Realizované projekty

Projekt: Rozšíření a zvýšení odborných dovedností klíčových zaměstnanců NTT DATA Business Solutions,a.s.
Reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01417
Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Tento projekt byl podpořen v rámci výzvy IPo – Oblast 1.3 (výzva 51) – 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a jeho výstupy podpoří rozvoj nabídky dalšího vzdělávání směřujícího ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce v České republice.Společnost NTT DATA Business Solutions, a.s. v rámci projektu vytvořila vzdělávací program určený pedagogickým pracovníkům a vedoucím pracovníkům základních a středních škol vzdělávajících žáky podle platného RVP pro základní a středoškolskou výchovu. Do projektu se zapojilo celkem 50 škol – partnerů s finančním příspěvkem téměř z celé České republiky – Praha a kraje Středočeský, Ústecký, Liberecký, Jihočeský, Královehradecký, Pardubický, Zlínský, Vysočina a Jihomoravský. Přínosem pro absolventy seminářů bude rozšíření osobního znalostního a dovednostního fondu, což se výrazně projeví v jejich připravenosti pružně reagovat na změny výuky a požadavky žáků a jejich rodičů pro nový moderní způsob výuky. V souhrnu pak absolventi kurzů přispějí k celkové kvalitě počátečního vzdělávání a schopnosti mobility a konkurenceschopnosti pedagogů.Realizací této vzdělávací aktivity dojde ke zlepšení kompetence při implementaci ICT do výuky, ke zvýšení počítačové gramotnosti a tím ke zvýšení kvality výuky za využití ICT. Přidanou hodnotou je využitelnost těchto kompetencí, znalostí a dovedností napříč pracovním trhem.

Primárním cílem projektu je zásadně pozdvihnout úroveň využívání informačních a komunikačních technologií při výuce a vzdělávání. Není už úkolem další a další vybavování nejmodernějšími HW a SW technologiemi, ty nás asi v naprosté většině škol už nelimitují. Nyní, a v tomto projektu je to to nejpodstatnější, jde o to, k čemu nám to vše může být.Projekt je zaměřen na využití zatím relativně nového prvku, tedy dotykových zařízení (tabletů). Zatím se sice předpokládá, že dotykové zařízení bude prostředkem učitele, ale v dalším rozvoji ICT ve školách se tato zařízení budou stále častěji objevovat i v rukou žáků. Chtěli bychom, aby i pro tento budoucí stav byli pedagogové připraveni a aby další rozvoj technologie dotykových zařízení byl iniciován samotnými učiteli. Dosavadní praxe jasně ukazuje, že i přes významné investice vynaložené v oblasti ICT našich škol nejsou přínosy a efektivnost využívání dostupných zařízení na očekávané výši. Naše společnost je zaměřena na dodávky informačních systémů a víme, co pro efektivnost vynaložené investice znamená schopnost umět jí efektivně využívat. Proto jsme se v posledních letech výrazně orientovali na znalosti a dovednosti uživatelů a na metody vzdělávání. Podstatu projektu nespatřujeme v samotných dotykových zařízeních, ta jsou jen okrajovou investicí vedle všeho, co již bylo do škol pořízeno.

Za stěžejní považujeme metody, jak efektivně využít dostupná zařízení. Proto klademe důraz na tu část projektu, která má být věnována oborovým didaktikám a od toho se odvíjí i název našeho projektu – Didaktika pro kyberprostor. Společnost NTT DATA Business Solutions, a.s. se stala úspěšným žadatelem ve výzvě č. 94. Od 1. června 2013 začala realizovat projekt, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt potrvá 24 měsíců, tj. do 31. května 2015. Projekt je zaměřen na zvýšení odborných znalostí a dovedností zaměstnanců, včetně zavedení interního systému vzdělávání ve společnosti. Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci pracující na pozicích Konzultant/Developer a THP pracovníci. Hlavním cílem projektu je udržení stabilní pozice na trhu a posílení konkurenceschopnosti společnosti NTT DATA Business Solutions, a. s.

operační program lidské zdroje a zaměstnanost


Projekt: Vývojové centrum Sapcon
Reg.č.: 2.2 ITS03/042
Program: ICT a strategické služby

Cílem projektu je realizace řešení spočívajícího v propojení systému SAP ERP s vlastními nástavbovými SW produkty společnosti  NTT DATA Business Solutions a.s.( dříve Sapcon) za účelem vývoje komplexní aplikace, produktů it.process a it.power, která umožní oslovit tržní segment zejména středních a velkých podniků. Řešení it.proces je určené pro obory chemické a potravinářské výroby, zatímco it.power nabídne podporu odvětví výroby elektrické energie a tepla.

Contact Us
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.