Industry: Engineering and Construction
Category: Enterprise Resource Planning (ERP)

Cementownia Warta

Ocena kontrahentów oraz szybko generowane informacje na temat opłacalności zawieranych kontraktów są niezwykle istotne dla nas zarówno w okresach koniunktury jak i dekoniunktury na rynku budowlanym. Wdrożone przez itelligence* rozwiązanie SAP umożliwiło nam kontrolę zyskowności kontraktów w odniesieniu nie tylko do poszczególnych produktów, ale także poszczególnych klientów.

Alicja Kubicka, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Cementownia Warta SA

Cementownia Warta jest liczącym się producentem cementu na rynku polskim. Działalność Cementowni obejmuje produkcję klinkieru portlandzkiego, wytwarzania cementu oraz kompleksową obsługą Klientów w zakresie organizacji transportu, doradztwa technologicznego oraz usług zakładowego laboratorium w zakresie badań i pomiarów środowiska, higieny pracy oraz jakości paliw. Cementownia została utworzona w 1964 roku. W roku 1974 została przekształcona w Kombinat Cementowo-Wapienniczy WARTA. Od 1994 r. głównym akcjonariuszem Cementowni Warta jest niemiecka spółka Polen Zement Beteiligungsgeselschaft GmbH z Dortmundu.

 • Branża: Building materials
 • Przykładowe produkty: cement portlandzki żużlowy, cementy portlandzkie wieloskładnikowe, cementy portlandzkie nisko alkaliczne, cementy specjalne
 • Zatrudnienie: ponad 700 pracowników
 • Siedziba: Trębaczew k. Działoszyna, woj. łódzkie

Wyzwania i korzyści

Najważniejsze korzyści

 • Wsparcie informatyczne najważniejszych procesów zachodzących w Cementowni Warta
 • Krótki okres wdrożenia aplikacji
 • Automatycznie wczytywanie elektronicznych potwierdzeń wpłat należności bezpośrednio z systemu bankowego
 • Dokładna wycena produktów na podstawie rzeczywistych kosztów wytworzenia
 • Dokładne oszacowanie zapotrzebowanie na surowce i półprodukty
 • Usprawnienie zarządzania remontami skomplikowanych i drogich urządzeń
 • Zmniejszenie kosztów remontów
 • Kontrola zyskowności w odniesieniu do produktów i poszczególnych klientów
 • Stały nadzór specjalistów nad funkcjonowaniem systemu
 • Pomoc specjalistów NTT DATA Business Solutions w przypadku zmian w konfiguracji aplikacji wynikających ze zmian uwarunkowań biznesowych

Obszary wdrożenia

 • rachunkowość finansowa (FI)
 • controlling (CO)
 • planowanie i sterowanie produkcją (PP)
 • gospodarka remontowa (PM)
 • sprzedaż i dystrybucja (SD)
 • gospodarka materiałowa (MM)

Od początku 2006 roku w Cementowni Warta funkcjonuje SAP. Zamiarem spółki było wdrożenie rozwiązania w pełni zintegrowanego, które zastąpi eksploatowane od lat aplikacje oraz obejmie swoim zakresem obszary nie wspierane wcześniej przez narzędzia informatyczne. Cementownia zdecydowała się na wybór systemu nowoczesnego i funkcjonalnego o znaczącej pozycji na rynku, który mógł zostać wdrożony w krótkim czasie. Wdrożyła rozwiązanie skonfigurowane, dostosowane przez NTT DATA Business Solutions do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględniające specyfikę działalności producentów cementów.

System skonfigurowany umożliwił skrócenie czasu wdrożenia do niezbędnego minimum, ponieważ niektóre rozwiązania branżowe były już zdefiniowane w SAP. W kwietniu 2005 roku została podpisana umowa między Cementownią i NTT DATA Business Solutions, a już 1 stycznia 2006 r. system SAP zaczął funkcjonować” – mówi Aniela Błasiak, kierownik projektu wdrożenia SAP w Cementowni Warta. SAP jako rozwiązanie i NTT DATA Business Solutions jako dostawca zostały wybrane po dokładnej analizie wielu ofert systemów zintegrowanych oraz po konsultacjach z innymi cementowniami w Polsce.

Kredyt pod kontrolą systemu

Spółka wdrożyła rozwiązanie SAP w obszarach: sprzedaży i dystrybucji, gospodarki magazynowej, rachunkowości finansowej, controllingu, planowania produkcji, a także gospodarki remontowej. Najszybciej korzyści z działania nowego systemu odczuł pion handlowy Cementowni Warta. Najistotniejszym elementem wdrożenia w tym obszarze była możliwość połączenia systemu Cementowni z systemem bankowym Collect, co pozwoliło na automatycznie wczytywanie elektronicznych potwierdzeń wpłat należności bezpośrednio z systemu bankowego, a tym samym kontrolowanie limitu kredytu kupieckiego (ustalonego w systemie).

Pion handlowy ma teraz możliwość śledzenia i kontroli stanu należności poszczególnych klientów, dzięki czemu kontrola kredytowa klientów jest oparta na aktualnych danych. Proces sprzedaży od oferty handlowej poprzez ustalenie warunków umowy, sprawdzenie zdolności kredytowej, aż do finalnego odbioru wyrobu przez klienta został zautomatyzowany. Chodziło o wyeliminowanie niebezpieczeństwa zaistnienia pomyłki” – opowiada Alicja Kubicka, Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych w Cementowni Warta SA.

