NTT DATA Business Solutions

Diverzita, rovné příležitosti a inkluze

Ve společnosti NTT DATA Business Solutions vytváříme prostředí rovných příležitostí a férového přístupu, kde jsou respektováni všichni zaměstnanci a je oceňována diverzita.

colorful collage of employees

Mezinárodní den žen

Na 8. března připadá Mezinárodní den žen (MDŽ), kdy si na celosvětové úrovni připomínáme kulturní, sociální, ekonomické a politické přínosy žen. Smyslem MDŽ je nejen oslavit tyto úspěchy, ale také poukázat na výzvy, kterým ženy čelí a zaměřit větší pozornost na práva žen a problematiku rovnosti pohlaví. Iniciativy níže potrhují závazek skupiny NTT DATA k vytváření férového a respektujícího pracovního prostředí:

NEJSME VŠICHNI STEJNÍ. ALE VŠICHNI SI ZASLOUŽÍME STEJNÉ PŘÍLEŽITOSTI.
A Workplace of Diversity, Equity and Inclusion
Watch on A Workplace of Diversity, Equity and Inclusion

Naše kultura na pracovišti

Spojením lidí z různých prostředí s jedinečnými zkušenostmi a individuálními rozdíly vzniká moderní, dynamické a inovativní pracoviště. Mnoho dnešních úspěchů a výsledků dosažených v oblasti IT by bylo pravděpodobně bez diverzity na pracovišti nemyslitelných.

Ve společnosti NTT DATA Business Solutions si jsme vědomi toho, že diverzita našich zaměstnanců představuje výjimečnou příležitost pro nás jako společnost. Proto jsme vůči svým zaměstnancům transparentní a neustále své prostředí a kulturu rozvíjíme, aby byly rozdíly mezi nimi respektovány a oceňovány. Věříme, že kromě přijetí a ocenění rozdílů je pro uvolnění plného potenciálu každého zaměstnance rozhodující skutečná inkluze a pocit sounáležitosti.

Pracoviště s diverzitou, inkluzí a sounáležitostí

Diverzita

Diverzita je tvořena tolerancí, přijetím a oceněním všech faktorů, kterými se mohou lidé mezi sebou lišit. Ať už jde o pohlaví, věk, kulturu, styl, sexuální orientaci nebo jinou charakteristiku, díky které jsou lidé jedineční.

Rovné příležitosti

Diverzita poukazuje na jedinečnost každého jednotlivce a rovné příležitosti znamenají vytvoření takového prostředí, kde každý jednotlivec nalezena férové a spravedlivé kariérní příležitosti i možnosti profesního a odborného rozvoje.

Inkluze

Inkluze je určována chováním společnosti a kulturními normami. Jde o orientaci na individuální potřeby s cílem vytvořit pracoviště s vhodnými podmínkami a příležitostmi, aby každý zaměstnanec mohl vyjádřit svůj názor a rozvinout svůj plný potenciál.

rozhovor s řízením diverzity

Řízení diverzity

Posláním řízení diverzity je zvyšovat, udržovat a pečovat o diverzitu naší pracovní síly. Zaměřujeme se zejména na vytváření rámce a zásad k zajištění rovných příležitostí a prevenci diskriminace v našem pracovním prostředí. Díky strategickému přístupu našeho managementu osloví naše akce zaměřené na diverzitu každého zaměstnance. Všichni jsou při nich vyzýváni, aby spolu pracovali odpovědně a citlivě. Protože skutečně uplatňovaná diverzita není úkolem jednoho oddělení, ale odpovědností každého jednotlivce ve společnosti.

Mezi konkrétní opatření, jejichž prostřednictvím prosazujeme diverzitu v každodenním pracovním životě, patří školení o nevědomých předsudcích, zvyšování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, podpora žen ve vedení, vytvoření sítě otců a také oceňování jiných koncepcí života ve formě podpory naší globální komunity LGBTQIA+.

