki misyonumuzu detaylı şekilde açıklamayı ve NTT DATA Business Solutions AG’nin tedarikçilerinden, danışmanlarından, üreticilerinden, yüklenicilerinden ve birlikte NTT DATA Business Solutions AG’nin lojistik zincirini (“Tedarikçiler”) oluşturan üçüncü taraflardan kabul edilebilir bir davranış çerçevesi sağlamayı amaçlamaktadır. Yürürlükteki yasalara, yönetmeliklere, hükümlere ve yönergelere ek olarak, burada tanımlanan asgari gereklilikler, tedarikçilerimizin iş ilişkilerinde izleyecekleri bir modeldir. Tedarikçilerimizden iş ilişkilerinde tanımlanmış standartları gözetmelerini ve uygulamalarını bekliyoruz. Tedarikçiler, NTT DATA Business Solutions AG ile iş ilişkileri bağlamında üçüncü şahısları görevlendirirse, Tedarikçilerimizden bu üçüncü şahısların da bu Tedarikçi Davranış Kurallarında belirtilen temel ilkelere bağlı kalmalarını sağlamasını bekleriz.

2. Bütünlük

Yasalara uygun davranma

Tüm yasa ve yönetmeliklere uyum, bir şirket olarak NTT DATA Business Solutions AG’nin birinci önceliğidir ve bu nedenle ticari açıdan sorumlu davranış için temel bir ilkeyi temsil etmektedir. Güvene dayalı ve uzun vadeli bir iş ilişkisinin temeli olarak, Tedarikçilerimizden de günlük iş işlemlerinde bu davranışı bekliyoruz. Ulusal mevzuatın bu Davranış Kurallarından daha kısıtlayıcı düzenlemeler içermesi durumunda, tedarikçilerimiz her durumda daha katı olan düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

Dış ticaret kanununa uygunluk

Tedarikçilerimiz, üçüncü taraflarla yapılan işlemler yoluyla malların, teknolojilerin veya hizmetlerin ithalatını, ihracatını veya iç ticaretini düzenleyen ulusal ve uluslararası yasaların, terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik geçerli ekonomik ambargoları veya ticaret, ithalat ve ihracat kontrol düzenlemelerini ihlal etmemesini sağlamak için uygun önlemleri almalıdır.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

NTT DATA Business Solutions AG, iş ortakları, kamu görevlileri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde Tedarikçilerinden rüşvet kabul etmez. Bu, nakit ödemeler, hediyeler, davetler, bağışlar veya iş başlatmak veya işi devam ettirmek ya da diğer daha faydalı iş kararları almak amacıyla yapılan diğer ödemeler şeklindeki çıkarları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Tedarikçiler tarafından yapılan her türlü yolsuzluk, rüşvet veya komisyon, NTT DATA Business Solutions AG tarafından göz ardı edilmeyecektir ve bu durum iş ilişkisinin derhal feshedilmesine yol açabilir.

Bilgilerin Kullanılması ve Ticari İşlemler

NTT DATA Business Solutions AG müşterilerine veya kendilerine ait iş verileri yayınlarken veya iş faaliyetleri hakkında rapor verirken, Tedarikçilerimizin vereceği veya yayınlayacağı her türlü bilgide eksiksiz ve doğru olmasını bekleriz.

Gizlilik

Tedarikçiler, bilgileri ve verileri uygun özenle kullanmalı ve güvenceye almalı ve yazılı izin olmadan hiçbir bilgiyi ifşa etmemelidir. NTT DATA Business Solutions AG tarafından sağlanan veriler sadece üzerinde anlaşılan iş amaçları için kullanılabilir.

Fikri mülkiyetin korunması

Şirket olarak, ticari değeri ne olursa olsun, ürün, bilgi veya herhangi bir fikri eser gibi fikri mülkiyetimizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Tedarikçilerin, herhangi bir fikri mülkiyeti korumak ve ihlal etmemek için saygı duymaları ve yürürlükteki koruyucu önlemlere sahip olmaları gerekmektedir.

Veri Koruma ve Bilgi Güvenliği

Çalışanlarımızın, müşterilerimizin veya diğer üçüncü tarafların verileri de dahil olmak üzere verilerin korunması bizim için çok önemlidir. Tedarikçiler, verileri geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak korumak için yürürlükte olan önlemleri almalıdır.

Rakipler ile İlişkiler 

Tedarikçiler, uluslararası veya ülkeye özgü tekelcilik karşıtı kanunları ihlal eden herhangi bir ticari işlem, faaliyet veya düzenlemede bulunmayacaktır.

Çıkar çatışmalarından kaçınma

Tedarikçiler, özel çıkarlar veya diğer amaçlar nedeniyle iş ortamında ortaya çıkan tüm çıkar çatışmalarından kaçınmalıdır. Bir Tedarikçi, NTT DATA Business Solutions AG ile olan faaliyetlerinde potansiyel veya fiili bir çıkar çatışmasından etkilenirse, bu tür çatışmaları gecikmeksizin eksiksiz ve şeffaf bir şekilde NTT DATA Business Solutions AG’ye açıklamalıdır.

Sahtekarlık ve Hasar

Dolandırıcılık, zimmete para geçirme, hırsızlık, vergi kaçakçılığı ya da kara para aklama şeklindeki herhangi bir sahtekarlık veya varlığa zarar veren suçları desteklemiyoruz. Bu, NTT DATA Business Solutions AG’nin şirket varlıklarının veya üçüncü şahısların varlıklarının zarar görüp görmediğinden bağımsız olarak geçerlidir.

