Zajištění koncového souladu s průmyslovými procesy

Jak integrovaná IT řešení pro farmaceutické a chemické společnosti zvýší produktivitu a bezpečnost.

image

Specifikacemi zákazníka počínaje, vyhovujícími produkty konče

Farmaceutické a chemické společnosti toho mají hodně, s čím se musejí vypořádat. Řízení výroby, řízení receptur, skladování a logistika se musí koordinovat v rámci celé organizace. Současně musí tyto společnosti dodržovat vzrůstající přísná nařízení, odpovídající právním normám. Rostoucí konkurence a vyšší očekávání zákazníků tak nutí MSP (tj. malé a střední podniky) zásadním způsobem regulovat své náklady na řízení skladových zásob a optimalizovat dodací lhůty.

Společnost NTT DATA Business Solutions je připravena pomoci vaší organizaci čelit těmto výzvám digitální budoucnosti – bez ohledu na oblast procesní výroby, v níž podnikáte. Naše IT řešení, přizpůsobená potřebám jednotlivých průmyslových oborů, integrovaná IT řešení pro farmaceutické a chemické společnosti, podporují každý jednotlivý krok ve vašem firemním hodnotovém řetězci. Proto si můžete být jisti, že vaše procesy budou transparentní, v souladu s právními předpisy a ekonomicky úsporné.

V ohnisku zájmu: Problematika souladu – Od nařízení EK, REACH, přes Úřad pro správu potravin a léčiv, FDA, až po Správnou výrobní praxi, GMP

Pro chemický a farmaceutický průmysl jsou nastavena snad ta nejpřísnější, leč nejméně transparentní pravidla a nařízení, platná pro jakýkoli sektor. Pokyny zahrnují vše, co bylo stanové skrze nařízení EK č. EC 1907/2006, REACH, Úřadu pro správu potravin a léčiv (FDA), a Správné výrobní praxe (GMP). Společnosti musí věnovat maximum své pozornosti nařízením na ochranu bezpečnosti a životního prostředí stejně tak jako dokumentačním náležitostem.

To, však, vyžaduje integrované řízení kvality, transparentní manažerský styl řízení a kompletní sledovatelnost veškerých komodit a materiálů po celý jejich životní cyklus. Dosáhnout tohle všechno, aniž by náklady raketově vzrostly, je možné pouze na základě adekvátních znalostí a integrované infrastruktury IT.

Internet věcí – Nové příležitosti pro průmyslové procesy

Z důvodu zajištění pokračujících úspěchů i v budoucnosti se musí chemické a farmaceutické společnosti snažit zefektivnit vývoj svých produktů a výroby. Komunikace mezi počítači a digitalizace procesů podnikům umožňují, aby spolu snáze na trhu soutěžily. Proto jsme schopni vám pomoci s nastavením vaší firemní digitální strategie a implementací praktických scénářů Internetu věcí (IoT).

Tři způsoby, jakými inovativní chemické společnosti transformují své podnikání

Nejenže je odvětví chemického průmyslu konfrontováno s rostoucí konkurencí na trhu – kolísající ceny energií, požadavky regulačních orgánů, zdlouhavé inovační cykly výrobků a komplexní globální dodavatelské řetězce celé podnikání ještě ztěžují. Zde máte šanci se dozvědět něco o přístupu Briana Everetta k inovativnímu řešení.

Stáhněte si naši Bílou knihu již nyní

Čelí vaše chemická nebo farmaceutická společnost těmto následujícím výzvám?

  • Zdá se vám, že vyhovět narůstajícím přísným nařízením na dodržování souladu s dokumentačními požadavky je čím dál tím obtížnější?
  • Je váš dodavatelský řetězec komplikovaný a obtížně se monitoruje do té míry, že způsobuje problémy s řízením receptur a výrobních šarží?
  • Jsou nespojité, časově náročné procesy řízení výroby ty, které vás brzdí?
  • Postrádáte transparentnost, tak potřebnou k zajištění komplexního řízení kvality, jež detailně vyhodnocujete?

Pokud tomu tak vskutku je, pak je třeba se zamyslet nad vašimi procesy. A to je přesně oblast, s níž vám můžeme pomoci.

Využívejte výhod integrovaného hodnotového řetězce

Řízení výroby

Mnoho chemických, farmaceutických a kosmetických společností začalo s automatizací svých výrobních procesů již dávno před tím, než se pojem „chytré továrny“ vůbec etabloval na trhu. Ačkoliv se koncová integrace se systémem SAP poskytuje značný potenciál zejména pro další optimalizaci – a to zvláště z finančního hlediska. Za klíčové pro tyto procesy se pak považuje integrované řízení šarže a kontrola kvality.