Sandrine El Sauaf

Oceňování diverzity vytváří příležitost uspět pro každého. Vážně míněné řízení diverzity vytváří prostředí, ve kterém se každý cítí respektován a v bezpečí, aby mohl na pracoviště přinést celé své já.

Sandrine El Sauafová, Manažerka pro diverzitu, NTT DATA Business Solutions

hlavní údaje o diverzitě ve společnosti

Diverzita na našich pracovištích v číslech

Ve společnosti NTT DATA Business Solutions pracuje asi 13 500 odborníků 87 různých národností z 31 zemí – za těmito čísly stojí rozmanitá skupina lidí s individuálními kariérami, zkušenostmi, jemnými a tvrdými dovednostmi, kteří se setkávají se stejně jedinečnými lidmi mezi našimi zákazníky.

Naše zaměstnance spojuje nadšení pro IT. Každý den se vzájemně podporují a obohacují odbornými znalostmi. Díky tomu nejen přicházíme s novými nápady a realizujeme inovativní projekty, ale současně dosahujeme nejlepších individuálních řešení pro zákazníci z celého světa.

Podpora našich zaměstnanců

Rozmanité týmy

Ve společnosti NTT DATA Business Solutions pracujeme v rozmanitých týmech zahrnujících zaměstnance za všech zemí, všech věkových skupin a pohlaví. Věříme, že diverzita našich zaměstnanců je pro nás jako společnost jednou z největších výhod. Protože diverzita spojuje nejlepší dovednosti, uvolňuje inovativní nápady a umožňuje širší spektrum pohledů na projekty, a tím i nejlepší řešení pro naše zákazníky.

rozmanitá skupina zaměstnanců

Ohledy na rodinu

Důležitým aspektem pro společnost NTT DATA Business Solutions je podpora zaměstnanců při vytváření rovnováhy mezi rodinou a kariérou. To zahrnuje flexibilní a mobilní pracovní modely, včetně částečných úvazků, a spoustu možností pro matky a otce po celém světě. V jednotlivých zemích navíc probíhají úžasné iniciativy, například zřízení vlastní školky v Malajsii, vybudování místnosti pro kojení pro matky v Turecku nebo německá spolupráce se společností awo lifebalance.

skupina dětí ve školce

Komunita LGBTQIA+

Ve společnosti NTT DATA Business Solutions vítáme zaměstnance všech sexuálních orientací a genderových identit a považujeme se za spojence příslušníků komunity LGBTQIA+. Jako společnost chceme zvyšovat povědomí o této komunitě a poskytovat jí osobní podporu. V tomto ohledu je nejdůležitější vytvoření pracoviště a atmosféry, ve které se bude každý cítit svobodně a bude sám sebou. Pro podporu a oslavu hrdosti a diverzity v naší společnosti jsme zřídili globální komunitu LGBTQIA+ a v roce 2021 jsme zorganizovali první globální setkání LGBTQIA+.

vlajky lgbtq před centrálou

Genderová rovnoprávnost

Ve společnosti NTT DATA Business Solutions věříme v genderově vyváženou pracovní sílu. Není ale žádným tajemstvím, že zejména v IT odvětví jsou ženy zastoupeny nedostatečně. Zcela zásadní je vytvořit rovnoprávnou pracovní sílu prosazující ženy ve vedoucích pozicích. Proto podporujeme své zaměstnankyně workshopy zaměřenými na vedení, mentoringem pro ženy a programy křížového mentoringu, stejně jako akcemi pro navazování kontaktů, abychom vytvářeli rovnoprávný svět podnikání budoucnosti. Díky těmto a dalším akcím jsme již zvýšili nábor žen v naší společnosti, avšak stále to je jen začátek.