3. İnsanlar ve Çevre

Ayrımcılıkla mücadele ve taciz

Tedarikçilerimizin kendi çalışanlarımıza ve başvuru sahiplerine yönelik ayrımcı davranışlarını hoş görmeyiz. Tedarikçilerimiz, şirketlerinde çeşitliliği teşvik eden programlar kullanmalıdır. NTT DATA Business Solutions AG, etnik köken, milliyet, cinsiyet, hamilelik veya ebeveynlik, medeni durum, yaş, engellilik, din veya inanç, cinsel yönelim veya ayrımcılık yasağı kapsamındaki diğer herhangi bir nedene dayalı hiçbir ayrımcılığa müsamaha göstermez. NTT DATA Business Solutions AG’nin kendi çalışanları ile olan ilişkilerde taciz, zorbalık veya yıldırma olmayacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyum Tedarikçilerimiz tarafından sağlanmalı ve kuruluşlarının ayrılmaz bir parçası olarak görülmeli ve uygulanmalıdır. Her çalışanın güvenliği, sağlığı ve refahına en yüksek öncelik verilir.

İnsan ve işçi hakları

Tedarikçilerimiz, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sekiz temel sözleşmesinde ifade edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi de dahil olmak üzere, uluslararası kabul görmüş insan haklarının uyum ilkelerine bağlıdır. Ücret ve diğer yardımlar ilgili ulusal ve yerel yasal düzenlemelere uygun olmalıdır. Ayrıca, Tedarikçilerimizde hiçbir şekilde çocuk işçinin çalıştırılmasına veya zorla çalıştırma uygulamasına müsamaha göstermeyiz. Bununla, bir kişiden gönüllü olarak ve/veya ceza tehdidi altında istenmeyen herhangi bir işi kastediyoruz. Ayrıca, köleliğin veya insan ticaretinin hiçbir biçimine müsamaha göstermeyiz. Tedarikçilerimizden, aynı kuralların personel tedariki sağlayan ajanslar için de geçerli olmasını bekliyoruz.

Çevre Etkileri 

Şirket olarak iş faaliyetlerimizin çevreye olan etkisini en aza indirmek istiyoruz, bu nedenle çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olan BT sistemlerini ve çözümlerini destekliyor ve tercih ediyoruz. Bu nedenle müşterilerimizin çevre koruma sorumluluğunu üstlenmenin önemini anlamalarını ve çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili yasal gerekliliklere uygun hareket etmelerini ve çevre koruma sorumluluğunu üstlenmelerini bekliyoruz. Çevre Korumasına kanıt ISO 14001 gibi uluslararası kabul görmüş standartlara göre belgelendirme ile sağlanabilir. Ortaklarımızın doğal kaynakları tasarruflu kullanmalarına, üretim süreçlerinin ve ürünlerinin çevresel etkilerini mümkün olduğunca düşük tutmalarına, böylece enerji tüketiminin ve CO² emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmalarına büyük önem veriyoruz.

4. Tedarikçi Davranış Kurallarının Uygulanması

NTT DATA Business Solutions, bu Tedarikçi Davranış Kurallarında tanımlanan içeriklere uyulmasına ve Tedarikçi tarafından uygulanmasına büyük önem vermektedir.
Tedarikçilerimizin bu Tedarikçi Davranış Kurallarında belirtilen ilkelere uymaması durumunda, NTT DATA Business Solutions AG, ilkelerin ihlal edilmesi durumunda ihlalin ciddiyetine bağlı olarak uygun önlemleri alma hakkına sahiptir. NTT DATA Business Solutions AG, ilgili Tedarikçiden ihlali derhal düzeltmesini, tazminat vermesini veya bu tedarikçiyle olan iş ilişkisinin feshini talep edebilir. Ciddi ihlaller durumunda, NTT DATA Business Solutions AG, iş ilişkisini olağandışı bir şekilde sona erdirme hakkını saklı tutar.

NTT DATA Business Solutions AG, Tedarikçinin gelecekte bu tür davranışlardan kaçınmak için derhal karşı önlemler alacağını garanti etmesi koşuluyla, kendi takdirine bağlı olarak bu tür önlemlerden feragat etmeye ve bunun yerine alternatif çözümler aramaya karar verebilir.

Tedarikçilerimizin, şirketin itibarını tehlikeye atan veya şirket için önemli zararlara neden olan kasıtlı herhangi bir usulsüz davranışına hiçbir koşulda tolerans göstermeyeceğiz ve bu durumda yaptırım uygulayacağız. Uyum Yönetim Sistemimiz ve diğer kontrol fonksiyonlarımız, davranışlarımızın kurallara uygun olmasını sağlamaktadır.

5. Bildirim ve Denetim Hakları

Uyum ihlallerini bildirmek bizim için yüksek bir önceliktir. Tedarikçiler, bu Tedarikçi Davranış Kurallarında bir ihlal olmasından şüphelendikleri veya ihlali tespit ettiklerinde gecikmeden yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür. NTT DATA Business Solutions AG, NTT DATA Business Solutions AG’nin tek ve makul takdirine bağlı olarak önceden bildirimde bulunarak uzaktan veya şirket içinde denetleme hakkını saklı tutar.

Contact Us
İletişim

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.