Mimoto, mnoho výrobních kroků vyžaduje digitální podpis. V některých případech je to povinné, zatímco v jiných vám pokyny dávají určitou svobodu v jednání – a to, že toho umíte využít, vás následně dovede k finančním úsporám. Takové kroky vyžadují odborné znalosti, kterými odborníci společnosti NTT DATA Business Solutions disponují, neboť se již léta angažují v bezpočtu projektů a vždy se udržují v souladu se současnými trendy.

Balení

Podvodné případy velkých rozměrů přiměli zákonodárce po celém světě k tomu, aby přijali opatření. Co se týče serializace produktu, nelze se již dále zabývat pouze vnějším balením – zvláště u farmaceutických výrobků.

Vnitřní obal vyžaduje také jednoznačné identifikační označení jako např. sériová čísla. Co se týče specifických druhů balení jako u měkkých průhledných těsnících balení, může dojít k dramatickému nárůstu nákladů. Děje se tak proto, že natisknout identifikační číslo na tento druh obalu vyžaduje laserovou technologii, která je mnohem nákladnější než standardní označení etiketou.

Ale jaké mandatorní procesy s tím souvisí? A v jakých oblastech je nezbytné udělat kompromis? Ti, kteří zodpovídají tyto otázky, vám potenciálně pomohou ušetřit spoustu peněz.

Výzkum a vývoj

Pro firmy, které ve svém vývoji hledí do budoucnosti, byl vždycky vývoj nových produktů, jejich správné vlastnosti a co možná nejlepší cenová struktura, klíčovým aspektem jejich pozornosti. Díky digitalizaci, uskutečněné formou spolupráce mezi obchodními partnery v průběhu vývojového procesu, toho podniky dosáhnou s menším rizikem a větší rentabilitou nákladů, než tomu kdy bylo v minulosti.

Předpokladem toho, však je, že výzkum a vývoj jsou vzájemně těsně integrovány do již existujícího prostředí IT a všechny procesy se realizují bez komplikací.

Bezpečnost výroby

Každodenní povinností chemických společností je minimalizovat rizika pro osoby, výrobky a životní prostředí. S podporou tohoto úkolu to znamená, že procesy a technologie aktivované díky Internetu věcí (IoT) hrají rozhodující roli – například zjednodušením řízení nebezpečných látek.

Nadto, tlakové senzory, vtělené do chemických rozvodů, jsou schopné detekovat únik dokonce i stopového množství nebezpečných látek. Při takové události vypínají přístroje a hlásí tuto událost integrovanému systému IT.

Monitorování a vyhledávání

Dnes musí farmaceutické společnosti deklarovat, že se každý vyrobený medikament dostal ke svému koncovému zákazníkovi – lékárně – za původní podmínky. To znamená, že výrobce je povinen zajistit dohledatelnost při řízení příslušné šarže počínaje výrobou až po dodávku a garantuje, že všechny výrobky si zachovávají správný teplotní rozsah.

A to je přesně moment, v němž do hry vstupuje Internet věcí. Ve spojení s teplotními senzory a označením etiketami vám IoT umožňuje sledovat jakýkoli výrobek po celou dobu jeho životního cyklu a testovat jej v reálném čase.

Validace IT

Společnosti, podnikající ve farmaceutickém průmyslu, musí povinně ověřovat platnost svých IT systémů v souladu s pokyny, stanovenými EU a Úřadem pro správu potravin a léčiv, FDA. Ačkoliv, většina těch, co o tomto rozhodují, si není přesně jistá tím, na jaké systémy se toto rozhodnutí má přesně vztahovat – a v jakém rozsahu. Tato neurčitost posléze vede k neúčelným nákladům.

Společnost NTT DATA Business Solutions využila této podstatné znalosti tohoto oboru k tomu, že vyvinula projektový přístup na bázi optimalizovaných nákladů a rizik, který vede k finančním úsporám až do výše 40 %.

Zajímavosti z chemického a farmaceutického průmyslu

Kosmetický průmysl

Stejně jako v chemickém a farmaceutickém průmyslu jsou první nařízení v kosmetickém průmyslu neuvěřitelně přísné – ovšem, jsou také pro tento sektor značně specifické.

Díky mnohaletým zkušenostem v tomto oboru a IT řešení, budovaných zákazníkovi na míru jeho specifickým požadavkům, je společnost NTT DATA Business Solutions schopna překonávat tyto vzrůstající výzvy digitálního věku – počínaje testováním výrobku již ve fázi jeho výroby a řízení odběru vzorků až po archivaci úplných revizních záznamů.

