NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions | 1 prosince, 2014

Didaktika pro kyberprostor

Tento projekt byl podpořen v rámci výzvy IPo – Oblast 1.3 (výzva 51) – 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a jeho výstupy podpoří rozvoj nabídky dalšího vzdělávání směřujícího ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce v České republice.

Společnost NTT DATA Business Solutions, a.s. v rámci projektu vytvořila vzdělávací program určený pedagogickým pracovníkům a vedoucím pracovníkům základních a středních škol vzdělávajících žáky podle platného RVP pro základní a středoškolskou výchovu. Do projektu se zapojilo celkem 50 škol – partnerů s finančním příspěvkem téměř z celé České republiky – Praha a kraje Středočeský, Ústecký, Liberecký, Jihočeský, Královehradecký, Pardubický, Zlínský, Vysočina a Jihomoravský.

Přínosem pro absolventy seminářů bude rozšíření osobního znalostního a dovednostního fondu, což se výrazně projeví v jejich připravenosti pružně reagovat na změny výuky a požadavky žáků a jejich rodičů pro nový moderní způsob výuky. V souhrnu pak absolventi kurzů přispějí k celkové kvalitě počátečního vzdělávání a schopnosti mobility a konkurenceschopnosti pedagogů.

Realizací této vzdělávací aktivity dojde ke zlepšení kompetence při implementaci ICT do výuky, ke zvýšení počítačové gramotnosti a tím ke zvýšení kvality výuky za využití ICT. Přidanou hodnotou je využitelnost těchto kompetencí, znalostí a dovedností napříč pracovním trhem.

Primárním cílem projektu je zásadně pozdvihnout úroveň využívání informačních a komunikačních technologií při výuce a vzdělávání. Není už úkolem další a další vybavování nejmodernějšími HW a SW technologiemi, ty nás asi v naprosté většině škol už nelimitují. Nyní, a v tomto projektu je to to nejpodstatnější, jde o to, k čemu nám to vše může být.

Projekt je zaměřen na využití zatím relativně nového prvku, tedy dotykových zařízení (tabletů). Zatím se sice předpokládá, že dotykové zařízení bude prostředkem učitele, ale v dalším rozvoji ICT ve školách se tato zařízení budou stále častěji objevovat i v rukou žáků. Chtěli bychom, aby i pro tento budoucí stav byli pedagogové připraveni a aby další rozvoj technologie dotykových zařízení byl iniciován samotnými učiteli.

Dosavadní praxe jasně ukazuje, že i přes významné investice vynaložené v oblasti ICT našich škol nejsou přínosy a efektivnost využívání dostupných zařízení na očekávané výši. Naše společnost je zaměřena na dodávky informačních systémů a víme, co pro efektivnost vynaložené investice znamená schopnost umět jí efektivně využívat. Proto jsme se v posledních letech výrazně orientovali na znalosti a dovednosti uživatelů a na metody vzdělávání.

Podstatu projektu nespatřujeme v samotných dotykových zařízeních, ta jsou jen okrajovou investicí vedle všeho, co již bylo do škol pořízeno. Za stěžejní považujeme metody, jak efektivně využít dostupná zařízení. Proto klademe důraz na tu část projektu, která má být věnována oborovým didaktikám a od toho se odvíjí i název našeho projektu – Didaktika pro kyberprostor.