NTT DATA Business Solutions

Globální personální hodnoty

Naše globální personální hodnoty definují, kdo jsme, co prosazujeme, a jak komunikujeme a spolupracujeme v rámci naší společnosti.

Účel personálních hodnot

  • Shrnují, jaké chování mohou zaměstnanci očekávat a jaký přístup k ostatním zaměstnancům společnosti NTT DATA Business Solutions se od nich očekává. Základem je způsob komunikace a spolupráce v naší organizaci.
  • Odrážejí přístup, který již dlouho uplatňujeme. K našim personálním hodnotám přispělo celosvětově mnoho lidí, přesně to je u nás společným jmenovatelem.
  • Vytvářejí globální smýšlení naší společnosti po celém světě. Stanovují základy pro nově příchozí kolegy a pro život a práci ve společnosti NTT DATA Business Solutions.

Našich 8 globálních personálních hodnot

Zaměření na zaměstnance

Záleží nám na zdraví a blahu každého jednotlivého kolegy. Jako zaměstnavatel nabízíme rovné příležitosti a na našich pracovištích neexistuje diskriminace ani obtěžování.

Zaměření na zákazníka

Máme na paměti nejlepší zájem našich zákazníků, přinášíme jim hodnotu a vždy se zajímáme o výsledky své práce. Budujeme dlouhodobé, důvěryhodné vztahy.

Diverzita

Oceňujeme a vážíme si diverzity svých zaměstnanců a různosti pohledů, kterými naši kolegové přispívají ke společnému úsilí. Věříme, že rozmanitost vede ke kreativním, inovativním a agilním týmům.

Komunikace

Při všem, co děláme, komunikujeme pozitivně, jasně a objektivně. Vždy najdeme společnou řeč. Nasloucháme, zajišťujeme společné porozumění a v případě potřeby situaci dále sledujeme.

Týmová práce

Spolupracujeme na dosažení společného cíle s pozitivním výhledem a nadšením. Budujeme vzájemnou důvěru a slavíme úspěchy.

Inovace a celoživotní učení

Vítáme změny, kriticky zkoumáme současný stav a hledáme lepší způsoby, jak dosáhnout žádoucího výsledku. Při tom si aktivně vyměňujeme znalosti.

Odpovědnost

Chováme se jako podnikatelé, přebíráme odpovědnost a jednáme ve prospěch celé organizace. Rozšiřujeme svou odpovědnost i na své komunity, společnost a životní prostředí.

Integrita a profesionalita

K zákazníkům i k sami sobě se chováme čestně a s respektem. Dodržujeme sliby. Jsme dobře připraveni, dosahujeme svých cílů a usilujeme o dokonalost ve všem, co děláme.

A co hodnoty skupiny NTT DATA?

Hodnoty skupiny NTT DATA – zákazníci především, předvídavost a týmová práce – platí pro celou skupinu NTT DATA, včetně nás. Plně podporujeme tři hodnoty skupiny NTT DATA, které slouží jako rámec pro naše personální hodnoty, které popisují naši firemní kulturu ve společnosti NTT DATA Business Solutions.

Více o naší společnosti