Zpracování krevní plazmy

Nesmírné zkušenosti našich odborníků v oboru zpracování krevní plazmy vedly k vývoji řešení, označovaného jako Osvědčená řešení plazma v systému SAP ERP. Díky těmto osvědčeným řešením se nám daří kombinovat prověřenou technologii SAP ERP s řešením, určeným specificky pro tento obor.

Naši konzultanti, kteří se věnují specificky týmu „Plazma“, jsou obeznámeni se všemi kompletními obchodními procesy a ví, jak pracovat v rigorózním systému Správních výrobních postupů, GMP/ a validovaném prostředí.

Zdravotnické technologie

Společnosti, zabývající se zdravotnickými technologiemi, jsou nuceny zaměřit svou pozornost více než kdy před tím na dodávky rychlejších a levnějších produktů, zlepšujících pacientovu zdravotní péči. Díky našim zkušenostem se Správnými výrobními postupy (GMP), nařízeními Úřadu pro správu potravin a léčiv (FDA), řízením revizních záznamů a balicích procesů s označeným sériovým číslem, jsme tak schopni vám pomoci zacílit svou pozornost na ústřední směr vašeho podnikání a své klíčové zákazníky, čímž strávíte méně času a utratíte méně peněz za dodržování souladu s legislativními požadavky.

Od analýzy rizik ke školení

Společnosti musí vyvažovat svůj postoj k dodržování externích nařízení s úspěšnou realizací svých interních procesů. Jsou povinni řídit se principem „co nejvíce souladu jak jen to bude nezbytné; co nejmenší vynaložené úsilí jak jen to bude možné”. Kvůli tomu potřebujete partnera v IT, který rozumí tomuto oboru a přemýšlí konzistentně a současně ekonomicky: přesně jako společnost NTT DATA Business Solutions.

Stephan Limberg, Vedoucí průmyslových řízení pro procesní průmysl, NTT DATA Business Solutions AG

30–40 % nákladů spojených s validací IT se lze vyhnout

Implementace nařízení, zákonů a pokynů specifických pro určitý průmyslový obor na úrovni IT, se mohou velmi rychle prodražit, neboť jinak to znamená přijmout standardní postupy.

S řešením, specializovaným pro toto průmyslové odvětví a odzkoušený a otestovaný projektový přístup, vám můžeme pomoci významně tyto výdaje snížit. To vám místo toho umožní podporovat logistické procesy, včetně serializace balení, aniž by dále vznikla potřeba další úpravy na míru. To vám také umožňuje integrovat příslušné procesy z právního hlediska jako např. ty z REACH.

Jaké výhody přinášíme našim zákazníkům

Aché Success Case – SAP GRC e NF-e

When Aché had to comply with legal requirements for storage and management of electronic tax documents, it chose NTT DATA Business Solutions Brazil, to perform the implementation.

Aché Success Case – SAP HANA

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. is a 100% Brazilian company, with 50 years of experience in the market. It is one of the largest demand generation and sales forces in the pharmaceutical sector in Brazil, as well as exporting to 20 countries in the Americas, Africa, the Middle East and Japan.

Royal Herkel

To gain more insight into future demands and in order to become more flexible, Royal Herkel implemented SAP S/4HANA in 2019. As a result, the company saw the turnover of their products grow by more than twenty percent in 2020.

Zinpro

Zinpro wanted an ERP that would grow as its own operations expanded, and knew their current platform was not robust enough to provide that infrastructure.

Synthomer

With the introduction of SAP Sales Cloud and SAP Cloud Platform Integration, Synthomer's sales people now have an ideal tool for day-to-day business, as customer data is available online and offline.

Werner & Mertz GmbH – NTT DATA Business Solutions Application Management Service as Performance Guarantee

The manufacturer benefits from the scalable NTT DATA Business Solutions Application Management Service (AMS) and thus makes the IT processes efficient. Werner & Mertz can now fully concentrate on day-to-day business and rely on NTT DATA Business Solutions’ 24/7 on-call service.

Mercer International

Automation, agility, speed and efficiency: This sums up the new approach to Application Management. Scarce company resources in terms of staff and SAP knowledge are handled with ease by the NTT DATA Business Solutions AMS team.

DuPont, Copenhagen, Denmark

The BPC training project at DuPont in Copenhagen was executed as a 30 day BPC trial, where the EPM team members at the former Danish-owned company Danisco received training in the BPC software.

Cheminova, Harboøre, Denmark

Cheminova’s bottling lines operate around the clock and the group is active in many parts of the world. Thus, the stability of the ERP system’s operations 24 hours a day is crucial for the company.