žena sledující tablet

Školení o nevědomých předsudcích

Lidé jsou přirozeně zaujatí a jednají podle podvědomých, hluboce zakořeněných hodnot a chování, což může vést ke strukturálním a individuálním předsudkům. Nevědomé předsudky jsou tedy jedním z hlavních důvodů nespravedlivé diskriminace nebo preferenčního zacházení na pracovišti. Chceme zajistit, aby naši zaměstnanci mohli vést rovnocenný profesní život se stejnými příležitostmi, možnostmi a uznáním. Ve společnosti NTT DATA Business Solutions poskytujeme zaměstnancům školení o nevědomých předsudcích, abychom zvyšovali jejich povědomí o této oblasti. Díky tomu si uvědomí, kdy nevědomé předsudky ovlivňují naše chování, a v ideálním případě se těchto předsudků zcela zbaví.

zaměstnanci při školení

Norbert Rotter

Diverzita je zakotvena v našich „personálních hodnotách“ – tato diverzita, včetně genderové diverzity, je základní charakteristikou naší kultury, což nás odlišuje od ostatních. Diverzitu podporujeme úzkou spoluprací mezi naším vedením, našimi personálními pracovníky a iniciativami zaměřenými na samotnou podstatu problému v jednotlivých zemích. Naši oddaní kolegové v nich spolupracují na zajištění toho, aby každý zaměstnanec diverzitu nejen akceptoval a podporoval, ale současně z ní měl ve své každodenní práci užitek.

Norbert Rotter, Generální ředitel, NTT DATA Business Solutions

Posilujeme postavení žen v oblasti technologií

Důležitou součástí podpory diverzity mezi zaměstnanci je zajištění generové rovnosti. Ve společnosti NTT DATA Business Solutions nabízíme mužům i ženám příležitost najít své vlastní místo u nás, aby mohli aktivně utvářet digitální budoucnost a realizovat své individuální cíle. Jako společnost poskytujeme rovné kariérní příležitosti, což znamená, že své zaměstnance doprovázíme na jejich individuální kariérní cestě a poskytujeme jim flexibilitu i osobní a profesní podporu.

Jelikož informační technologie nabízejí skvělé kariérní možnosti pro každého, pracujeme aktivně na zvýšení podílu žen u nás, který se v současnosti pohybuje okolo celosvětového průměru 30 procent. Jako společnost chceme tuto změnu podpořit tím, že budeme ženy povzbuzovat, aby hledaly pracovní místa v IT, a budeme prosazovat ženy ve vedoucích pozicích. Kromě programů mentoringu a školení zaměřených na diverzitu patří mezi další důležité faktory inspirativní vzory.

Čtěte dál a poslechněte si zaměstnankyně, které udělaly ve společnosti NTT DATA Business Solutions kariéru. Podělí se s vámi o svou motivační kariérní cestu, individuální příběhy i osobní rady.

Poznejte naše zaměstnankyně v oblasti technologií

Dieter Schoon

Musíme se odvrátit od povýšeného přístupu k diverzitě, zejména s ohledem na genderovou rovnost. To je nezbytné, abychom mohli skutečně ocenit hodnotu různorodé a smíšené pracovní síly. Jsem si jistý, že to dokážeme!

Dieter Schoon, Výkonný globální viceprezident pro personální otázky

Staňte se součástí společnosti NTT DATA Business Solutions

Každý, koho kdy potkáte, ví něco, co vy nevíte. Pro nás ve společnosti NTT DATA Business Solutions není diverzita omezena na gender, původ nebo sexuální orientaci. Protože součástí vaší osobnosti jsou i další aspekty, jako je náboženství, vzhled, zdraví, životní situace nebo zaměstnání. Protože diverzita neznamená, že jsme všichni stejní. Hlavní je, abychom se ke všem stejně chovali – a své rozdíly vnímali jako výhodu.

Jste přesvědčeni? Pak se staňte součástí rozmanité a jedinečné pracovní síly společnosti NTT DATA Business Solutions.

ZEPTEJTE SE NYNÍ

Blogy o kariéře a diverzitě

Naše firemní kultura na pracovišti