Usprawniona wycena wyrobów

W celu zapewnienia rentowności produkcji, przedsiębiorstwa muszą prowadzić dokładną wycenę produktów na podstawie rzeczywistych kosztów wytworzenia. Jednym z celów wdrożenia systemu ERP w Cementowni Warta, jaki udało się zrealizować, było usprawnienie procesu wyceny wyrobów. Kalkulacje wyceny produktów na podstawie rzeczywistych kosztów wytworzenia zostały zdefiniowane w systemie i są obliczane zgodnie z ustalonymi zasadami. „Wcześniej kalkulacje były robione ręcznie. Obecnie koszty bezpośrednie produktów rozliczane są automatycznie, natomiast koszty pośrednie na podstawie kluczy przeliczeniowych” – tłumaczy Alicja Kubicka.

Efektywne zakupy

W cementowniach ważne jest planowanie zakupów surowców zgodne z planami produkcyjnymi. Surowce w sektorze chemii budowlanej stanowią istotny składnik wszystkich kosztów. Wdrożenie oprogramowania ERP, czyli z definicji służącego do zarządzania zasobami, pomogło Cementowni Warta określić dokładne zapotrzebowanie na surowce i półprodukty. Aktualnie pracownicy z pionu produkcji mogą na bieżąco śledzić stan produkcji poszczególnych gatunków cementu oraz stan zapasów surowców i materiałów. Poprzez stworzone w module produkcji mechanizmy mogą w prosty sposób określić, co należy kupić i w jakiej ilości. Przed wdrożeniem SAP pracownicy Cementowni opierali się wyłącznie na danych szacunkowych i swoim doświadczeniu. Teraz firma nie tylko prowadzi dokładne szacunki zapotrzebowania na surowce, ale jest dzięki temu w stanie negocjować ceny z ich dostawcami. Lepsza gospodarka remontowa Pełne wdrożenie rozwiązania SAP wraz z pracami konfiguracyjnymi zakończyło się w marcu 2007 roku.

Gospodarka remontowa SAP

Natomiast w 2008 r. Cementowania Warta wdrożyła dodatkowy obszar funkcjonalny, niezwykle istotny dla jej działalności – gospodarkę remontową SAP. Głównym celem wdrożenia tego obszaru było usprawnienie zarządzania remontami skomplikowanych i drogich urządzeń cementowni. Najważniejszą korzyścią z wdrożenia jest zmniejszenie rozbieżności pomiędzy planem kosztów remontów, a ich kosztami rzeczywistymi.

Prace remontowe są bardzo istotnym elementem w działalności firmy i generują duże koszty, dlatego właśnie została podjęta przez Zarząd firmy decyzja o wdrożeniu obszaru remontowego. Obszar ten został wdrożony jako ostatni 1 czerwca 2008 r., ale na pewno już teraz można powiedzieć, że wszystkie informacje dotyczące przeprowadzonych remontów, z dokładnością do lokalizacji i urządzenia, zgromadzone są w jednym systemie i umożliwiają przeprowadzenie analiz zasadności i wysokości kosztów ponoszonych z tego tytułu” – dodaje Aniela Błasiak. Kolejną korzyścią wynikającą z wdrożenia gospodarki remontowej będzie zmniejszenie kosztów remontów. Usprawnione planowanie przyczyni się do zmniejszenia poziomu zapasów części zamiennych, smarów i innych środków pomocniczych.

Większa rentowność kontraktów

W sektorze budowlanym, zwłaszcza w okresach dekoniunktury szczególne znaczenie ma opłacalność zawieranych kontraktów. Cementownia Warta, dzięki wdrożeniu systemu SAP posiada narzędzie, które zabezpiecza spółkę przed nierentownymi ofertami towarów a nawet umowami. „Ocena kontrahentów oraz szybko generowane informacje na temat opłacalności zawieranych kontraktów są dla nas niezwykle istotne zarówno w okresach koniunktury jak i dekoniunktury na rynku budowlanym. Wdrożone przez NTT DATA Business Solutions rozwiązanie SAP umożliwiło nam kontrolę zyskowności kontraktów w odniesieniu nie tylko do poszczególnych produktów, ale także poszczególnych klientów. Celem implementacji obszaru rachunku wyników segmentów rynku było zwiększenie precyzji raportowania zyskowności sprzedaży, przy szczególnym uwzględnieniu kosztów transportu” – opowiada Alicja Kubicka.

Dobra współpraca z NTT DATA Business Solutions również w outsourcingu

Współpraca między Cementownią Warta a NTT DATA Business Solutions trwa nieprzerwanie od 2005 r. Według Anieli Błasiak, konsultanci NTT DATA Business Solutions zawsze starają się rozwiązywać problemy spółki w sposób kompetentny a Cementownia chętnie korzysta z ich wiedzy i doświadczenia. Między innymi z tego powodu spółka korzysta z usług outsourcingowych NTT DATA Business Solutions, związanych z procesem administracji środowiska SAP oraz wsparcia aplikacyjnego. Pomoc dotyczy głównie zmian w konfiguracji w przypadku konieczności modyfikacji niektórych operacji wynikających z bieżącej działalności firmy. „Korzystamy także z propozycji i uwag konsultantów w celu poprawienia komfortu obsługi aplikacji.” – mówi Aniela Błasiak. Cementownia Warta pracuje nad doskonaleniem niedawno wdrożonej gospodarki remontowej i ewentualnymi zmianami w innych obszarach. Zmiany te wynikają głównie ze zmieniających się czynników zewnętrznych.

Planujesz projekt SAP? Napisz do nas.

Similar posts

About NTT DATA Business Solutions

25
countries
30
years of experience
6000
customers worldwide