Vzhůru do budoucnosti spojené s řešením SAP GBT

Vzhledem ke skutečnosti, že se vždy snažíme vyhovět přísným nařízením na harmonizaci, náš zákazník, společnost Sanquin, je silně závislá na validních, transparentních datech.

Podívejte se na to, jak společnost NTT DATA Business Solutions podpořila výrobce život zachraňujících léků tím, že implementovala řešení systému SAP GBT, tzv. Global Batch Traceability, neboli Globální systém sledování šarží. Nyní je společnost Sanquin schopna analyzovat genealogii svých produktových šarží rychle, a tak přesně zajistit, co je pro podnik nejdůležitějším aspektem: pacientova bezpečnost.

Přečtěte si celý příběh

Od původní společnosti Goldfish, patřící společnosti NTT DATA Business Solutions

Užitečné poznatky o chemickém a farmaceutickém průmyslu

Jste dobře připraveni na rostoucí digitální ekonomiku?
 
Jste dobře připraveni na rostoucí digitální ekonomiku?

Náš odborník, Brain Everett, vám doporučuje: „Chopte se příležitosti; pozoruhodná hodnota se vytvoří ve formě vylepšených dodavatelských řetězců, větší sofistikovanosti a progresivních zkušeností zákazníka“.

Download now
Inovační výzva digitální transformace a její význam pro chemický průmysl
 
Inovační výzva digitální transformace a její význam pro chemický průmysl

Využijte co největší potenciál digitální transformace coby klíčového faktoru globálního úspěchu a opravdové obchodní hodnoty. Buďte Vy tím rušivým elementem, ne tím, kdo je rušen.

Download now
Jak splnit všechna nařízení harmonizace, zatímco podněcujete růst zisků firmy v chemickém průmyslu.
 
Jak splnit všechna nařízení harmonizace, zatímco podněcujete růst zisků firmy v chemickém průmyslu.

Díky našemu specializovanému integrovanému průmyslovému řešení, zvaném it.chemicals, vám naši zkušení odborníci pomohou usměrnit řízení procesu harmonizace ve vašem podniku.

Download now
Stále zápasíte s přísnými pravidly harmonizace ve „Světě krásy“?
 
Stále zápasíte s přísnými pravidly harmonizace ve „Světě krásy“?

Naše řešení, zvané it.lifescience (tj. it.biověda), určené pro kosmetický průmysl, řeší veškeré požadavky výroby na harmonizaci. Vyřešte své procesní mezery a držte tempo s nařízeními.

Download now
Dychtíte po tom, abyste nalezli ten pravý recept na řešení výzev ve farmaceutickém průmyslu?
 
Dychtíte po tom, abyste nalezli ten pravý recept na řešení výzev ve farmaceutickém průmyslu?

Naše řešení it.lifescience kombinuje bezpečnost se zesílenou funkčností pro všechny farmaceutické výrobní procesy. Dodržujte veškerá nařízení nákladově efektivním způsobem.

Download now

Zde se dozvíte o tom, co naši odborníci říkají o chemickém a farmaceutickém sektoru

Analytics
Operationalizing Your GxP Data Lake: A Solid Foundation for Compliance in a Pharma 4.0 Production Environment

Danny Groothuis | Lis 03, 2021

Digital Transformation
What’s Next? – Trends and Innovations in the Life Sciences Industry

Frans Nieuweboer | Říj 27, 2021

Global Blog
How SAP Software Ensures a Shorter Time-to-Market of COVID-19 Vaccines

NTT DATA Business Solutions | Srp 17, 2021

Global Blog
Serialization Supply Chain Challenges Series: Leverage the Complexity of Serialization in Your Pharmaceutical Supply Chain Processes

Robert Klauss | Srp 04, 2021

Artificial Intelligence
How RPA Is Innovating the Life Sciences Industry

Pim Clarance | Čvc 01, 2021

Global Blog
Serialization Supply Chain Challenges Series: Why Supply Chain Processes in Pharmaceuticals Become Increasingly Complex

Robert Klauss | Čvn 08, 2021

Global Blog
Enhance the Quality of Your Drug Products with an Internal Cold Chain Solution

Edgar Fischer | Čvn 08, 2021

Kontaktujte nás již dnes

Pátráte po odpovědích, nebo se chcete dozvědět více informací o našem řešení pro chemický a farmaceutický průmysl? Chcete se poradit na toto téma podrobněji s naším odborníkem, nebo si přejete zarezervovat jeden z našich workshopů, který se tematicky věnuje řešení pro sektor chemického a farmaceutického průmyslu?

Stačí, když nás jednoduše zkontaktujete – jsme potěšeni, že vám můžeme pomoci.

Contact Us
Contact Us

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.